งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ด้านการผลิตบัณฑิต  นักศึกษารับเข้า ใหม่ ด้านการผลิตบัณฑิต สัดส่วนระดับปริญญาตรี ต่อ บัณฑิตศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ด้านการผลิตบัณฑิต  นักศึกษารับเข้า ใหม่ ด้านการผลิตบัณฑิต สัดส่วนระดับปริญญาตรี ต่อ บัณฑิตศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 ด้านการผลิตบัณฑิต  นักศึกษารับเข้า ใหม่

3 ด้านการผลิตบัณฑิต สัดส่วนระดับปริญญาตรี ต่อ บัณฑิตศึกษา

4 ด้านการผลิตบัณฑิต  นักศึกษา ทั้งหมด

5 ด้านการผลิตบัณฑิต สัดส่วนระดับปริญญาตรี ต่อ บัณฑิตศึกษา สัดส่วนระดับปริญญาตรี ต่อ บัณฑิตศึกษา

6 ด้านการผลิตบัณฑิต  ผู้สำเร็จ การศึกษา

7 ด้านการผลิตบัณฑิต สัดส่วนระดับปริญญาตรี ต่อ บัณฑิตศึกษา

8 ด้านการผลิตบัณฑิต  สภาพการหางานทำของ บัณฑิต ( ร้อยละ )

9 ด้านการผลิตบัณฑิต  ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง

10 ด้านการวิจัย  ผลงานวิจัยที่จดทะเบียนทรัพย์สิน ทางปัญญา หมายเหตุ : ปี 2549 = 9 เดือน

11 ด้านการวิจัย  ร้อยละบทความวิจัยได้รับการอ้างอิง ระดับชาติ และนานาชาติ ต่อ อาจารย์ประจำ หมายเหตุ : ปี 2549 = 9 เดือน

12 ด้านการวิจัย  จำนวนงานวิจัยที่ได้รับรางวัล ระดับชาติและนานาชาติ หมายเหตุ : ปี 2549 = 9 เดือน

13 ด้านการวิจัย  งบประมาณงานวิจัย จำแนกตาม กลุ่มสาขา

14 ด้านการวิจัย  จำนวนงบวิจัย ต่อ อาจารย์ และ นักวิจัย ( ล้านบาท ) หมายเหตุ : ปี 2549 = 9 เดือน

15 ผลงานด้านการบริการวิชาการ แก่ชุมชน  จำนวนกิจกรรม / โครงการบริการวิชาการ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ต่อ อาจารย์ประจำ หมายเหตุ : ปี 2549 = 9 เดือน

16 ผลงานด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  จำนวนกิจกรรม / โครงการด้านทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หมายเหตุ : ปี 2549 = 9 เดือน

17 ด้านการบริหารจัดการ  จำนวนบุคลากรด้านวิชาการ / ด้าน สนับสนุนวิชาการและปฏิบัติงาน

18 ด้านการบริหารจัดการ  สัดส่วนบุคลากรด้านวิชาการ ต่อ ด้าน สนับสนุนวิชาการ / ปฏิบัติงาน

19 ด้านการบริหารจัดการ  สัดส่วนคุณวุฒิของอาจารย์ ตรี : โท : เอก

20 ด้านการบริหารจัดการ  สัดส่วนตำแหน่งทางวิชาการ อ. : ผศ. : รศ. : ศ.

21 ด้านการบริหารจัดการ  สัดส่วนงบประมาณแผ่นดิน : เงิน รายได้ ( ล้านบาท ) ( รวมเงินบำรุงโรงพยาบาล )

22 ผลการประเมินผล  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2546 ระดับดีมาก 11 หน่วยงาน ระดับดี 16 หน่วยงาน ปีการศึกษา 2547 ระดับดีเลิศ 1 หน่วยงาน ระดับดีมาก 20 หน่วยงาน ระดับดี 9 หน่วยงาน ปีการศึกษา 2548 ระดับดีเลิศ 2 หน่วยงาน ระดับดีมาก 27 หน่วยงาน ระดับดี 5 หน่วยงาน

