งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพ การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มี ภาวะเบาหวานขณะ ตั้งครรภ์อย่างครบวงจร นางสาวกอบกุล สุ คนธวารินทร์ นางสาวจุลินดา พรมเสน นางนุสราพร ณ ราช นางสาวสุรีรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพ การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มี ภาวะเบาหวานขณะ ตั้งครรภ์อย่างครบวงจร นางสาวกอบกุล สุ คนธวารินทร์ นางสาวจุลินดา พรมเสน นางนุสราพร ณ ราช นางสาวสุรีรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพ การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มี ภาวะเบาหวานขณะ ตั้งครรภ์อย่างครบวงจร นางสาวกอบกุล สุ คนธวารินทร์ นางสาวจุลินดา พรมเสน นางนุสราพร ณ ราช นางสาวสุรีรัตน์ สิทธิชัย กลุ่มงานสูตินรี เวชกรรม โรงพยาบาล น่าน

2  ปี 38 เริ่มค้นหาโรคเบาหวานในหญิง ตั้งครรภ์ที่มีปัจจัยเสี่ยงพบอุบัติการณ์ เกิด DM in preg ร้อยละ 3.49  ความครอบคลุมของการคัดกรอง เบาหวานระยะตั้งครรภ์ร้อยละ 68.94 ( ปี 48)  พบมารดาเป็นเบาหวานขณะ ตั้งครรภ์โดยขาดการรักษาเป็นสาเหตุ ทำให้ทารกตายเปื่อยในครรภ์ จำนวน 1 ราย ( ปี 50 ) และ 2 ราย ( ปี 51 ) ความเป็นมาปัญหา

3 ▲ ได้สุ่มติดตามข้อมูลเวชระเบียน (OPDcard) การนัด F/U หญิงหลังคลอดที่มีภาวะเบาหวาน ขณะตั้งครรภ์ จำนวน 45 ราย พบว่า - ไม่ได้รับการติดตาม 40 ราย (88.89%) - ได้รับการติดตามรักษา 5 ราย (11.11%) ▲ เป็นโรคเบาหวาน Type 2 5 ราย - ควบคุม FBS ไม่ได้ 2 ราย

4 ความเป็นมาปัญหา ▲ ผู้ป่วยที่เหลือได้ติดตามมาเจาะ เลือดทั้ง 40 ราย - พบ DM11 ราย (27.50%) - พบ Impaired GTT 13 ราย (32.50%) - พบระดับน้ำตาลปกติ 16 ราย (40.00%) ▲ ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วย เบาหวานเฉลี่ย / ราย ปี 50 ผู้ป่วยนอก 1147.50 บาท / ราย ผู้ป่วยใน 6034.15 บาท / ราย

5 ทารกตายเปื่อยจากสาเหตุ เบาหวานขณะตั้งครรภ์ขาดการ คัดกรองและขาดการรักษา ขาดการติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่ มีภาวะ GDM หลังคลอด โรงพยาบาลน่านยังไม่มีแนว ทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็น ในทางเดียวกัน สรุปปัญหา

6 1. เพื่อพัฒนาหาแนวทางการ ดูแลสตรีที่มีภาวะเบาหวานขณะ ตั้งครรภ์ 2. เพื่อศึกษาการรับรู้และ พฤติกรรมการดูแลตนเองของ สตรีหลังคลอดที่มีภาวะ เบาหวานขณะตั้งครรภ์ 3. เพื่อพัฒนาเครือข่ายในการ ติดตามสตรีหลังคลอดที่มีภาวะ เบาหวานขณะตั้งครรภ์ วัตถุประสงค์

7 ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2551 ระยะที่ 1: ใช้การสัมภาษณ์ เชิงลึก กลุ่มตัวอย่างได้แก่ แพทย์ พยาบาลห้องฝากครรภ์ พยาบาลชุมชน นักโภชนากร เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ทั้งหมด 18 ราย นำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาหาแนวทาง ในการคัดกรอง การวินิจฉัย การ รักษา สตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะ GDM ระยะ การศึกษา

8 กำหนด Risk for GDM ในรพ. น่านและเครือข่าย 1 อายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป 6 เคยคลอดทารก น้ำหนัก มากกว่า 4,000 กรัม 2 อ้วน หรือ BMI ก่อนตั้งครรภ์ > 27 kg/m 2 สูง =……. ซม / น้ำหนัก........... ก. ก / BMI=…….. 7 เคยคลอด ทารก ตายคลอด ( stillbirth ) 3 ญาติสายตรงเป็น เบาหวาน ( พ่อ แม่ พี่ น้อง ) 8 ท้องนี้มีภาวะความดันโลหิต สูงระหว่างตั้งครรภ์ (PIH) 4 ครรภ์ก่อนเป็น GDM (Class A 1 และ A 2 ) 9 ท้องนี้มีภาวะครรภ์แฝดน้ำ (polyhydramnios) 5 เคยคลอดทารกพิการโดยไม่ ทราบสาเหตุ 10 พบน้ำตาลในปัสสาวะตั้งแต่ 1+ ขึ้นไป

9 screening risk (10 ข้อ ) มี Risk ไม่มี Risk ANC ตามปก ติ 50 gm GCT >140 mg% <140 mg% 100 gm OGTT ผิดป กติ GDM class A1 GDM class A2 พบแพทย์ ให้ การรักษาหรือ Admission เจาะ 75 gm- 2 hrPP <120mg% >120mg% GCT ซ้ำ GA 24- 28WKS > 140mg% < 140mg%

