งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานอุบัติเหตุขนส่ง ปี 2552 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานอุบัติเหตุขนส่ง ปี 2552 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานอุบัติเหตุขนส่ง ปี 2552 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

2 เพื่อสะท้อนสถานการณ์บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุการขนส่งที่รับการรักษา ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ปี 2552 ติดตามแนวโน้มจากข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างปี 2548-2552 เพื่อสะท้อนสถานการณ์บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุการขนส่งที่รับการรักษา ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ปี 2552 ติดตามแนวโน้มจากข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างปี 2548-2552 วัตถุประสงค์ :

3 แหล่งที่มาข้อมูล งานเวชระเบียน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ งานเวชระเบียน โรงพยาบาลหาดใหญ่ แหล่งที่มาข้อมูล งานเวชระเบียน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ งานเวชระเบียน โรงพยาบาลหาดใหญ่ หมายเหตุ : - การนำเสนอข้อมูล เน้นรถจักรยานยนต์ - ผู้ป่วยนอกคือ ผู้บาดเจ็บที่ได้รับการรักษาแล้วกลับบ้าน - ผู้ป่วยในคือ ผู้บาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาต่อเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาล ข้อมูล : ข้อมูลนำเสนอ ผู้ป่วยเสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉิน : จำนวนรายเดือน เพศ ผู้ป่วยนอก : จำนวนรายเดือน เพศ อายุ จยย. ผู้ป่วยใน : จำนวนรายเดือน เพศ อายุ จยย. ข้อมูลนำเสนอ ผู้ป่วยเสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉิน : จำนวนรายเดือน เพศ ผู้ป่วยนอก : จำนวนรายเดือน เพศ อายุ จยย. ผู้ป่วยใน : จำนวนรายเดือน เพศ อายุ จยย.

4 จำนวน (ข้อมูลดิบ) สัดส่วน (%) จำนวน (ข้อมูลดิบ) สัดส่วน (%) หมายเหตุ : สัดส่วน(%) คือ ร้อยละของจำนวนอุบัติการณ์แต่ละเดือน/จำนวนอุบัติการณ์ เฉลี่ยต่อเดือนของปีเดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละเดือนระหว่างปี วิธีเสนอ :

5 14 คน ชาย 9 อายุ 23-59 ปี อายุเฉลี่ย 37 ปี ค่ามัธยฐาน(median) = 39 หญิง 4 อายุ 22-52 ปี อายุเฉลี่ย 40 ปี ค่ามัธยฐาน(median) = 45 14 คน ชาย 9 อายุ 23-59 ปี อายุเฉลี่ย 37 ปี ค่ามัธยฐาน(median) = 39 หญิง 4 อายุ 22-52 ปี อายุเฉลี่ย 40 ปี ค่ามัธยฐาน(median) = 45 เสียชีวิตก่อนถึงห้องฉุกเฉิน ปี 2552 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

6 จำนวน ข้อมูล : ชาย 9 จากรถจยย. 4 หญิง 4 จากรถจยย. 3

7 3,188 ราย เฉลี่ย = 266 ราย/เดือน 3,188 ราย เฉลี่ย = 266 ราย/เดือน ชาย = 55% (1,742/3,188) ชาย = 55% (1,742/3,188) จยย. = 84% ของทั้งหมด (2,665/3,188) จยย. = 84% ของทั้งหมด (2,665/3,188) จยย.ชาย = 54% ของจยย.ทั้งหมด (1,434/2,665) จยย.ชาย = 54% ของจยย.ทั้งหมด (1,434/2,665) อายุ <35 ปี = 74% (2,351/3,188) อายุ <35 ปี = 74% (2,351/3,188) 3,188 ราย เฉลี่ย = 266 ราย/เดือน 3,188 ราย เฉลี่ย = 266 ราย/เดือน ชาย = 55% (1,742/3,188) ชาย = 55% (1,742/3,188) จยย. = 84% ของทั้งหมด (2,665/3,188) จยย. = 84% ของทั้งหมด (2,665/3,188) จยย.ชาย = 54% ของจยย.ทั้งหมด (1,434/2,665) จยย.ชาย = 54% ของจยย.ทั้งหมด (1,434/2,665) อายุ <35 ปี = 74% (2,351/3,188) อายุ <35 ปี = 74% (2,351/3,188) ผู้ป่วยนอก(รักษาแล้วกลับบ้าน) ปี 2552 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

8 ข้อคิดเห็น: ชาย = 55% (1,742/3,188) ความแตกต่างไม่เด่นชัดระหว่างชาย หญิง ผู้ป่วยนอก : หญิง/ชาย /รายเดือน ปี 2552 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ข้อมูล : เดือนธันวาคม มีผู้ป่วยสูงสุด จำนวน

