งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการ ส่วนกลาง 1.การประชุมพัฒนาความรู้ให้กับหน่วยบริการฯ โดยศูนย์อนามัยเขต 2. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ANCให้แก่หน่วย บริการฯ 3. กำกับ ติดตาม ด้วยระบบรายงานและการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการ ส่วนกลาง 1.การประชุมพัฒนาความรู้ให้กับหน่วยบริการฯ โดยศูนย์อนามัยเขต 2. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ANCให้แก่หน่วย บริการฯ 3. กำกับ ติดตาม ด้วยระบบรายงานและการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การจัดการ ส่วนกลาง 1.การประชุมพัฒนาความรู้ให้กับหน่วยบริการฯ โดยศูนย์อนามัยเขต 2. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ANCให้แก่หน่วย บริการฯ 3. กำกับ ติดตาม ด้วยระบบรายงานและการ นำเสนอผลงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 4. การประเมินและรับรองมาตรฐานANC 5. สรุปผล นำเสนอผู้บริหาร (ส่วนกลาง/ภูมิภาค)

3 2. การบริหารจัดการของ หน่วยงานปฎิบัติ 1. ประชุมชี้แจงผู้ปฎิบัติงานทุกระดับ 2. ตั้งทีมงานรับผิดชอบพัฒนางาน 3. วางระบบการจัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์ ปัญหาและนำเสนอต่อผู้บริหารและ คณะกรรมการ MCH 4. วางแผนพัฒนาระบบบริการ

4 3. วางแผนพัฒนาระบบบริการ พัฒนาบุคลากรทั้งด้านความรู้และทักษะในงาน อนามัยแม่และเด็ก การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ ให้พอเพียง การปรับปรุงสถานที่ - โรงเรียนพ่อแม่ - คลินิกฝากครรภ์ที่ OPD - ห้องสังเกตอาการทารกคลอดปกติที่ห้องคลอด - คลินิกสุขภาพเด็กดีที่ OPD

5 4. วางแผนพัฒนาระบบบริการ พัฒนากระบวนการทำงาน และประสานงานกับกลุ่ม งานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายเวชกรรมสังคม, สสอ. การเก็บข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มงาน ระบบงานต่าง ๆ เช่น ระบบส่งต่อเชื่อมสู่สถานีอนามัย ในเครือข่าย การติดตามเยี่ยม และประเมินผล เป็นระยะ

6 การจัดระบบบริการ 1. การจัดระบบโซนในการดูแลผู้ตั้งครรภ์ ในการเจาะเลือด ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2 การให้ความรู้โรงเรียนพ่อแม่ 2. การส่งต่อผู้ตั้งครรภ์จากสถานีอนามัยตามระบบโซน มา โรงพยาบาล พบแพทย์และตรวจ Ultrasound, Urine exam, Pelvic exam เมื่ออายุครรภ์ 18-20 สัปดาห์ 3. ประชุมชี้แจงเรื่องนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ, การ ใช้ความรู้และการฝึกทักษะการใช้แบบฟอร์ม แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน 100 % 4. การใช้สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์เพื่อการส่งต่อข้อมูล

7 ชี้แจงผู้บริการก่อนและให้สมัครเข้า โครงการโดยความสมัครใจ

8 ติดประกาศให้ผู้รับบริการทราบ

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 ข้อมูลความพึงพอใจ ผู้รับบริการ - เข้าใจการฝากครรภ์แนวใหม่ร้อยละ 100 - พอใจกับระยะเวลาการนัดตรวจครรภ์ร้อยละ 90 ไม่แน่ใจ ( กังวล ) ร้อยละ 10 - ตรวจปัสสาวะ พอใจร้อยละ 70 รอนานร้อยละ 30 - ตรวจภายใน พอใจร้อยละ 70 กังวลร้อยละ 30 - กังวลใจกับการนัดที่ 41 สัปดาห์ ร้อยละ 70