10 screening risk (10 ข้อ ) มี Risk ไม่มี Risk ANC ตามปก ติ 50 gm GCT >140 mg% <140 mg% 100 gm OGTT ผิดป กติ GDM class A1 GDM class A2 พบแพทย์ ให้ การรักษาหรือ Admission เจาะ 75 gm- 2 hrPP <120mg% >120mg% GCT ซ้ำ GA 24- 28WKS > 140mg%

11 screening risk (10 ข้อ ) มี Risk ไม่มี Risk ANC ตามปก ติ 50 gm GCT >140 mg% <140 mg% 100 gm OGTT ผิดป กติ GDM class A1 GDM class A2 พบแพทย์ ให้ การรักษาหรือ Admission เจาะ 75 gm- 2 hrPP <120mg% >120mg% GCT ซ้ำ GA 24- 28WKS > 140mg% < 140mg% ปกติ

12 ความครอบคลุมของการคัด กรอง GDM รพ. น่าน

13 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มี ภาวะเบาหวานขณะ ตั้งครรภ์ ปี 51-55 รา ย

14 ระยะ ที่ 2 ▲ ศึกษาการรับรู้และพฤติกรรม ของสตรีหลังคลอดที่มีภาวะ GDM: โดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก และ สนทนากลุ่ม จำนวน 17 ราย คือ สตรี GDM หลังคลอด ที่อาศัยใน เขต อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน วิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูล โดยใช้เทคนิควิเคราะห์เนื้อหา แบบสามเส้า

15 ▲ สตรีหลังคลอดที่เป็นเบาหวาน ขณะตั้งครรภ์ ขาดความรู้และ พฤติกรรมการดูแลตนเองไม่ ถูกต้อง เช่น บริโภคอาหารไม่ ถูกสัดส่วน ออกกำลังกายไม่ ถูกต้อง ▲ เจ้าหน้าที่ขาดระบบการติดตาม ระดับน้ำตาลหลังคลอด ข้อ ค้นพบ

16 ระยะที่ 3 พัฒนาระบบการติดตามดูแล สตรีหลังคลอดที่เป็น GDM ▲ คืนข้อค้นพบ ให้กับ เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ▲ ร่วมประชุมกับเครือข่าย โรงพยาบาล น่าน และให้ความรู้ เจ้าหน้าที่เรื่องภาวะเบาหวานขณะ ตั้งครรภ์และการติดตามหลังคลอด ▲ จัดทำแนวทางการติดตาม FBS 6 สัปดาห์หลังคลอด

17 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มี ความรู้ “ DM in preg ” ▲ 18 กันยายน 2551 แก่เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลน่านและเจ้าหน้าที่ สถานีอนามัย อ. เมือง

18 สาธิตการ ออกกำลัง กาย และ รับประทาน อาหาร ความรู้อยู่ระดับ ปานกลาง ความพึงพอใจ > ร้อยละ 80 ให้ความรู้และปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสตรีหลังคลอด ที่มีภาวะ GDM ทุก 1 ปี

19 บัตรนัดตรวจภาวะเบาหวานหลังคลอด ( เฉพาะ GDM)  นัดตรวจที่ รพ. น่าน  นัดตรวจที่อื่น...................... วันที่นัด.................................................................. การเตรียมตัวก่อนการตรวจ 1. งดอาหารและน้ำตั้งแต่เที่ยงคืนก่อนวันตรวจ 2. เจาะเลือดก่อนอาหาร ( FPG) 3. ดื่ม 50 %Glucose 150 มล. 4. เจาะเลือด (PG) หลังดื่ม Glucose 2 ชั่วโมง ผลการตรวจ FPG=……………mg% 2h PG=………….mg% สรุปผล  ปกติ (FPG<110mg%, 2h - GTT<140 mg%)  Impaired GTT(FPG=110-125mg% หรือ 2h - GTT=141-199 mg%)  DM (FPG>126mg% หรือ 2h GTT >200 mg%)

20 รพ. ชุมชน คลินิก ผู้ป่วย GDM คลอดรพ. น่าน นัด FU ที่รพ. น่าน FU.6 wks…..> FBS ทุก 1 ปี............> DTX /FBS นัดเจาะที่ คลินิก หรือรพ. ชุมชน FLOW การติดตาม GDM หลังคลอด

21 พบ DM type 2 ปี 52-55= 2, 4,4, และ 2 ราย ร้อยละติดตาม ระดับ FBS

22 บทเรียนที่ได้รับ  การค้นหาภาวะ GDM. ในสตรี ตั้งครรภ์อย่างครอบคลุม และให้ การรักษา จะสามารถลดความ เสี่ยงของการเกิดภาวะ ทารกตายปริกำเนิดได้ ทารกตายปริกำเนิดได้  การรับรู้และความเชื่อที่ถูกต้อง จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีจะ สามารถป้องกันความเสี่ยงใน การเกิดเบาหวานในอนาคตได้ และกลุ่มเสี่ยงควรมีการติดตาม ทุกปีเมื่อพบสามารถให้การ รักษาได้ทันท่วงที

23


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพ การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มี ภาวะเบาหวานขณะ ตั้งครรภ์อย่างครบวงจร นางสาวกอบกุล สุ คนธวารินทร์ นางสาวจุลินดา พรมเสน นางนุสราพร ณ ราช นางสาวสุรีรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google