23 ผลการประเมินผล  การประกันคุณภาพการศึกษา ภายนอก จาก สมศ. ปี 2546 ผ่านการรับรองจาก สมศ. ผ่านการรับรองจาก สมศ. ปี 2548 ระดับคะแนน 4.35( คะแนนเต็ม 5.0) ระดับคะแนน 4.35( คะแนนเต็ม 5.0) ( ระดับ ดี ค่อนข้างมาก เนื่องจากตัวเลข ยังไม่นิ่ง )

24 ผลการประเมินผล  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ จาก ก. พ. ร. ปี 2547 ระดับคะแนน 4.8276( คะแนนเต็ม 5.0) ระดับคะแนน 4.8276( คะแนนเต็ม 5.0) ปี 2548 ระดับคะแนน 4.5067 ( คะแนนเต็ม 5.0) ระดับคะแนน 4.5067 ( คะแนนเต็ม 5.0)

25 การจัดอันดับเพื่อประเมินศักยภาพมหาวิทยาลัยไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ปี 2548  ด้านการเรียนการสอน อยู่ในกลุ่มดีเลิศ ( คะแนนการประเมิน มากกว่า 75)  ด้านการวิจัย อยู่ในกลุ่มดีเลิศ ( คะแนนการประเมิน มากกว่า 75)

26 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย โดย Ministry of Education SINGAPORE ปี 2546  Science and Technology Ranking อันดับ 3 (65.26 คะแนน )  Humanity and Social Science Ranking อันดับ 6 (65.58 คะแนน )  Overall Multi – disciplinary อันดับ 4 (65.81 คะแนน )

27 27 “ร่าง” แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)

28 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี มีเหตุผล แนวคิด ทางสายกลาง แนวทางการดำรงอยู่ การปฏิบัติตน ในทุกระดับ ครอบครัว ชุมชน รัฐ - ในการพัฒนา บริหารประเทศ หลักการ เงื่อนไข ความรอบรู้ ความรู้ในตัวคน ใน หลักวิชา รอบคอบ ระมัดระวัง คุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ความเพียร อดทน ขยันหมั่นเพียร

29 วิสัยทัศน์ประเทศไทย (จาก “ร่าง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 : คณะรัฐมนตรี รับทราบ วันที่ 15 สิงหาคม 2549) มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรม นำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน เข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ และทรัพยากร ธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศ ที่มีธรรมาภิบาลดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย ที่มี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลก ได้อย่างมีศักดิ์ศรี”

30 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน Strengths ด้านผลิตบัณฑิตด้านผลิตบัณฑิต - อาจารย์ด้านวิชาการมีความรู้ คุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ -ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษามีประสิทธิภาพและทันสมัย - บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของนายจ้าง ด้านการวิจัยด้านการวิจัย -ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ศูนย์บ่มเพาะ ธุรกิจเป็นที่ยอมรับ - ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ -งานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ ด้านบริการวิชาการด้านบริการวิชาการ -มีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์เฉพาะทาง -มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

31 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน Strengths ด้านการบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการ -สภามหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ -การบริหารจัดการยุคใหม่ (BSC, e-Office) -ระบบงบประมาณและการเงินที่มีประสิทธิภาพ (SPBB, บัญชี 3 มิติ, GFMIS, e-Auction) -ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดี

32 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน Weaknesses การเตรียมการพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ทดแทนอาจารย์ที่เกษียณล่าช้าการเตรียมการพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ทดแทนอาจารย์ที่เกษียณล่าช้า อัตราเงินเดือน และค่าตอบแทนตามระบบราชการไม่เพียงพอต่อค่า ครองชีพ ทำให้ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอัตราเงินเดือน และค่าตอบแทนตามระบบราชการไม่เพียงพอต่อค่า ครองชีพ ทำให้ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาค่อนข้างต่ำ ทำให้ต้องพึ่งพา งบประมาณแผ่นดินมากกว่าร้อยละ 50อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาค่อนข้างต่ำ ทำให้ต้องพึ่งพา งบประมาณแผ่นดินมากกว่าร้อยละ 50 หลักสูตรบางสาขาวิชาไม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม/ ตลาดหลักสูตรบางสาขาวิชาไม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม/ ตลาด บุคลากรบางส่วนไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการบริหารจัดการยุค ใหม่บุคลากรบางส่วนไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการบริหารจัดการยุค ใหม่ การบริหารแบบราชการมีความล่าช้าและขั้นตอนมากการบริหารแบบราชการมีความล่าช้าและขั้นตอนมาก