21 ผลลัพธ์ 1. หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง เกินร้อยละ 10 (ก่อน-หลังไม่ Sig) 2. อัตราส่วนมารดาตาย ลพบุรีและมหาสารคามไม่มี แม่ตาย/อีก 3 จังหวัด ก่อน-หลัง ไม่พบความ แตกต่าง 3. อัตราทารกขาดออกซิเจน (1 นาที)น้อยกว่า 30 : 1,000 (ก่อน-หลัง ไม่ Sig) 4. อัตราทารกน้ำหนักน้อยมากกว่าร้อยละ 7 (ก่อน-หลัง ไม่ Sig) 5. อัตราทารกตายปริกำเนิดน้อยกว่า 9 : 1,000 (ก่อน-หลัง ไม่ Sig) การประเมินระบบดูแลครรภ์คุณภาพ

22 ผลผลิตโครงการ ร้อยละ 1. ทัศนคติต่อการดำเนินงานโครงการ หัวหน้าคลินิกและผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนเห็นด้วย 2. ความพึงพอใจต่อการบริการของผู้รับบริการ พึงพอใจระดับมาก 3. ความครบถ้วนการบริการฯ - ประเมินความเสี่ยง 98.3 - สอบถามพฤติกรรมสุขภาพ 65 - สอบถามประวัติสูติกรรม 94.4 - ซักประวัติการเจ็บป่วยที่ผ่านมา 82.8 - ชั่งน้ำหนัก ตรวจซิฟิลิส หมู่เลือด ธาลัสซีเมีย วัความดัน ตรวจหน้าท้อง ฟังเสียงหัวใจเด็ก ตรวจท่าเด็ก ดูส่วนนำ ตรวจร่ายกาย 100 - ตรวจภายใน 69.8/ ตรวจปัสสาวะ 98.3 - รับข้อมูลการนัดครั้งต่อไป คำแนะนำต่างๆ บันทึก ในสมุดบันทึกสุขภาพ 95 - รับยาบำรุงที่มีไอโอดีน 93.3 / รับแคลเซียม 99.4 4. จำนวนครั้งเฉลี่ยที่มาฝากครรภ์4.1-10.7 ครั้ง 5. ข้อร้องเรียนมีแนวโนม้ลดลง การประเมินระบบดูแลครรภ์แนวใหม่

23 ปัญหาและอุปสรรค 1. ด้านผู้ให้บริการ 1.1 ขาดความรู้ ความเข้าใจ ความมั่นใจ ความ สับสนในการบริการ - การใช้ Classifying form - การนัดตรวจครรภ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน - การลงบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน - ไม่มั่นใจการตรวจภายในของพยาบาล 1.2 เครื่องมืออุปกรณ์ ไม่พร้อม ไม่จัดซื้อให้ เพียงพอ

24 ปัญหาและอุปสรรค 1. ด้านผู้ให้บริการ 1.1 ขาดความรู้ ความเข้าใจ ความมั่นใจ ความ สับสนในการบริการ - การใช้ Classifying form - การนัดตรวจครรภ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน - การลงบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน - ไม่มั่นใจการตรวจภายในของพยาบาล 1.2 เครื่องมืออุปกรณ์ ไม่พร้อม ไม่จัดซื้อให้ เพียงพอ

25 ปัญหาและอุปสรรค 1. ด้านผู้ให้บริการ 1.3 การ บันทึกข้อมูล การส่งต่อ - การติดตามและการลงบันทึกผลและรายละเอียดที่ ปฏิบัติจริง รวมทั้งการรักษาบางรายข้อมูลไม่ ครบถ้วนลงเฉพาะสุมด ANC ไม่ลงใน OPD card - การส่งต่อผู้ป่วยกรณีมาคลอด และการบันทึกข้อมูล การคลอดของผู้ป่วยฝากครรภ์แนวใหม่ยังไม่ได้แยก ออกมาชัดเจน ทำให้ค้นหาข้อมูลได้ยาก - ยังไม่ได้เก็บข้อมูลการตรวจผู้ป่วยที่ส่งมาจากสถานี อนามัยเครือข่าย เช่น ผลตรวจ UA, ผลตรวจ PV 1.4 ด้านสถานที่ คับแคบ ไม่เป็นสัดส่วน

