งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 1/2553 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 1/2553 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 1/2553 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

2 http://www.energy.go.th - 2 - ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

3 http://www.energy.go.th - 3 - ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 10/2552

4 http://www.energy.go.th - 4 - ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ 2553

5 http://www.energy.go.th - 5 - แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ 2553 รหัส เจ้าภาพ หลัก ลำดับแผนพัฒนาองค์การผู้รับผิดชอบ IT1สนพ.(1) IT1 แผนการปรับปรุงข้อมูลด้านพลังงานได้ครบถ้วนตามรอบเวลาสนพ./สป.พน. (2) IT1 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติ ราชการของกระทรวงพลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน ทุกกรม IT2 สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) (3) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการกำหนดนโยบาย มาตรการ และ กฎระเบียบด้านพลังงาน และติดตามประเมินผล - ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการใช้พลังงานของไทย สนพ. (4) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการจัดหาพลังงาน - ปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูลธรณีฟิสิกส์ ชธ. (5) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการส่งเสริมด้านพลังงาน - พัฒนาระบบฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง ธพ. (6) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการกำหนดนโยบาย มาตรฐาน และ กฎระเบียบด้านพลังงาน และการติดตามประเมินผล - พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC สนพ.

6 http://www.energy.go.th - 6 - รหัสเจ้าภาพ หลัก ลำดับแผนพัฒนาองค์การผู้รับผิดชอบ IT3สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) (7) IT3 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล - พัฒนาระบบลางานอิเล็กทรอนิกส์ ธพ. (8) IT3 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ - พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สนพ. IT4ธพ.(9) IT4แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วนทันสมัยเพื่อให้ประชาชน เข้าถึงและสืบค้นได้ ธพ. IT5สป.พน.(10) IT5 แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงธพ. (11) IT5 แผนการการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านพลังงานทดแทนสป.พน. IT6สนพ.(12) IT6 แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทุกกรม IT7สนพ.(13) IT7 แผนการจัดการความรู้ (KM) - (14) IT7 แผนการจัดการความรู้ (KM) - (15) IT7 แผนการจัดการความรู้ (KM) - แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ 2553 (ต่อ)

7 7 ความคืบหน้า (IT7) ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้กระทรวงพลังงาน ปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553 โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้ วาระการประชุมมติที่ประชุมฯ 1. แนวทางการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2553 ตามสำนักงาน ก.พ.ร กำหนด รับทราบ 2. การปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน จัดการความรู้ของกระทรวงพลังงาน ปีงบประมาณ 2553 มีมติให้เพิ่มผู้บริหารระดับรองอธิบดีฐานะ CKO หรือ ผู้แทนเป็นคณะทำงานด้วย และมอบหมายให้ สนพ. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ 3. การพิจารณาองค์ความรู้ที่จำเป็นตาม ประเด็น ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ปีงบประมาณ 2553 มอบหมายทุกหน่วยงานเสนอรายชื่อองค์ความรู้ด้าน พื้นฐานพลังงาน หรือองค์ความรู้ตามสถานการณ์ อย่างน้อยหน่วยงานละ 2 องค์ความรู้ พร้อมส่งให้ ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 4. แผนดำเนินการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2553 เห็นชอบแผนฯ ตามที่ฝ่ายเลขาฯ นำเสนอ 5. นัดประชุมครั้งที่ 2วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.30 น. สนพ.

8 http://www.energy.go.th - 8 - ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.2 แนวทางการดำเนินงานและประเด็นการตรวจ ประเมิน PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ 2553