33 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก Opportunities การปฏิรูปการศึกษา ทำให้มหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นสังคมแห่งการ เรียนรู้และส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตการปฏิรูปการศึกษา ทำให้มหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นสังคมแห่งการ เรียนรู้และส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต นโยบายการขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศ โดยสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี วัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยี สอดคล้องกับศักยภาพและองค์ความรู้ของ มหาวิทยาลัยนโยบายการขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศ โดยสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี วัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยี สอดคล้องกับศักยภาพและองค์ความรู้ของ มหาวิทยาลัย นโยบายและปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับทำให้ มีการพัฒนา ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนโยบายและปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับทำให้ มีการพัฒนา ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่มุ่งเน้นการพัฒนาเป็นศูนย์กลาง เศรษฐกิจ เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) และเอเชียใต้ (BIMSTEC) สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่จะร่วมพัฒนาประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่มุ่งเน้นการพัฒนาเป็นศูนย์กลาง เศรษฐกิจ เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) และเอเชียใต้ (BIMSTEC) สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่จะร่วมพัฒนาประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

34 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก Threats กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกของมหาวิทยาลัยเอกชนทั้งในและ ต่างประเทศ ที่สามารถทำการตลาดได้ดีกว่า ทำให้มหาวิทยาลัย ต้องมุ่งวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกของมหาวิทยาลัยเอกชนทั้งในและ ต่างประเทศ ที่สามารถทำการตลาดได้ดีกว่า ทำให้มหาวิทยาลัย ต้องมุ่งวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ FTA ที่ส่งผลให้สถาบันการศึกษาของต่างประเทศ มาจัดตั้งใน ประเทศเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาคุณภาพ บัณฑิต เพื่อสามารถแข่งขันได้FTA ที่ส่งผลให้สถาบันการศึกษาของต่างประเทศ มาจัดตั้งใน ประเทศเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาคุณภาพ บัณฑิต เพื่อสามารถแข่งขันได้ กองทุน ICL มีผลกระทบต่อการจัดการงบประมาณของ มหาวิทยาลัยกองทุน ICL มีผลกระทบต่อการจัดการงบประมาณของ มหาวิทยาลัย การจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางด้าน การศึกษาการจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางด้าน การศึกษา

35 วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการ วิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่ดีตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาการจัด การศึกษา เพื่อให้ได้ บัณฑิตที่พึง ประสงค์ 2. พัฒนา มหาวิทยาลัย ให้เป็น มหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการ วิจัย 3. พัฒนาบริการ วิชาการแบบ มีส่วนร่วมบน ฐานความ ต้องการของ ชุมชน และ ท้องถิ่น 4. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลป- วัฒนธรรม อนุรักษ์ และ พัฒนา ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 5. พัฒนา มหาวิทยาลัย ตามหลักการ บริหาร จัดการที่ดี และพัฒนาสู่ ระดับสากล เป้าประสงค์ บัณฑิตที่พึง ประสงค์ มหาวิทยาลัย วิจัย เป็นที่พึ่งและ ร่วมพัฒนา ชุมชน อนุรักษ์ ทำนุ บำรุงศาสนา ศิลปวัฒน ธรรมความ หลากหลาย ทางชีวภาพ การบริหาร จัดการอย่างมี ธรรมาภิบาลมี ประสิทธิภาพ มุ่งสู่ระดับ สากล การพึ่งพา ตนเอง บุคลากรมี คุณภาพและ มีความสุข

