งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติ การจัดการความรู้โครงการ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ ปลอดภัยละได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2549 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาเชิงปฏิบัติ การจัดการความรู้โครงการ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ ปลอดภัยละได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2549 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติ การจัดการความรู้โครงการ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ ปลอดภัยละได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2549 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2549 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร

2 แนวทางการจัดการความรู้ของ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2549 โดย นางธุวนันท์ พานิชโยทัย

3 ความสำคัญของการ จัดการความรู้ในกรมฯ  องค์กรแห่งการเรียนรู้  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการและ วิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ. ศ  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ไทย  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2549 ( ร้อย ละ 8 ) (1) ผลสำเร็จการส่งมอบแผนตามกำหนด 31 มค.49 ( 1.33 ) (2) ระดับคุณภาพของแผน ( 2.67 ) (3) ผลสำเร็จของแผน ( 4.00 )

4 การจัดการความรู้ในกรม ฯ ปี เลือกประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมฯ – การผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐาน 2. คัดเลือก 18 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ - 9 จังหวัดเดิมที่ดำเนินงานในปี 2548 กำแพงเพชร, น่าน, อ่างทอง, อุบลราชธานี, นครศรีธรรมราช, สตูล, นครพนม, นครนายกและสมุทรสงคราม - 9 จังหวัดใหม่ พิษณุโลก, แพร่, พระนครศรีอยุธยา, ศรีสะเกษ, พัทลุง, ตรัง, มุกดาหาร, ปราจีนบุรีและนครปฐม

5 การจัดการความรู้ในกรม ฯ ปี กรมฯ ได้แต่งตั้ง รธส. สฝ. ( นายเกรียงไกร คะนองเดชชาติ ) ผู้บริหารด้านจัดการองค์ ความรู้ ( CKO ) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ตามคำสั่งกรมฯ ที่ 88/2549 ลงวันที่ 23 มกราคม 2549 เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน ควบคุมกำกับ ให้คำปรึกษา ในการ จัดการความรู้ 4. กรมฯ กำลังปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานเรื่องการบริหารองค์ความรู้เพื่อ ทำหน้าที่พัฒนาและสนับสนุนการ ดำเนินการจัดการความรู้ 5. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ พ. ศ โดยจัดทำแผนการจัดการความรู้ของ กรมฯ ส่ง ก. พ. ร. ตั้งแต่ 31 มกราคม 2549

6 แผนการจัดการความรู้ใน กรมฯ ปี แผนของจังหวัดนำร่อง 18 จังหวัด - แผนของส่วนกลาง

7 แผนการจัดการความรู้ใน กรมฯ ปี 2549 แผนของจังหวัดนำร่อง 18 จังหวัด เดือนกิจกรรม มค.มค.มค.มค. กพ.กพ.กพ.กพ. มีค. เม ย. พค.พค.พค.พค. มิย. กค. สค. กย. หมายเหตุ 1. แต่งตั้งคณะทำงาน การจัดการความรู้ของ จังหวัด จังหวัด สามารถ ปรับปรุง กิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามความ เหมาะสม 2. ชี้แจงคำความเข้าใจ ขององค์กร 3. ดำเนินการจัดการ จัดทำแผนการจัดการ ความรู้ของจังหวัด 4. ดำเนินกิจกรรมตาม แผน 5. สรุปบทเรียนการ จัดการความรู้ใน DW และเวทีอื่นๆ ( ทุกเดือน ) 6. ประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ตามช่องทาง ต่าง ๆ 7. สัมมนาสรุปบทเรียน ระดับจังหวัด เข้าร่วมสัมมนาจังหวัด นำร่อง สรุปผลการจัดการ ความรู้ของจังหวัด

8 แผนการจัดการความรู้ ในกรมฯ ปี 2549 แผนของส่วนกลาง เดือนกิจกรรม มค.มค.มค.มค. กพ.กพ.กพ.กพ. มี ค. เม ย. พค.พค.พค.พค. มิ ย. กค.กค.กค.กค. สค.สค.สค.สค. กย.กย.กย.กย.หมายเหตุ 1. จัดทำแผน / สร้างความเข้าใจ จังหวัดนำร่อง 18 จังหวัดและ ผู้ประสาน ได้แก่ จังหวัดสตูล ตรัง ( อุดม, สุภาพ ) นครศรีธรรมราช พัทลุง ( สำราญ, อรวรรณ ) กำแพงเพชร พิษณุโลก ( นันทา, ศิริวรรณ ) น่าน แพร่ ( อุษา, ดนัย ) นครพนม มุกดาหาร ( ธุวนันท์, จันทร์จิรา, ทัศนีย์ ) อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ( พิ ชฎา, ณัฐวัตร, วิภาพรรณ ปราจีนบุรี นครนายก ( อรุณ พล, วิรัช, อนงค์ ) พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ( อรสา, สุรัตน์, ยอดธงไชย ) สมุทรสงคราม นครปฐม ( สุภา, นิธิวดี, วิลาวัลย์ ) 2 สัมมนาจังหวัดนำร่อง ปรับปรุงคณะทำงาน KM 4. ปรับปรุง website KM 5. ติดตามสนับสนุนจังหวัดนำ ร่อง 6. ชี้แจงทำความเข้าใจ ส่วนกลาง - ความรู้ / ประการณ์ - การจัดทีม KM ในกอง / สำนัก 7 7. จัดทำฐานข้อมูล KM

9 แผนการจัดการความรู้ใน กรมฯ ปี 2549 แผนของส่วนกลาง เดือนกิจกรรม มค.มค.มค.มค. กพ.กพ.กพ.กพ. มี ค. เม ย. พค.พค.พค.พค. มิ ย. กค.กค.กค.กค. สค.สค.สค.สค. กย.กย.กย.กย.หมายเหตุ 8. ประกวดคำขวัญ 9. ดำเนินการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ส่าวนกลาง - บทความ - จัดเวที 10. การประชาสัมพันธ์ - บทความ - ข่าวแจก - CD 11. มอบประกาศเกียรติบัตร จังหวัดนำร่อง สรุปผลการจัดการความรู้ ปี 49

10 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาเชิงปฏิบัติ การจัดการความรู้โครงการ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ ปลอดภัยละได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2549 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google