งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน พฤษภาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน พฤษภาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน พฤษภาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด

2 1.1 อัตราตายผู้ป่วยในรวม เสียชีวิต 117 ราย IPD 3,605 ราย

3 5 อันดับการตายผู้ป่วยใน พฤษภาคม 2557 1. Cerebral infarction 6 ราย 2. Intracranial injury 5 ราย 3. UGIB 4 ราย 4. Pneumonia 4 ราย 5. AMI 3 ราย

4 1.2 อัตรามารดาเสียชีวิต เกณฑ์< 18:100,000การเกิดมีชีพทั้งหมด เสียชีวิต 0 ราย เกิดมีชีพทั้งหมด 288 ราย

5 1.4 อัตราตายที่ห้องฉุกเฉิน เสียชีวิต 12 ราย ER 5,297 ราย

6 5 อันดับการตายที่ห้อง ER พฤษภาคม 2557 1.ไฟฟ้าช๊อต 3 ราย 2.หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 3 ราย 3.หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 2 ราย 4.ตกจากที่สูง 1 ราย 5.อุบัติเหตุจราจร 1 ราย 6.กระดูกต้นคอหัก 1 ราย 7.เสียเลือดที่ช่องทรวงอก 1 ราย ตายทั้งหมด 12 ราย

7 2.1 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน เกณฑ์ < 0.5 % Re-Admitted 21 ราย Admitted เดือนที่แล้ว 3,366 ราย

8 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน ward จำนวน PCT- อายุรกรรม 18 ราย PCT- สูติกรรม 1 ราย PCT- ศัลยกรรม กระดูก 1 ราย หอผู้ป่วย EENT 1 ราย - อายุรกรรมหญิง 18 ราย (1.CKD 11 ราย 2. Cirrhosis 2 ราย 3.Pneumonia 2 ราย 4.CHF 1 ราย 5.SLE 1 ราย 6.Gastroenteritis 1 ราย ) - สูติบน 1 ราย คือ Infection wound 1 ราย หลัง C/S - ศัลยกรรมกระดูกและข้อชาย 1 ราย คือ Fx.tibia - Tonsillectomy 1 ราย

9 2.3 อัตราผ่าตัดซ้ำ เกณฑ์ 0% ผ่าตัดทั้งหมด 1,506 ราย ผ่าตัดซ้ำ 0 ราย

10 4.2 อัตราการติดเชื้อVAP เกณฑ์ < 10 : 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ

11 อัตราการติดเชื้อ VAP เกณฑ์ <10% ต.ค. 56 (ครั้ง) พ.ย. 56 (ครั้ง) ธ.ค. 56 (ครั้ง) ม.ค. 57 (ครั้ง) ก.พ. 57 (ครั้ง) มี.ค. 57 (ครั้ง) เม.ย. 57 (ครั้ง) พ.ค. 57 (ครั้ง) มิ.ย. 57 (ครั้ง ) ก.ค. 57 (ครั้ง) ส.ค. 57 (ครั้ง) ก.ย. 57 (ครั้ง) รวม (ครั้ง) อายุรกรรมกึ่งวิกฤต 22552454 29 ICU อายุรกรรม 21441332 20 ICU ศัลยกรรม 11112 6 ICU เด็ก 51311113 16 อายุรกรรมชาย 2 12115 ศัลยกรรมชาย ศัลยกรรมหญิง 11 อายุรกรรมหญิง 212218 อายุรกรรมชาย 1 112 ศัลยกรรม AE 11 เด็กเล็ก รวม (ครั้ง) 11615 6913 88 อัตราการติดเชื้อ VAP รวม 7.524.7411.079.934.016.4311.879.78 ข้อมูลการติดเชื้อ VAP ปีงบประมาณ 2557

12 เกณฑ์ < 5 : 1,000วันคาสายสวน 4.3 อัตราการติดเชื้อ CAUTI (Catheter associated urinary tract infection)

13 4.4 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด SSI (01,02) Sit Specific Infection (สะอาด,กึ่งปนเปื้อน) เกณฑ์ < 4.5 %

14 4.5 อัตราการเลื่อนหลุดของ Tube เกณฑ์ < 10 : 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ

15 อัตราการเลื่อน หลุด เกณฑ์ <10% ต.ค. 56 (ครั้ง) พ.ย. 56 (ครั้ง) ธ.ค. 56 (ครั้ง) ม.ค. 57 (ครั้ง) ก.พ. 57 (ครั้ง) มี.ค. 57 (ครั้ง) เม.ย. 57 (ครั้ง) พ.ค. 57 (ครั้ง) มิ.ย. 57 (ครั้ง) ก.ค. 57 (ครั้ง) ส.ค. 57 (ครั้ง) ก.ย. 57 (ครั้ง) รวม (ครั้ง) อายุรกรรมกึ่ง วิกฤต 107584226 44 ICU อายุรกรรม 1121 5 ICU ศัลยกรรม 233418 21 ICU เด็ก 142231 13 รวม (ครั้ง) 121412118561583 อัตราการเลื่อน หลุดรวม 8.2011.078.8610.737.154.337.7416.06 ข้อมูลการเลื่อนหลุดของ Tube ปีงบประมาณ 2557

16 3.1 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (Quick Ratio) เกณฑ์ ≥1% ณ เม.ย. 57 Quick Ratio 1.68

17 3.2 อัตราเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เกณฑ์ ≥1.5% ณ เม.ย.57 Current Ratio 1.73

18 3.3 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ ( Cash Ratio) เกณฑ์ ≥0.8% ณ เม.ย.57 Cash Ratio 0.93

19 5.6 อัตราการครองเตียง เกณฑ์ ไม่เกินร้อยละ 80%

20 5.10.1 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา ผู้ป่วยนอก(Prescribing error) เกณฑ์ <15 ครั้ง/1000ใบสั่งยา จำนวนใบสั่งยาOPDทั้งหมด 14,559 ใบสั่งยา คลาดเคลื่อนการสั่งยา 155 ครั้ง

21 5.10.2 ความคลาดเคลื่อนในจ่ายยาผู้ป่วยนอก (Dispensing error) เกณฑ์ < 2 ครั้ง/1000 ใบสั่งยา จำนวนใบสั่งยาOPDทั้งหมด 14,559 ใบสั่งยา คลาดเคลื่อนการจ่ายยา 78 ครั้ง

22 5.11.1 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาผู้ป่วยใน (Prescribing error) เกณฑ์ < 35 ครั้ง/1000วันนอน จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 14,172 วัน คลาดเคลื่อนการสั่งยา 258 ครั้ง

23 5.11.2 ความคลาดเคลื่อนในจ่ายยาผู้ป่วยใน (Dispensing error) เกณฑ์ < 3 ครั้ง/1000 ใบสั่งยา จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 14,172 วัน คลาดเคลื่อนการจ่ายยาผิด 20 ครั้ง

24 5.11.3 จำนวนครั้งความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา เกณฑ์ < 1 ครั้ง : 1000วันนอน จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 14,172 วัน คลาดเคลื่อนการบริหารยา 2 ครั้ง

25 กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการและ สนับสนุนบริการสุขภาพ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน พฤษภาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google