36 เป้าประสงค์ :บัณฑิตที่พึงประสงค์ กลยุทธ์เป้าหมาย  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามความ ต้องการของสังคม  แสวงหานักเรียนที่มีคุณภาพเข้าเรียน เพิ่มขึ้น  จัดกิจกรรมสร้างคุณภาพบัณฑิต ร่วมกับภาครัฐและเอกชน  แสวงหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ต่างประเทศ  เพิ่มและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้วย ตนเอง  กำหนดมาตรฐานและการประกัน คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ  ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตร้อยละ 81.0  สัดส่วนการผลิตบัณฑิตปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อ ด้านสังคมและมนุษย์ 60 : 40  บัณฑิตสำเร็จการศึกษาตามระยะของ หลักสูตร ร้อยละ 85  สัดส่วนบัณฑิตปริญญาตรี ต่อ บัณฑิตศึกษา 65 : 35  สัดส่วนนักเรียนเรียนดี ต่อ นักศึกษา รับเข้า 1: 10  ความสำเร็จของการประกันคุณภาพ การศึกษา ระดับ 5 ประกอบด้วยตัวชี้วัด 16 ตัวชี้วัด

37 เป้าประสงค์ :มหาวิทยาลัยวิจัย กลยุทธ์เป้าหมาย  สร้างทีมวิจัยที่แข็งแกร่งในระดับ นานาชาติ และสร้างคุณภาพของ งานวิจัยให้เกิดความเข้มแข็งโดยความ ร่วมมือระหว่างอาจารย์กับบัณฑิต ศึกษา  สร้างประเด็นวิจัยบนฐานองค์ความรู้ ที่เป็นอัตตลักษณ์ และส่งเสริมการ แข่งขันของประเทศ  ผลักดันงานวิจัยในลักษณะบูรณาการ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน เพื่อสนอง ตอบความต้องการของสังคม  จัดระบบบริหาร และการจัดการ งานวิจัยอย่างบูรณาการให้เกิดมูลค่า คุณค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 24 ศูนย์  ผลงานวิจัยที่จดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญา ปีละ 20 ผลงาน  บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง ระดับชาติและนานาชาติ ร้อยละ 60 ต่อปี  สร้างงานวิจัยที่เป็นอัตตลักษณ์และ ส่งเสริมการแข่งขันเพิ่มขึ้นทุกปี  รางวัลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ปีละ 5 รางวัล  สนับสนุนงบวิจัยบูรณาการร่วมกับ ภาครัฐและเอกชน ต่อ งบประมาณ แผ่นดิน ร้อยละ 0.5 ต่อปี  มีงบวิจัย ต่อ อาจารย์ประจำ เป็น 0.800 : 1 ประกอบด้วยตัวชี้วัด 12 ตัวชี้วัด

38 เป้าประสงค์ : เป็นที่พึ่งและร่วมพัฒนาชุมชน กลยุทธ์เป้าหมาย  นำทุนทางสังคม ทรัพยากร และ ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนา ต่อยอด  เรียนรู้ร่วมกับชุมชน และถ่ายทอด ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน  กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ และ วิชาชีพ ที่ตอบสนองความต้องการของ ชุมชน ประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ โขง ต่อ อาจารย์ประจำ เท่ากับร้อยละ 100  มีแหล่งให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ จำนวน 15 แห่ง  ความสำเร็จของการรักษาพยาบาล เพื่อการศึกษาวิจัย ร้อยละ 98 ในแต่ละปี ประกอบด้วยตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด

39 เป้าประสงค์ :อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ กลยุทธ์เป้าหมาย  อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ล้านนา  ส่งเสริมการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์ และทำนุ บำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมล้านนา  กิจกรรม/โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 5 ของ นักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรี  การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 1.5 ของ งบดำเนินการ  ความสำเร็จในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับ 5 ประกอบด้วยตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด

40 เป้าประสงค์ :เพื่อให้การบริหารจัดการอย่าง มีธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ระดับสากล กลยุทธ์  พัฒนาระบบการบริหารจัดการในทุกๆ ด้าน โดยเปลี่ยนจากการกำกับและควบคุมมาเป็น การมอบอำนาจ  ลดต้นทุน และเพิ่มผลิตภาพในการบริหารจัดการ  แก้ไขกฎระเบียบเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และพัฒนาเครื่องมือด้านการเงินการคลัง ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสร้างความเป็นธรรม  จัดทำและพัฒนาระบบ MIS  ส่งเสริมให้บุคลากร ศิษย์เก่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย  จัดการความรู้อย่างครบวงจร  กำหนด และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ วิชาชีพคณาจารย์

