งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบนโยบาย แผนงาน / โครงการที่จะดำเนินการ ในพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบนโยบาย แผนงาน / โครงการที่จะดำเนินการ ในพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบนโยบาย แผนงาน / โครงการที่จะดำเนินการ ในพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2 การดำเนินการที่สำคัญในพื้นที่ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ๑. งานด้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ๒. งานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ๓. การเปิดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

3 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากร การท่องเที่ยว กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ. ศ. 2555 – 2559 ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์

4 กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ตาม แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ. ศ. 2555 – 2559 ๑. กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วยพื้นที่หลัก ๗ จังหวัด ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และจังหวัดอื่นๆ ที่มีลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกัน

5 กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ตาม แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ. ศ. 2555 – 2559 ๒. กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประกอบด้วยพื้นที่หลัก ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี และพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอื่นๆ ที่มีลักษณะ ของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกัน

6 กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ตาม แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ. ศ. 2555 – 2559 ๓. กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ประกอบด้วยพื้นที่หลัก ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ และอุบลราชธานี และจังหวัดอื่นๆ ที่มีลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่ใกล้เคียงกัน อีก 1 จังหวัด คือ สระแก้ว

7 กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ตาม แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ. ศ. 2555 – 2559 ๔. กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง ประกอบด้วยพื้นที่หลัก ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี และจังหวัดอื่นๆ ที่มีลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่ใกล้เคียงกัน

8 กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ตาม แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ. ศ. 2555 – 2559 ๕. กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำภาคกลาง ประกอบด้วยพื้นที่หลัก ๑๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี และกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ ที่มีลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกัน

9 กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ตาม แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ. ศ. 2555 – 2559 ๖. กลุ่มท่องเที่ยว Active Beach ประกอบด้วยพื้นที่หลัก ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด และจังหวัดอื่นๆ ที่มีลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกัน

10 กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ตาม แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ. ศ. 2555 – 2559 ๗. กลุ่มท่องเที่ยว Royal Coast ประกอบด้วยพื้นที่หลัก ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และจังหวัดอื่นๆ ที่มีลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกัน

11 กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ตาม แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ. ศ. 2555 – 2559 ๘. กลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์สองสมุทร ประกอบด้วย 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และจังหวัดอื่นๆ ที่มีลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกัน

12 กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ตาม แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ. ศ. 2555 – 2559 กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ กลุ่มท่องเที่ยว Active Beach กลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์สองสมุทร กลุ่มท่องเที่ยว Royal Coast กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำภาคกลาง กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และภาคเหนือตอนบน


ดาวน์โหลด ppt กรอบนโยบาย แผนงาน / โครงการที่จะดำเนินการ ในพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google