งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนยุทธศาสตร์โรคติดต่อ อุบัติใหม่แห่งชาติ ( พ. ศ. 2555 - 2559) รายงานความก้าวหน้าการ ดำเนินงาน ณ. วันที่ 22 เมษายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนยุทธศาสตร์โรคติดต่อ อุบัติใหม่แห่งชาติ ( พ. ศ. 2555 - 2559) รายงานความก้าวหน้าการ ดำเนินงาน ณ. วันที่ 22 เมษายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนยุทธศาสตร์โรคติดต่อ อุบัติใหม่แห่งชาติ ( พ. ศ. 2555 - 2559) รายงานความก้าวหน้าการ ดำเนินงาน ณ. วันที่ 22 เมษายน 2554

2 แผนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาโรคไข้หวัด นก และ แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมใน การป้องกัน และแก้ปัญหาการระบาด ใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ ( พ. ศ. 2548 - 2550) แผนยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไข และ เตรียมพร้อมรับปัญหาโรค ไข้หวัดนก และการระบาดใหญ่ของ โรคไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่ 2 ( พ. ศ. 2551 - 2553) แผน ยุทธศาสตร์ใน อดีต

3 ก้าวต่อไปของแผน ยุทธศาสตร์ชาติ ปรับปรุงคำสั่ง คณะกรรมการอำนวยการ ตามคำสั่ง นายกรัฐมนตรี ที่ 111/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 1. ให้อำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์โรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ และโรคระบาดร้ายแรงในมนุษย์ 2. อำนวยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ในการเตรียมความพร้อม มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2552 สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรคติดต่อ อุบัติใหม่แห่งชาติ ความเห็นและข้อเสนอแนะ การประชุม ระดมความคิดจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ พฤษภาคม 2553- ปัจจุบัน

4 ก้าวต่อไปของแผน ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ( พ. ศ. 2555 – 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และ การป้องกันควบคุมโรค ในสัตว์ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง การ ป้องกัน ควบคุมโรค ด้านห้องปฏิบัติการ และการรักษาในคน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการความรู้ วิจัย และ พัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบและกลไกการ บริหารจัดการเชิงบูรณาการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเตรียมความพร้อม และการ บริหารจัดการ ในภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสื่อสารความเสี่ยงและ ประชาสัมพันธ์

5 แผนการ ดำเนินงาน กิจกรรมมคมค กพกพ มี ค เม ย พคพค มิยกคกค สคกยกย กำหนดวิธีการดำเนินงาน (Methodology) แต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทำงาน ดำเนินการจัดทำร่างแผนฯ ประชาพิจารณ์ ปรับแก้ สรุปผล เสนอเข้าคณะกรรมการอำนวยการ เข้า ครม. ให้ความเห็นชอบ จัดพิมพ์และเผยแพร่

6 สาระสำคัญใน... แผนยุทธศาสตร์โรคติดต่อ อุบัติใหม่แห่งชาติ ระบบ + ทรัพยากรบุคคล + องค์ความรู้ + ความยั่งยืน + พึ่งตนเอง


ดาวน์โหลด ppt แผนยุทธศาสตร์โรคติดต่อ อุบัติใหม่แห่งชาติ ( พ. ศ. 2555 - 2559) รายงานความก้าวหน้าการ ดำเนินงาน ณ. วันที่ 22 เมษายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google