งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่ เนื่องจากการทำงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 ตุลาคม 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ( ข ) (2) ข้อ 5 หมวด 1 แห่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่ เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ การแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับ ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 3 เมษายน 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ( ข ) การรักษาโรคมะเร็งให้จ่ายค่า รักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น รายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนด

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ 1) การรักษาโรคมะเร็ง 10 ชนิด จ่ายค่า รักษาพยาบาลตามอัตราที่กำหนดแนบท้าย ประกาศ 2) การรักษาโรคมะเร็งชนิดอื่น ให้จ่ายค่า รักษาพยาบาลจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายต่อปี  ข้อ 2 ให้ยกเลิกรายการและอัตราค่าอวัยวะ เทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค เฉพาะรายการตามข้อ 4.5.6 เครื่องกระตุก ไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ที่แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบ อันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการ ทำงาน ลงวันที่ 3 เมษายน 2556 ให้ใช้ รายการตามข้อ 4.5.6 แนบท้ายประกาศฉบับนี้ แทน 3

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 3 ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตาม ข้อ 5/1 ที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจาก การทำงาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546 ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจาก การทำงาน ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 และ ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจาก การทำงาน ลงวันที่ 3 เมษายน 2556 และให้ใช้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 5/1 แนบท้าย ประกาศฉบับนี้แทน 4

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 4 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับรวมถึง ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอัน มิใช่เนื่องจากการทำงานอยู่ก่อนวันที่ประกาศ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งยังคงรักษาพยาบาลเป็น ผู้ป่วยอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้  ข้อ 5 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป 5

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ  เอกสารแนบท้ายประกาศ - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 5/1 แห่ง ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่ เนื่องจากการทำงาน - รายการและอัตราอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ใน การบำบัดรักษาโรค - แนวทางการรักษาโรคมะเร็ง และอัตราการจ่าย ค่ารักษาพยาบาล 6

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ แจ้งเพื่อทราบหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับ ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google