งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และ วิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และ วิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และ วิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการ เกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 ธันวาคม 2553

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ เพื่อให้การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทาง การเกษตร มีความเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงออกประกาศเพิ่มเติม

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ข้อ 1 การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามข้อ 3 ของ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและ การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรม วิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ. ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2552 ในกรณีวัตถุอันตรายบางประเภท ตามรายการแนบท้ายประกาศนี้ที่ไม่จำเป็นจะต้องทดลอง ข้อมูลบางรายการ ไม่ต้องยื่นข้อมูลตามรายการที่กำหนดไว้ ข้อ 2 ให้วัตถุอันตรายแต่ละชนิดขึ้นทะเบียนสูตร (Formulation) ละไม่เกิน 1 ความเข้มข้นเว้นแต่มีผลการ ทดลองทางวิชาการที่แสดงความแตกต่างในวิธีการใช้ให้ เห็นได้ชัดเจน ตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด ข้อ 3 ขนาดบรรจุวัตถุอันตรายให้ใช้ระบบเมตริก และให้ กำหนดน้ำหนัก หรือปริมาณสุทธิของวัตถุอันตรายดังนี้ (1) ของแข็ง (1.1) น้ำหนักสุทธิมากกว่า 1 กิโลกรัมขึ้นไป ต้องเป็นจำนวน เต็ม เช่น 2,3,4 หรือ 5 กิโลกรัม เป็นต้น (1.2) น้ำหนักสุทธิตั้งแต่ 50 กรัม ถึง 1 กิโลกรัม ขนาด น้ำหนักสุทธิ คือ 50,100, 250,500 และ 1,000 กรัม (1 กิโลกรัม )

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ (2) ของเหลว (2.1) ปริมาณสุทธิมากกว่า 1 ลิตรขึ้นไป ต้องเป็น จำนวนเต็ม เช่น 2,3,4 หรือ 5 ลิตร เป็นต้น (2.2) ปริมาณสุทธิตั้งแต่ 50 มิลลิลิตร ถึง 1 ลิตร ปริมาณสุทธิ คือ 50,100, 250,500 และ 1,000 มิลลิลิตร (1 ลิตร ) สำหรับวัตถุอันตรายที่นำเข้าจากต่างประเทศที่เป็น วัตถุอันตรายสำเร็จรูปที่ไม่มีการบรรจุใหม่ให้ใช้ ขนาดบรรจุเดิมที่มาจากต่างประเทศได้ ข้อ 4 การส่งออกวัตถุอันตรายในสูตรและความ เข้มข้นที่แตกต่างจากวัตถุอันตรายที่ได้รับการขึ้น ทะเบียนแล้วในประเทศไทย เพื่อการส่งออก จำหน่ายยังต่างประเทศ เมื่อได้รับการขึ้นทะเบียน แล้วใบอนุญาตผลิต นำเข้า และส่งออกจะออกให้ ตามปริมาณที่ผลิต นำเข้า และส่งออก ซึ่งพนักงาน เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบปริมาณการผลิต นำเข้า และ ส่งออกวัตถุอันตรายนั้นทุกครั้ง

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ กำหนดประเภทวัตถุอันตรายที่ไม่ต้องส่งข้อมูลบาง รายการตามรายการข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุ อันตราย แนบท้ายประกาศรกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการ ขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุ ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรม วิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2553 1. ผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่ไมตองสงขอมูลพิษ เฉียบพลันทางปาก (Acute oral toxicity) 2. ผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่ไมตองสงขอมูลพิษ เฉียบพลันทางผิวหนัง (Acute dermal toxicity) 3. ผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่ไมตองสงขอมูลการทําให ตาเกิดการระคายเคือง (Eye irritation) 4. ผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่ไมตองสงขอมูลการทําให ผิวหนังเกิดการระคายเคือง (Skin irritation)

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 5. ผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่ไมตองสงขอมูลการทําใหเกิดอาการ แพทางผิวหนัง (Skin sensitization) 6. วัตถุอันตรายที่ใชเปนสารรม (fumigant) ทั้งสารชนิดเข มขน และผลิตภัณฑ ใหสงขอมูลพิษเฉียบพลันโดย การ หายใจ (Inhalation toxicity) เทานั้น 7. ผลิตภัณฑสําเร็จรูป ไมตองสงขอมูลพิษเฉียบพลันโดย การหายใจ (Inhalation toxicity) ยกเวน 7.1 ผลิตภัณฑที่เปนกาซหรือ liquified gas 7.2 ผลิตภัณฑที่ใชเปนสารรม (fumigant) 7.3 ผลิตภัณฑที่ใชกับเครื่องพน ชนิด fogging 7.4 ผลิตภัณฑสูตรผสมชนิดผง (Dustable powders, DP) ที่มีขนาดเล็กกวา ๕๐ ไมโครเมตร 7.5 ผลิตภัณฑสูตรผสมชนิด Ultra low volume liquids (UL) 7.6 ผลิตภัณฑที่มีความดันไอมากกวา ๑ x ๑๐ -2 Pa 8. ผลิตภัณฑสําเร็จรูปผลิตจากแหลงผลิตเดียวกัน สูตรผสม ชนิดเดียวกันแต ตางความเขมขน ใชขอมูล พิษวิทยา แทนกันได

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และ วิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google