งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่ เนื่องจากการทำงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 ตุลาคม 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ( ข ) (2) ข้อ 5 หมวด 1 แห่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่ เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ การแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับ ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 3 เมษายน 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ( ข ) การรักษาโรคมะเร็งให้จ่ายค่า รักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น รายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนด

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ 1) การรักษาโรคมะเร็ง 10 ชนิด จ่ายค่า รักษาพยาบาลตามอัตราที่กำหนดแนบท้าย ประกาศ 2) การรักษาโรคมะเร็งชนิดอื่น ให้จ่ายค่า รักษาพยาบาลจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายต่อปี  ข้อ 2 ให้ยกเลิกรายการและอัตราค่าอวัยวะ เทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค เฉพาะรายการตามข้อ เครื่องกระตุก ไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ที่แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ. ศ เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบ อันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการ ทำงาน ลงวันที่ 3 เมษายน 2556 ให้ใช้ รายการตามข้อ แนบท้ายประกาศฉบับนี้ แทน 3

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 3 ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตาม ข้อ 5/1 ที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจาก การทำงาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546 ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจาก การทำงาน ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 และ ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจาก การทำงาน ลงวันที่ 3 เมษายน 2556 และให้ใช้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 5/1 แนบท้าย ประกาศฉบับนี้แทน 4

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 4 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับรวมถึง ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอัน มิใช่เนื่องจากการทำงานอยู่ก่อนวันที่ประกาศ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งยังคงรักษาพยาบาลเป็น ผู้ป่วยอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้  ข้อ 5 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป 5

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ  เอกสารแนบท้ายประกาศ - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 5/1 แห่ง ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่ เนื่องจากการทำงาน - รายการและอัตราอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ใน การบำบัดรักษาโรค - แนวทางการรักษาโรคมะเร็ง และอัตราการจ่าย ค่ารักษาพยาบาล 6

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ แจ้งเพื่อทราบหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับ ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google