งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียนกับชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียนกับชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียนกับชุมชน

2 1 ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหาร บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียนและ ประชาชนในชุมชน

3 2 การเชิญผู้ปกครอง นักเรียนหรือ ประชาชนในชุมชน มาโรงเรียน

4 2.12.1 เชิญผู้ปกครอง นักเรียนใหม่มา ประชุมในวัน ปฐมนิเทศ 2.22.2 เชิญผู้ปกครอง นักเรียนมาประชุม ก่อนวันเปิดเทอม แรก

5 2.32.3 เชิญผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนมาประชุม หารือเพื่อการปรับปรุง โรงเรียน 2.42.4 เชิญประชาชนมาประชุม ร่วมกันกับครูในโรงเรียน เพื่อปรึกษาหารือในการ ปรับปรุงชุมชน

6 2.52.5 เชิญผู้ปกครอง พบปะสังสรรค์กับครู 2.62.6 เชิญผู้ปกครอง นักเรียนมาชม นิทรรศการผลงานและ การแสดงของนักเรียน

7 2.72.7 จัดกิจกรรมสร้างความ สามัคคีระหว่างผู้ปกครอง หรือประชาชนกับครูละ นักเรียน 2.82.8 เชิญผู้ปกครอง นักเรียนเข้าร่วมใน วันสำคัญ

8 3 การรายงานเกี่ยวกับ ตัวนักเรียนให้ ผู้ปกครองทราบ

9 3.13.1 รายงานผลการเรียน ของนักเรียน 3.23.2 การรายงานความ ประพฤติของ นักเรียน

10 3.33.3 รายงานเกี่ยวกับ สุขภาพของนักเรียน

11 4 โรงเรียนให้ความ ช่วยเหลือชุมชน

12 4.14.1 พานักเรียนไปช่วย พัฒนาชุมชน 4.24.2 สอนหรือฝึกอบรบ เกี่ยวกับการ ประกอบอาชีพ

13 4.34.3 ให้ความรู้และ เผยแพร่ความรู้ใหม่ 4.44.4 ปรับปรุงการเรียนการสอนที่ ทำให้นักเรียนสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ในการ พัฒนาตนเองและสังคม

14 4.54.5 จัดบริการข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 4.64.6 ให้บริการในด้าน นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม และ ขนบธรรมเนียม ประเพณี

15 4.74.7 สำรวจความ ต้องการและความ จำเป็นที่ชุมชน ต้องการพัฒนา 4.84.8 ร่วมกับหน่วยงาน ราชการอื่น เพื่อสำรวจ อนามัยของชุมชน

16 4.94.9 โรงเรียนให้บริการ ด้านอนามัยแก่ ประชาชน 4.1 0 ร่วมกับหน่วยงานอื่น ในการพัฒนาชุมชน

17 5.โรงเรียนขอ ความช่วยเหลือจากชุมชน

18 5.15.1 ขอความช่วยเหลือ ทางด้านการเงิน 5.25.2 ขอความช่วยเหลือ ทางด้านวัสดุ

19 5.35.3 ขอความร่วมมือ ทางด้านแรงงาน 5.45.4 ขอคำปรึกษาเพื่อการ พัฒนาโรงเรียน

20 5.55.5 ขอความช่วยเหลือ ด้านวิทยากร เพื่อให้ ความรู้แก่ครูและ นักเรียน 5.65.6 ขอความช่วยเหลือ ทางด้านวัสดุ

21 6.บริการอาคารสถานที่ ของโรงเรียนแก่ชุมชน

22 6.16.1 เปิดโอกาสให้ ประชาชนได้ใช้ อาคารสถานที่ใน การจัดงานต่างๆ 6.26.2 เปิดโอกาสให้ใช้ สถานที่ในการประชุม

23 6.36.3 จัดบริการห้องสมุด แก่ประชาชน 6.46.4 ให้ใช้สนามกีฬาของ โรงเรียน

24 6.56.5 ให้ชุมชนใช้บริการ ห้องพยาบาล

25 7 การใช้ทรัพยากรมน ชุมชน

26 7.1 ทรัพยากรธรรมชาติ 7.2 ทรัพยากรบุคคล

27 7.37.3 ทรัพยากรประเภท สถาบัน 7.47.4 ทรัพยากรทางภูมิ ปัญา

28 ศิลปะพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน นิทานพื้นบ้าน

29 ยาพื้นบ้าน ภูมินามวิทยา ปริศนาคำทาย คำพังเพยสุภาษิต ประเพณี

30 รูปแบบการใช้ ทรัพยากร 1. นำ ทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนมาใช้ ประโยชน์ในการ เรียนการสอน

31 รูปแบบการใช้ ทรัพยากร 2. เชิญบุคคลใน ชุมชนหรือ ทรัพยากรบุคลมา เป็นวิทยากรแก่ นักเรียน

32 รูปแบบการใช้ ทรัพยากร 3. พานักเรียนนอก ไปศึกษานอก สถานที่ 4. ให้นักเรียนศึกษา วัฒนธรรมพื้นบ้าน

33 8 การออกเยี่ยม ผู้ปกครองและ นักเรียนตามบ้าน และเข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆของชุมชน

34 8.18.1 ผู้บริหารและครูออก เยี่ยมผู้ปกครอง นักเรียนและนักเรียน ตามบ้าน 8.28.2 การเข้าร่มกิจกรรม ต่างๆของชุมชน

35 9 การ ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน

36 9.19.1 จัดให้มีสิ่งพิมพ์เพื่อ เผยแพร่ข่าวสารของ โรงเรียน 9.29.2 จัดเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนให้ข้อมูลและ อำนวยความสะดวก

37 9.39.3 เผยแพร่ข่าวสาร ผ่านสื่อมวลชน 9.49.4 ให้นักเรียนทราบ ข่าวสารของโรงเรียน ที่ถูกต้อง

38 9.59.5 ให้บุคลากรของ โรงเรียนทราบข่าวสาร ของโรงเรียนที่ถูกต้อง 9.59.5 ผู้บริหารและครูออก ประชาสัมพันธ์ด้วย ตนเอง

39 9.79.7 รับฟังความคิดเห็น ของผู้ปกครองหรือ ชุมชน 9.89.8 เชิญผู้ปกครองเข้าร่วม กิจกรรมต่างๆหรือเชิญ ฟังบรรยายเรื่องราวที่ น่าสนใจ

40 9.99.9 จัดตั้งสมาคม ผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า

41


ดาวน์โหลด ppt หลักการสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียนกับชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google