26 ปัญหาและอุปสรรค 2. ด้านผู้บริการ - ความวิตกกังวล ไม่อยากตรวจภายใน - ความหลากหลายเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม - รอนานเพราะบริการเพิ่มขึ้น - เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม - ไม่มารับบริการตามนัด ทำให้ผู้รับบริการคับคั่ง

27 ความเป็นไปได้ทางการเงิน ความเป็นไปได้โอกาสพัฒนา - ใช้งบประมาณส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรคของ หน่วยบริการสาธารณสุข ตามชุดสิทธิประโยชน์ - เร่งรัดการสนับสนุน งบประมาณ - สร้างความเข้าใจ หญิงตั้งครรภ์ ตระหนักรู้การ ฝากครรภ์คุณภาพ การประเมินระบบดูแลครรภ์คุณภาพ

28 ความเป็นไปได้ทางโครงสร้าง การประเมินระบบดูแลครรภ์คุณภาพ ความเป็นไปได้โอกาสพัฒนา - การทำงานเป็นทีม - การสร้างความเข้าใจ ต่อเนื่อง - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของแพทย์ - พัฒนาศักยภาพ พยาบาลด้านตรวจ ภายใน อัลตราซาวด์ และระบบดูแลครรภ์ คุณภาพ

29 ความเป็นไปได้ทางระบบ ความเป็นไปได้โอกาสพัฒนา - ผู้บริหารสาธารณสุขระดับจังหวัด ให้ความสำคัญ - นโยบาย - คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก ติดตาม ประเมินสม่ำเสมอ ปรับปรุงต่อเนื่อง - การแบ่งโซน เครือข่าย สูตินรีแพทย์ เป็นหัวหน้าทีม นิเทศ ติดตาม - จัดระบบเครือข่ายแม่และเด็ก โรงพยาบาล และสถานีอนามัย - วิเคราะห์ ประเมินกระบวนการ คุณภาพ - เร่งรัดการประสานงาน ส่วนกลาง – ภูมิภาค - ศูนย์อนามัย, คณะกรรมการอนามัยแม่ และเด็ก นิเทศ ติดตาม โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย ต่อเนื่อง การประเมินระบบดูแลครรภ์คุณภาพ

30 ความเป็นไปได้ทางปฏิบัติการ การประเมินระบบดูแลครรภ์คุณภาพ ความเป็นไปได้โอกาสพัฒนา - จัดสรรวิตามินเสริมธาตุเหล็ก ไอโอดีน โฟสิก - แนวทางบริการฝากครรภ์แนว ใหม่ระดับจังหวัด - เพิ่มเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง และการบริการในสมุดสีชมพู - เพิ่มคุณภาพบริการ ปรับเปลี่ยน บัญชียาโรงพยาบาล - ใช้แถบตรวจปัสสาวะ - ปรับปรุงระบบรวบรวมข้อมูล ผลตรวจห้องปฏิบัติการ - ประชาสัมพันธ์ จัดทำสื่อ - ปรับปรุงระบบส่งต่อข้อมูล จากสถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน

31 ปัจจัยความสำเร็จและข้อเสนอแนะ 1. ทบทวนและให้ความรู้แก่ผู้ปฎิบัติงาน ANC แนวใหม่ทุกระดับ 2. อธิบายและเพิ่มความตระหนักแก่สูติแพทย์ในการบริการตรวจ ภายใน 3. ฝึกทักษะให้พยาบาลที่คลินิกฝากครรภ์สามารถตรวจภายในได้ 4. เน้นการลงทะเบียนผู้ป่วยฝากครรภ์แนวใหม่ ให้ถูกต้องรวมถึง การลงผล UA และ PV และการวินิจฉัยการรักษา กรณีผล ผิดปกติ 5. การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังห้องคลอด และการลงบันทึกการ คลอดในผู้ป่วยฝากครรภ์แนวใหม่

32 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการ ส่วนกลาง 1.การประชุมพัฒนาความรู้ให้กับหน่วยบริการฯ โดยศูนย์อนามัยเขต 2. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ANCให้แก่หน่วย บริการฯ 3. กำกับ ติดตาม ด้วยระบบรายงานและการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google