9 ผู้ป่วยนอก : จยย.ชาย/จยย.ทั้งหมด ปี 2552 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ข้อมูล : จยย.ทั้งหมด = 84% ของผู้ป่วยรวม (2,665/3,188) จยย.ชาย = 54% ของจยย.ทั้งหมด (1,434/2,665) จำนวน

10 ผู้ป่วยนอก : จำแนกอายุ ปี 2552 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ข้อคิดเห็น : 6 ใน 10 ราย เป็นผู้ป่วยเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปี หมายเหตุ : % = จำนวนอุบัติการณ์ตามช่วงอายุ/จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด

11 751 ราย เฉลี่ย = 63 ราย / เดือน 751 ราย เฉลี่ย = 63 ราย / เดือน ชาย = 71% (535/751) ชาย = 71% (535/751) จยย. = 73% ของทั้งหมด (546/751) จยย. = 73% ของทั้งหมด (546/751) จยย. ชาย = 74% ของจยย. ทั้งหมด (402/546) จยย. ชาย = 74% ของจยย. ทั้งหมด (402/546) อายุ <35 ปี = 63% (472/751) อายุ <35 ปี = 63% (472/751) อายุ >45 ปี = 25% (188/751) อายุ >45 ปี = 25% (188/751) 751 ราย เฉลี่ย = 63 ราย / เดือน 751 ราย เฉลี่ย = 63 ราย / เดือน ชาย = 71% (535/751) ชาย = 71% (535/751) จยย. = 73% ของทั้งหมด (546/751) จยย. = 73% ของทั้งหมด (546/751) จยย. ชาย = 74% ของจยย. ทั้งหมด (402/546) จยย. ชาย = 74% ของจยย. ทั้งหมด (402/546) อายุ <35 ปี = 63% (472/751) อายุ <35 ปี = 63% (472/751) อายุ >45 ปี = 25% (188/751) อายุ >45 ปี = 25% (188/751) ผู้ป่วยใน(ตรวจแล้วต้องรับไว้รักษา) ปี 2552 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

12 ข้อคิดเห็น : ชาย = 71% (537/751) สูงกว่าหญิง 2.5 เท่า จำนวน ผู้ป่วยใน : หญิง/ชาย /รายเดือน ปี 2552 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

13 จำนวน ผู้ป่วยใน : จยย.ทั้งหมด/จยย.ชาย ปี 2552 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ข้อมูล : จยย.ทั้งหมด = 73 % ของผู้ป่วยรวม (546/751) จยย.ชาย = 74% ของจยย.ทั้งหมด (402/546)

14 ข้อคิดเห็น : 1 ใน 4 ของผู้ป่วย อายุ > 45 ปี หมายเหตุ : % = จำนวนอุบัติการณ์ตามช่วงอายุ/จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด ผู้ป่วยใน : จำแนกอายุ ปี 2552 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวน

15 ผู้ป่วยทั้งหมด : เปรียบเทียบสัดส่วนเฉลี่ยราย เดือนของ ปี 2548-2552 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ปี 2548 3,860 ราย เฉลี่ย = 322 ราย/เดือน ปี 2548 3,860 ราย เฉลี่ย = 322 ราย/เดือน ปี 2549 4,078 ราย เฉลี่ย = 340 ราย/เดือน ปี 2549 4,078 ราย เฉลี่ย = 340 ราย/เดือน ปี 2550 3,798 ราย เฉลี่ย = 317 ราย/เดือน ปี 2550 3,798 ราย เฉลี่ย = 317 ราย/เดือน ปี 2551 3,981 ราย เฉลี่ย = 332 ราย/เดือน ปี 2551 3,981 ราย เฉลี่ย = 332 ราย/เดือน ปี 2552 3,939 ราย เฉลี่ย = 328 ราย/เดือน ปี 2552 3,939 ราย เฉลี่ย = 328 ราย/เดือน ปี 2548 3,860 ราย เฉลี่ย = 322 ราย/เดือน ปี 2548 3,860 ราย เฉลี่ย = 322 ราย/เดือน ปี 2549 4,078 ราย เฉลี่ย = 340 ราย/เดือน ปี 2549 4,078 ราย เฉลี่ย = 340 ราย/เดือน ปี 2550 3,798 ราย เฉลี่ย = 317 ราย/เดือน ปี 2550 3,798 ราย เฉลี่ย = 317 ราย/เดือน ปี 2551 3,981 ราย เฉลี่ย = 332 ราย/เดือน ปี 2551 3,981 ราย เฉลี่ย = 332 ราย/เดือน ปี 2552 3,939 ราย เฉลี่ย = 328 ราย/เดือน ปี 2552 3,939 ราย เฉลี่ย = 328 ราย/เดือน

