งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 1 Nursery ก็ลดโลกร้อนได้ จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่ ทารกแรกเกิด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 1 Nursery ก็ลดโลกร้อนได้ จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่ ทารกแรกเกิด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page 1 Nursery ก็ลดโลกร้อนได้ จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่ ทารกแรกเกิด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่

2 Page 2 การดูแลรักษาสาย probe Sensor ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ทารกแรกเกิดที่รักษาตัวในหออภิบาลทารกระยะวิกฤต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่ ต้องได้รับการ ดูแลอย่างใกล้ชิด จากแพทย์และพยาบาล รวมทั้ง เครื่องมือในการช่วยประเมินอาการทารกที่มี ประสิทธิภาพ เครื่องมือที่ใช้เป็นประจำและใช้กับทารก ทุกราย คือ เครื่องวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนใน กระแสเลือด (pluse oximeter)

3 Page 3 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินค่าความอิ่มตัวของ ออกซิเจนในกระแสเลือด โดยจะติด sensor บริเวณฝ่ามือ หรือฝ่าเท้าไว้ตลอดเวลาและ เป็นเวลานาน ทำให้เกิดการชำรุดได้ง่าย โดยเฉพาะบริเวณข้อต่อระหว่างสายไฟกับ ตัว sensor เกิดการหัก งอ ทำให้สายไฟ ด้านในขาดชำรุด ใช้งานไม่ได้ ซึ่งราคา สายไฟและตัว sensor ราคาประมาณ 12,000 บาท ซึ่งเป็นราคาค่อนข้างสูงเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินค่าความอิ่มตัวของ ออกซิเจนในกระแสเลือด โดยจะติด sensor บริเวณฝ่ามือ หรือฝ่าเท้าไว้ตลอดเวลาและ เป็นเวลานาน ทำให้เกิดการชำรุดได้ง่าย โดยเฉพาะบริเวณข้อต่อระหว่างสายไฟกับ ตัว sensor เกิดการหัก งอ ทำให้สายไฟ ด้านในขาดชำรุด ใช้งานไม่ได้ ซึ่งราคา สายไฟและตัว sensor ราคาประมาณ 12,000 บาท ซึ่งเป็นราคาค่อนข้างสูง

4 Page 4 ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา ด้วยสาเหตุดังกล่าวพยาบาลจึงเห็นถึงความสำคัญของ ปัญหา โดยคิดนวตกรรมเพื่อป้องกันการชำรุดของสายไฟ กับตัว sensor โดยนำสาย extension ที่ใช้แล้วนำกลับมา ใช้ใหม่ เพื่อลดภาวะโลกร้อน ยืดอายุการใช้งานของ สายไฟ และช่วยประหยัดงบประมาณให้แก่หน่วยงานด้วยสาเหตุดังกล่าวพยาบาลจึงเห็นถึงความสำคัญของ ปัญหา โดยคิดนวตกรรมเพื่อป้องกันการชำรุดของสายไฟ กับตัว sensor โดยนำสาย extension ที่ใช้แล้วนำกลับมา ใช้ใหม่ เพื่อลดภาวะโลกร้อน ยืดอายุการใช้งานของ สายไฟ และช่วยประหยัดงบประมาณให้แก่หน่วยงาน

5 Page 5 PROBE SENSORชนิดต่างๆ

6 Page 6 PROBE SENSORชนิดต่างๆ

7 Page 7 ลักษณะการติด PROBE SENSOR

8 Page 8 ลักษณะการติด PROBE SENSOR

9 Page 9 การชำรุดของสาย

10 Page 10 การชำรุดของสาย

11 Page 11 การแก้ไขที่เคยทำมา ใช้ Micro pore พันทับสาย PROBE SENSOR ข้อเสียราคาแพงไม่สวยงาม

12 Page 12 การแก้ไขที่เคยทำมา

13 Page 13 การปรับให้ใช้งานได้นานขึ้น อุปกรณ์ EXTENSION TUBE ที่ใช้แล้ว MICROPORE

14 Page 14 วิธีทำ 1.ตัดสาย extension โดยวัดความยาวให้เท่ากับสาย sensor 2.กรีดสายextension เป็นแนวยาว 3.นำสาย extension มาหุ้มสาย sensor 4.พันปลายทั้ง2ด้านด้วย microspore

15 Page 15 วิธีการหุ้มสายPROBE SENSOR

16 Page 16 ลักษณะ PROBE SENSOR ที่หุ้มสายแล้ว

17 Page 17 สรุปผลการใช้ PROBE SENSOR ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 เด็กเกิดมีชีพ ทั้งหมด 1387125812761086 จำนวนเด็กที่ รับใน NS 1082890776766 จำนวน Pulse Oximeter 5689 จำนวนที่ probe เบิก 15109 ยังไม่ได้เบิก ( ใช้ของเดิม )

18 Page 18 สรุปผลที่ได้จากการดำเนินการ  จำนวนการเบิก PROBE SENSOR ลดลง  ยืดอายุของการใช้งานของ PROBE SENSOR  ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงาน  แบ่งปันความรู้และสามารถนำไปใช้ได้กับ ทั้งในรพ. และหน่วยงานอื่นๆ

19 Page 19 สรุปผลที่ได้จากการดำเนินการ  เกิดนวัตกรรมใหม่ เป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน  เกิดความภาคภูมิใจในหน่วยงาน  มีการทำงานเป็นทีม  การนำสาย extension ที่ใช้แล้วนำ กลับมาใช้ใหม่ ช่วยลดภาวะโลกร้อน

20 Page 20 ปัจจัยความสำเร็จ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดทีมงานช่วยกัน คิดระดมสมอง  หัวหน้าหน่วยงานให้การสนับสนุน  ทีมงานมีความสามัคคี และเปิดโอกาสให้ แสดงความคิดเห็น  มีการลองผิดลองถูก เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ดี ที่สุด  บรรยากาศในการทำงานดี เอื้อกับการ คิดค้น เรียนรู้ และสร้างความรู้ใหม่ๆ

21 Page 21


ดาวน์โหลด ppt Page 1 Nursery ก็ลดโลกร้อนได้ จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่ ทารกแรกเกิด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google