41 เป้าประสงค์ : เพื่อการพึ่งพาตนเอง กลยุทธ์  เปิดหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม จัดการศึกษาในระบบทางไกล เพื่อการพึ่งตนเองได้  พัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรมใหม่ร่วมกับภาคเอกชน  แสวงหารายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่ และใช้ศักยภาพของศิษย์เก่า ในการหาเงินรายได้  มหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็น Holding Company ทำการลงทุนโครงการต่างๆ  แสวงหารายได้จากการให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ

42 เป้าประสงค์ : บุคลากรมีคุณภาพและมี ความสุข กลยุทธ์  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม  เสริมสร้างสุขภาวะของบุคลากรให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกาย และจิตใจ  สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

43 เป้าประสงค์ทั้ง 3 สู่เป้าหมาย เป้าหมาย  สามารถเทียบเคียง (Bench Marking) กับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ภายในประเทศ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ - มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่างประเทศ - มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ - มหาวิทยาลัยฮ่องกง  รายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่ เพิ่มขึ้น 2 เท่าในปี 2550  ขยายเขตการศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ “หริภุญชัย” จังหวัดลำพูน และจัดตั้งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ “อินทนนท์” ในปี 2550  ความสำเร็จการบริหารจัดการในระดับ Thailand Quality Certificate (TQC) / Thailand Quality Award (TQA) ประกอบด้วยตัวชี้วัด 22 ตัวชี้วัด รวมตัวชี้วัด 62 ตัวชี้วัด

44 สรุปภาพรวมของแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 10  Road Map  การบริหารและติดตามประเมินผล แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 10

45 Roadmap มหาวิทยาลัยชั้นนำ ตามมาตรฐานสากล ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมตามความต้องการ ของสังคม สร้างทีมวิจัย และคุณภาพงานวิจัย เป็นที่พึ่ง และร่วมพัฒนาชนบท อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลพึ่งพาตนเอง บุคลากรมีคุณภาพ และมีความสุข กระจายอำนาจ ลดต้นทุน แก้ไข ปรับปรุง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน พัฒนาระบบ MIS KM จรรยาบรรณใน วิชาชีพ บุคลากร มหาวิทยาลัย การหารายได้จาก การบริหาร ทรัพย์สิน ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย การจัดการ ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเป็น Holding Company ศักยภาพศิษย์เก่า แสวงหารายได้ พัฒนาทักษะ ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างสุขภาวะ สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม การทำงาน Benchmarking ม. ในประเทศ ม.ต่างประเทศ TQA (Thailand Quality Award) บัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการวิจัย บริการวิชาการ แบบมีส่วนร่วมบนฐาน ความต้องการของชุมชน อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

46 การบริหารแผน และการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 10 การบริหารจัดการการติดตามผลการปรับแผน สภามหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบแผนฯ แจ้งแผนฯ แก่คณะ/ หน่วยงาน และองค์กรใน กำกับ คณะ/หน่วยงานจัดทำ แผนงาน-แผนเงิน ประจำปีงบประมาณของ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกำกับดูแล คณะ-หน่วยงานให้เป็นไป ตามกรอบแผนฯ ของ มหาวิทยาลัย ใช้เครื่องมือและเทคนิค สนับสนุนการบริหารแผน - Balanced Scorecard - ปรับปรุง/ลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน - (FIS, MIS, e-Office) คณะ/หน่วยงานจัดทำ รายงานผลการ ดำเนินงาน ประจำปี มหาวิทยาลัยวิเคราะห์ สรุปผล ผลการ ปฏิบัติงานประจำปีเสนอ ต่อผู้บริหารและสภา มหาวิทยาลัย ทำรายงานผลการ ปฏิบัติราชการประจำปี ตามคำรับรอง ก.พ.ร. ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลระยะครึ่ง แผนฯ ประเมินผลแผนฯ เมื่อ สิ้นสุดแผน ทบทวนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม (SWOT) เสนอแผนที่ปรับต่อที่ ประชุมคณบดีและสภา มหาวิทยาลัยเพื่อให้ ความเห็นชอบ


ดาวน์โหลด ppt 1. ด้านการผลิตบัณฑิต  นักศึกษารับเข้า ใหม่ ด้านการผลิตบัณฑิต สัดส่วนระดับปริญญาตรี ต่อ บัณฑิตศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google