16 ผู้ป่วยทั้งหมด : เปรียบเทียบสัดส่วนเฉลี่ยรายเดือนของปี 2548-2552 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ข้อคิดเห็น : ข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง พบว่า เดือนม.ค. ก.ค. และส.ค. มีสัดส่วนสูงกว่าเดือนอื่น ๆ หมายเหตุ : % = ค่าเฉลี่ยผู้ป่วยรายเดือนของปี 2548-2552/ค่าเฉลี่ยต่อเดือนของปี 2548-2552 %ของค่าเฉลี่ยต่อเดือน

17 เสียชีวิตก่อนถึงห้องฉุกเฉิน ปี 2552 โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำนวน ข้อมูล : ชาย 9 คน หญิง 6 คน

18 ผู้ป่วยนอก(รักษาแล้วกลับบ้าน) ปี 2552 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 5,281 ราย เฉลี่ย = 440 ราย / เดือน 5,281 ราย เฉลี่ย = 440 ราย / เดือน ชาย = 57% (3,002/5,281) ชาย = 57% (3,002/5,281) จยย. = 83% ของทั้งหมด (4,400/5,281) จยย. = 83% ของทั้งหมด (4,400/5,281) จยย. ชาย = 57% ของจยย. ทั้งหมด (2,523/4,400) จยย. ชาย = 57% ของจยย. ทั้งหมด (2,523/4,400) อายุ <35 ปี 76% (3,962/5,281) อายุ <35 ปี 76% (3,962/5,281) 5,281 ราย เฉลี่ย = 440 ราย / เดือน 5,281 ราย เฉลี่ย = 440 ราย / เดือน ชาย = 57% (3,002/5,281) ชาย = 57% (3,002/5,281) จยย. = 83% ของทั้งหมด (4,400/5,281) จยย. = 83% ของทั้งหมด (4,400/5,281) จยย. ชาย = 57% ของจยย. ทั้งหมด (2,523/4,400) จยย. ชาย = 57% ของจยย. ทั้งหมด (2,523/4,400) อายุ <35 ปี 76% (3,962/5,281) อายุ <35 ปี 76% (3,962/5,281)

19 ข้อมูล : เดือนกรกฎาคม มีผู้ป่วยสูงสุด จำนวน ผู้ป่วยนอก : หญิง/ชาย /รายเดือน ปี 2552 โรงพยาบาลหาดใหญ่

20 ผู้ป่วยนอก : จยย.ชาย/จยย.ทั้งหมด ปี 2552 โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำนวน ข้อมูล : จยย.ทั้งหมด = 83 % ของผู้ป่วยรวม (4,400/5,281) จยย.ชาย = 57% ของจยย.ทั้งหมด (2,523/4,400)

21 ข้อคิดเห็น : 7-8 ใน 10 ราย อายุ < 35 ปี หมายเหตุ : % = จำนวนอุบัติการณ์ตามช่วงอายุ/จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด จำนวน ผู้ป่วยนอก : จำแนกอายุ ปี 2552 โรงพยาบาลหาดใหญ่

22 2,678 ราย เฉลี่ย = 223 ราย / เดือน 2,678 ราย เฉลี่ย = 223 ราย / เดือน ชาย = 69% (1,858/2,678) ชาย = 69% (1,858/2,678) จยย. = 80% ของทั้งหมด (2,153/2,678) จยย. = 80% ของทั้งหมด (2,153/2,678) จยย. ชาย = 69% ของจยย. ทั้งหมด (1,490/2,153) จยย. ชาย = 69% ของจยย. ทั้งหมด (1,490/2,153) อายุ <35 ปี 64% (1,721/2,678) อายุ <35 ปี 64% (1,721/2,678) 2,678 ราย เฉลี่ย = 223 ราย / เดือน 2,678 ราย เฉลี่ย = 223 ราย / เดือน ชาย = 69% (1,858/2,678) ชาย = 69% (1,858/2,678) จยย. = 80% ของทั้งหมด (2,153/2,678) จยย. = 80% ของทั้งหมด (2,153/2,678) จยย. ชาย = 69% ของจยย. ทั้งหมด (1,490/2,153) จยย. ชาย = 69% ของจยย. ทั้งหมด (1,490/2,153) อายุ <35 ปี 64% (1,721/2,678) อายุ <35 ปี 64% (1,721/2,678) ผู้ป่วยใน(ตรวจแล้วต้องรับไว้รักษา) ปี 2552 โรงพยาบาลหาดใหญ่