9 http://www.energy.go.th - 9 - A แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องของ ส่วนราชการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าค้นหาได้ 0.6 - มีเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นหรือความรู้ ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าค้นหาได้ โดยผลการวิเคราะห์ควรแสดงให้เห็นว่าส่วนราชการควรมีข้อมูล หรือความรู้ใดที่จะให้แก่ประชาชนเข้าค้นหาได้ แสดงการวิเคราะห์งานบริการที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการเพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการ - มีเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์งานบริการของส่วน ราชการ ที่เหมาะสมที่จะดำเนินการให้ประชาชนสามารถเข้าใช้ บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ โดยผลการวิเคราะห์ ควรแสดงให้เห็นว่าในส่วนราชการควรมีงานบริการใดที่จะให้ ประชาชนเข้าใช้บริการผ่านระบบฯ ได้ แสดงการทบทวนข้อมูลที่จำเป็นหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องของส่วน ราชการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าค้นหาได้ที่ได้ ดำเนินการในอดีต - มีเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงผลการทบทวนข้อมูลหรือความรู้ที่ เกี่ยวข้องของส่วนราชการที่ได้จัดให้ประชาชนสามารถเข้าค้นหา ได้ในปีที่ผ่านๆ มา โดยผลการทบทวนควรแสดงให้เห็นว่าข้อมูลใด มีอยู่แล้วและยังใช้ประโยชน์ได้ ข้อมูลใดจำเป็นต้องปรับปรุง ข้อมูลใดจำเป็นต้องจัดเก็บเพิ่ม แสดงการทบทวนงานบริการที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการเพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการที่ได้ดำเนินการไว้ในอดีต - มีเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงผลการทบทวนงานบริการของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใช้ได้ในปีที่ผ่านๆ มา โดยผลการ ทบทวนควรแสดงให้เห็นว่างานบริการใดมีอยู่แล้วและยังใช้ ประโยชน์ได้ งานบริการใดจำเป็นต้องปรับปรุง งานบริการใด จำเป็นต้องเก็บเพิ่มเติม รวมทั้งงานบริก แสดงแนวทางในการคัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นมาจัดทำการค้นหา ข้อมูลใหม่ โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติอย่างน้อย 1 ข้อมูล - มีเอกสารที่แสดงถึงการคัดเลือกข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ นำมาพัฒนาหรือจัดทำฐานข้อมูลขึ้นใหม่เพื่อให้ประชาชนเข้า ค้นหาได้เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ข้อมูล โดย CIO หรือ CEO เป็น ผู้อนุมัติ โดยอธิบายหลักเกณฑ์และแนวทางที่ใช้ในการคัดเลือก ได้อย่างเหมาะสม แสดงแนวทางในการคัดเลือกงานบริการที่จำเป็นมาจัดทำงาน บริการใหม่ โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติอย่างน้อย 1 งานบริการ - มีเอกสารที่แสดงถึงการคัดเลือกงานบริการที่จำเป็นจะต้องพัฒนา และจัดทำขึ้นใหม่เพื่อให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เพิ่มเติม อย่างน้อย 1 งานบริการ โดย CIO หรือCEO เป็น ผู้อนุมัติ โดยอธิบายหลักเกณฑ์และแนวทางที่ใช้ในการคัดเลือก ได้อย่างเหมาะสม แสดงแนวทางการปรับปรุงระบบสืบค้นข้อมูลเดิมได้ครบถ้วน (กรณีที่ต้องมีการปรับปรุง) - มีเอกสารที่แสดงถึงแนวทางการปรับปรุงระบบสืบค้นข้อมูลหรือ ความรู้เดิมที่จัดทำไว้ในปีที่ผ่านๆ มาได้ครบถ้วน (กรณีที่มีการ ปรับปรุง) แสดงแนวทางการปรับปรุงงานบริการเดิมได้ครบถ้วน (กรณีที่ ต้องมีการปรับปรุง) - มีเอกสารที่แสดงถึงแนวทางการปรับปรุงงานบริการเดิมที่ได้ ให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ครบถ้วน (กรณีที่มี การปรับปรุง) IT4ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการที่ครบถ้วนค่าน้ำหนักประเด็นการตรวจ

10 http://www.energy.go.th - 10 - D แสดงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 2540 0.4 - มีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แสดงการให้บริการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้ - มีช่องทางให้ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลหรือความรู้ผ่านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการได้ โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของส่วนราชการ (สามารถใช้เว็บไซต์ได้) แสดงงานบริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้พัฒนาขึ้น ในปี 2553 - มีช่องทางการให้บริการประชาชนในงานบริการที่ส่วนราชการได้พัฒนา และจัดทำขึ้นใหม่เพื่อให้สามารถใช้บริการผ่านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศได้เพิ่มเติมในปี 2553 แสดงงานบริการที่ได้ปรับปรุงในปี 2553 (กรณีที่ต้องมีการ ปรับปรุง) - มีเอกสารเกี่ยวกับการปรับปรุงงานบริการเดิมในปีที่ผ่านๆ มา ที่ส่วน ราชการได้ให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแสดงการ ให้บริการผ่านระบบฯ โดยอธิบายความแตกต่างของประเด็นที่ได้ปรับปรุงการให้บริการงาน บริการนั้น ๆ ในปี 2553 ให้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆ มาได้ IT4ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการที่ครบถ้วนค่าน้ำหนักประเด็นการตรวจ

11 http://www.energy.go.th - 11 -

12 http://www.energy.go.th - 12 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. 1. จัดตั้งคณะทำงานพัฒนา Website ของกรมธุรกิจพลังงาน x 2. ทบทวนงานบริการ และทบทวนข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องของ ส่วนราชการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใช้ได้ในปีที่ผ่านๆ มา (รวมถึงการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูล ข่าวสารฯ ปี 2540 มาตรา 9) xx 3. วิเคราะห์งานบริการ และวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นหรือความรู้ที่ เกี่ยวข้องของส่วนราชการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าค้นหาได้ รวมทั้งทำการตรวจสอบสถานภาพความทันสมัยของข้อมูลตาม ลักษณะของข้อมูล เช่น มีการ Update ข้อมูลเป็นรายวัน รายเดือน และรายปี เป็นต้น xx 4. จัดทำแบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของ ประชาชนในด้านข้อมูลธุรกิจพลังงาน xxx 5. คัดเลือกงานบริการ และข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมา พัฒนาหรือจัดทำฐานข้อมูลขึ้นใหม่เพื่อให้ประชาชนเข้าค้นหาได้ เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ข้อมูล โดย CIO หรือCEO เป็นผู้อนุมัติ xx 6. สรุปผลแบบสอบถามฯ และปรับปรุงข้อมูลใน Website ให้ สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการ และพัฒนางานบริการ พัฒนาข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง xxxx หมายเหตุ: (9) IT4

13 http://www.energy.go.th - 13 - ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

14 http://www.energy.go.th - 14 -... จบการประชุม...


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 1/2553 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google