งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งที่ 1) วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งที่ 1) วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งที่ 1) วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

2 http://www.eppo.go.th - 2 - ระเบียบวาระที่ 1 ผลการตรวจประเมิน PMQA กระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ตรวจประเมินเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

3 http://www.eppo.go.th - 3 - ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งที่ 10 )

4 http://www.eppo.go.th - 4 - ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 3.1 รายชื่อคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ 3.1)

5 http://www.eppo.go.th - 5 - ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 4.1 แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

6 http://www.eppo.go.th - 6 - IT1 : ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ยุทธศาสตร์ฐานข้อมูลที่พัฒนาใหม่ฐานข้อมูลที่ปรับปรุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง ด้านพลังงานของประเทศ - ปรับปรุงระบบคลังข้อมูลด้าน พลังงาน (สป.พน.) ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ กระทรวงพลังงาน (ระยะที่ 3) (สป.พน.) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ พลังงานและกิจการที่เกี่ยวข้อง พัฒนาฐานข้อมูล LNG (สนพ.) - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความ เข้มแข็งของภาคธุรกิจพลังงาน - - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาพลังงาน อย่างมีดุลยภาพต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาฐานข้อมูล ก๊าซชีวภาพ(สนพ.) - ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นองค์กร สมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล - ปรับปรุงฐานข้อมูลพลังงาน ร่วมกับ IEA และ APEC (สนพ.) IT1 : พัฒนาฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ และผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง พลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน

7 http://www.eppo.go.th - 7 - IT2 : ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการ สร้างคุณค่า ปี 2553 ปี 2554 ฐานข้อมูลที่พัฒนาใหม่ฐานข้อมูลที่ปรับปรุง 1. กระบวนการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบด้าน พลังงาน และติดตามประเมินผล พัฒนาฐานข้อมูลการ จำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC (สนพ.) พัฒนาฐานข้อมูล LNG (สนพ.) - 2. กระบวนการประสานความ ร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้าน พลังงาน - - ปรับปรุงฐานข้อมูลพลังงาน ร่วมกับ IEA และ APEC (สนพ.) 3. กระบวนการศึกษา วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม ปรับปรุงฐานข้อมูล Emission (สนพ.) - - 4. กระบวนการจัดหาพลังงาน (ทุกประเภท รวมแหล่งปริมาณ สำรอง) ปรับปรุงฐานข้อมูลธรณี ฟิสิกส์ (ชธ.) - ปรับปรุงฐานข้อมูลศักยภาพ ชีวมวลในประเทศไทย (พพ.) 5. กระบวนการส่งเสริมด้าน พลังงาน (การผลิต การจำหน่าย การใช้และอนุรักษ์พลังงาน) พัฒนาฐานข้อมูล ยานพาหนะขนส่ง เชื้อเพลิง (ธพ.) - ปรับปรุงฐานข้อมูลการใช้ พลังงาน (Energy Consumption) (พพ.) 6. กระบวนการผลิตพลังงาน ทดแทน - พัฒนาฐานข้อมูล ก๊าซชีวภาพ (สนพ.) - 7. กระบวนการจัดการความรู้และ พัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน - - -

8 http://www.eppo.go.th - 8 - IT3 : ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน กระบวนการ สนับสนุน ปี 2553 ปี 2554 ฐานข้อมูลที่พัฒนาใหม่ฐานข้อมูลที่ปรับปรุง 1. กระบวนการพัฒนา คุณภาพการบริหาร จัดการ - - - 2. กระบวนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล พัฒนาระบบลางาน อิเล็กทรอนิกส์ ( ธพ.) - - 3. กระบวนการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ( สนพ.) - ปรับปรุงระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ( พพ.) 4. กระบวนการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เรียนรู้ - พัฒนาระบบจัดเก็บ ฐานข้อมูลถามตอบกระทู้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ( ชธ.) - 5. กระบวนการบริหาร งบประมาณ - - -

9 http://www.eppo.go.th - 9 - รหัสเจ้าภาพหลักแผนพัฒนาองค์การผู้รับผิดชอบ IT4สป.พน. / พพ. การพัฒนา website ให้มีข้อมูลครบถ้วน ทันสมัย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและสืบค้นได้ ทุกกรม IT5ธพ. ปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงธพ. ปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระทรวงพลังงาน ( ระยะที่ 3) สป.พน. IT6สนพ. แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบ ฐานข้อมูลและสารสนเทศ ทุกกรม IT7สนพ. แผนการจัดการความรู้ทุกกรม IT4 - IT7

10 http://www.eppo.go.th - 10 - ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 4.2 ตัวชี้วัด PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

11 http://www.eppo.go.th - 11 - คณะทำงานคัดเลือกตัวชี้วัด PMQA หมวด 4 จำนวน 1 ตัวชี้วัด จากจำนวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด RM 4.1ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ RM 4.2ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง เว็บไซด์ของส่วนราชการ (คัดเลือกเป็นตัวชี้วัดหมวด 4) RM 4.3ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 RM 4.4ระดับความสำเร็จของการบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐตามมาตรฐานข้อมูล statXML RM 4.5ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ ตามแผนการจัดการความรู้ อย่างน้อย 3 องค์ความรู้

12 http://www.eppo.go.th - 12 - ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ วันที่กิจกรรมผู้รับผิดชอบ ภายใน 18 มี.ค. 54 เสนอรายการฐานข้อมูลที่จะพัฒนา/ปรับปรุง ในปีงบประมาณ 2554 (IT1-IT3) ต่อ CEO ลงนามเห็นชอบ ฝ่ายเลขานุการ ภายใน 24 มี.ค. 54 ส่งรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานของแผนพัฒนาองค์การ แต่ละ IT (แบบฟอร์ม 1) ให้ฝ่ายเลขานุการ ผู้รับผิดชอบ แต่ละ IT 28 มี.ค. 54 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2/2554 เพื่อพิจารณาขั้นตอน การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ คณะทำงาน 31 มี.ค. 54 ส่งขั้นตอนการดำเนินงานของแผนพัฒนาองค์การ และตัวชี้วัด PMQA หมวด 4 แก่ กพร. สป. พน. ฝ่ายเลขานุการ การดำเนินงานขั้นต่อไป


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งที่ 1) วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google