23 ข้อคิดเห็น : ชาย = 69% (1,858/2,6178) สูงกว่าหญิง 2 เท่า จำนวน ผู้ป่วยใน : หญิง/ชาย /รายเดือน ปี 2552 โรงพยาบาลหาดใหญ่

24 ผู้ป่วยใน : จยย.ชาย/จยย.ทั้งหมด ปี 2552 โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำนวน ข้อมูล : จยย.ทั้งหมด = 80 % ของผู้ป่วยรวม (2,153/2,678) จยย.ชาย = 69% ของจยย.ทั้งหมด (1,490/2,153)

25 ผู้ป่วยใน : จำแนกอายุ ปี 2552 โรงพยาบาลหาดใหญ่ ข้อคิดเห็น : 43% ของผู้ป่วยเป็นเด็กและเยาวชนอายุ < 25 ปี หมายเหตุ : % = จำนวนอุบัติการณ์ตามช่วงอายุ/จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด จำนวน

26 เปรียบเทียบผู้ป่วยทั้งหมด ปี 2551-2552 : รายเดือน โรงพยาบาลหาดใหญ่ %ของค่าเฉลี่ยต่อเดือน ข้อคิดเห็น : เดือนพ.ย. มีสัดส่วนผู้ป่วยต่ำกว่าเดือนอื่น ๆ หมายเหตุ : % = จำนวนผู้ป่วยรายเดือน/ค่าเฉลี่ยต่อเดือนของปีเดียวกัน

27 สรุป กลุ่มเสี่ยง : รถจักรยานยนต์ 8 ใน 10 ราย ของผู้บาดเจ็บ มาจากรถจักรยานยนต์ กลุ่มเสี่ยง : รถจักรยานยนต์ 8 ใน 10 ราย ของผู้บาดเจ็บ มาจากรถจักรยานยนต์ กลุ่มเสี่ยง : เพศชาย 7 ใน 10 ราย ของผู้บาดเจ็บต้องรับไว้รักษาต่อในโรงพยาบาล เป็นชาย กลุ่มเสี่ยง : เพศชาย 7 ใน 10 ราย ของผู้บาดเจ็บต้องรับไว้รักษาต่อในโรงพยาบาล เป็นชาย กลุ่มเสี่ยง : อายุ < 35 ปี 7 ใน 10 ราย ของผู้บาดเจ็บ อายุต่ำกว่า 35 ปี 5 ใน 10 ราย ของผู้บาดเจ็บ อายุต่ำกว่า 25 ปี กลุ่มเสี่ยง : อายุ < 35 ปี 7 ใน 10 ราย ของผู้บาดเจ็บ อายุต่ำกว่า 35 ปี 5 ใน 10 ราย ของผู้บาดเจ็บ อายุต่ำกว่า 25 ปี กลุ่มเสี่ยง : อายุ >45 ปี 1 ใน 4 ราย ของผู้บาดเจ็บที่ต้องรับไว้รักษาต่อในโรงพยาบาล อายุมากกว่า 45 ปี กลุ่มเสี่ยง : อายุ >45 ปี 1 ใน 4 ราย ของผู้บาดเจ็บที่ต้องรับไว้รักษาต่อในโรงพยาบาล อายุมากกว่า 45 ปี

28 ข้อเสนอแนะ มาตรการลดความเสี่ยงรถจักรยานยนต์ จัดแบ่งช่องทางสำหรับรถจักรยานยนต์ รณรงค์ความปลอดภัยการใช้รถจักรยานยนต์ เช่น เปิดไฟหน้ารถ ไม่วางสิ่งของในตระกร้าหน้ารถ สวม หมวกกันน็อค ตรวจสอบสภาพรถ เช่น ไฟสัญญาณ ฯลฯ มาตรการลดความเสี่ยงรถจักรยานยนต์ จัดแบ่งช่องทางสำหรับรถจักรยานยนต์ รณรงค์ความปลอดภัยการใช้รถจักรยานยนต์ เช่น เปิดไฟหน้ารถ ไม่วางสิ่งของในตระกร้าหน้ารถ สวม หมวกกันน็อค ตรวจสอบสภาพรถ เช่น ไฟสัญญาณ ฯลฯ มาตรการเพิ่มความปลอดภัยรถจักรยานยนต์ ส่งเสริมการฝึกทักษะขับขี่ที่ถูกต้อง มาตรการเพิ่มความปลอดภัยรถจักรยานยนต์ ส่งเสริมการฝึกทักษะขับขี่ที่ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt รายงานอุบัติเหตุขนส่ง ปี 2552 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google