งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lead the organization Manage the organization Improve Strategic Leadership Execution Excellence Organizational Learning Customer Driven Excellence มุ่งเน้นลูกค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lead the organization Manage the organization Improve Strategic Leadership Execution Excellence Organizational Learning Customer Driven Excellence มุ่งเน้นลูกค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lead the organization Manage the organization Improve Strategic Leadership Execution Excellence Organizational Learning Customer Driven Excellence มุ่งเน้นลูกค้า Customer Driven Excellence มุ่งเน้นลูกค้า Focus on Results & Creating Value เน้นผลลัพธ์ สร้างคุณค่า Systems Perspective มองเชิงระบบ Focus on Future เน้นอนาคต Social Responsibility รับผิดชอบ สังคม Visionary Leadership นำอย่างมี วิสัยทัศน์ Agility คล่องตัว Valuing Employe es & Partners ให้ ความสำคัญ พนักงาน คู่ ค้า Managing For Innovation เน้นนวัตกรรม Org. & Personal Learning องค์กรเรียนรู้ Management By Fact ตัดสินด้วย ข้อเท็จจริง 1 2 5 11 6 4 3 10 8 7 9 Organizational Excellence Model

2

3 การจัดการ กระบวนการ กำหนดกระบวนการ (1) ข้อกำหนดที่สำคัญ (2) ความต้องการผู้รับบริการ (หมวด 3) กฎหมาย กฎ ระเบียบ (OP 5) ออกแบบ กระบวนการ (3) องค์ความรู้/IT เป้าหมายภารกิจ ระยะเวลา/ค่าใช้จ่าย/ ผลิตภาพ ความต้องการผู้รับบริการ การจัดการกระบวนการ สู่การปฏิบัติ (4) กำหนดตัวชี้วัดควบคุม กระบวนการ (4) ลดค่าใช้จ่ายใน การตรวจสอบ (5) ป้องกัน ความผิดพลาด (5) ปรับปรุงกระบวนการ (6) สอดคล้องตาม OP (14) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (6) นวัตกรรม การ ออกแบบ กระบวนการ 3 PM 1 PM 2 PM 3 PM 4 PM 5 PM 6 IT 7 PM 6 อบรม สร้างความเข้าใจ คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน คู่มือการปฏิบัติงาน PM 3 PM 4 PM 5 การจัดการ กระบวนการ

4 TQA/PMQA Framework & Value Chain 1 Leadership 2 Strategic Planning 5 Human Resource Focus 7 Business Results 6 Process Managemen t 3 Customer and Market Focus 4 Measurement, Analysis, and Knowledge Management Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges Inbound Logistics Inbound Logistics Operations (Manufacturing) Operations (Manufacturing) Outbound Logistics Outbound Logistics Marketing and Sales Marketing and Sales After Sale Service After Sale Service Procurement Technology Development Human Resource Management Firm Infrastructure ( Fin. Plan..) MARGIN CoreProcess Support Process Result

5 PM 1 กำหนด กระบวนการที่ สร้างคุณค่า หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (PM) PM 2 ข้อกำหนดที่ สำคัญ PM 3 ออกแบบ กระบวนการ จากข้อกำหนด PM 4 ระบบรองรับ ภาวะฉุกเฉิน ต่าง ๆ ที่อาจ เกิดขึ้นและมี ผลกระทบ PM 5 มาตรฐาน การปฏิบัติงาน PM 6 ปรับปรุง กระบวนการที่ สร้างคุณค่าและ กระบวนการ สนับสนุน OP1,2 วิสัยทัศน์ พันธ กิจ SP1 แผน ยุทธศาสตร์ OP8 ความต้องการ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ความต้องการของ ผู้รับบริการ OP5 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสิทธิภาพของ กระบวนการ ความคุ้มค่าและการลด ต้นทุน องค์ความรู้และ เทคโนโลยีใหม่ ขั้นตอนและระยะเวลา การปฏิบัติงาน การควบคุมค่าใช้จ่าย ปัจจัยประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล OP 14 แนวทางและ วิธีการปรับปรุง ประสิทธิภาพ การ ออกแบบ กระบวนก าร ตัวชี้วัดของ กระบวนการ HR 3 พัฒนา บุคลากร RM 3,4 การ ดำเนินการตาม มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน การ จัดการ กระบวน การ

6 PM 1 กำหนด กระบวนการที่ สร้างคุณค่า หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (PM) PM 2 ข้อกำหนดที่ สำคัญ PM 3 ออกแบบ กระบวนการ จากข้อกำหนด PM 4 ระบบรองรับ ภาวะฉุกเฉิน ต่าง ๆ ที่อาจ เกิดขึ้นและมี ผลกระทบ PM 5 มาตรฐาน การปฏิบัติงาน PM 6 ปรับปรุง กระบวนการที่ สร้างคุณค่าและ กระบวนการ สนับสนุน OP1,2 วิสัยทัศน์ พันธ กิจ SP1 แผน ยุทธศาสตร์ OP8 ความต้องการ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ความต้องการของ ผู้รับบริการ OP5 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสิทธิภาพของ กระบวนการ ความคุ้มค่าและการลด ต้นทุน องค์ความรู้และ เทคโนโลยีใหม่ ขั้นตอนและระยะเวลา การปฏิบัติงาน การควบคุมค่าใช้จ่าย ปัจจัยประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล OP 14 แนวทางและ วิธีการปรับปรุง ประสิทธิภาพ 1.1 Work System(Core+Support Process) 1.2 Process Classification 6.1 ขั้นตอนการปรับปรุง 6.2 แจ้งผลการปรับปรุง 6.3 กิจกรรมปรับปรุงฯและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5.1 จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน 5.2 การแจ้งเวียน 5.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5.4 นำไปฝึกอบรม 4.1 การวิเคราะห์ภาพ สถานการณ์ฉุกเฉิน (BCM) 4.2 แผนรองรับภาวะ ฉุกเฉิน (BCP) 3.1 ผังกระบวนการ (Service Blue Print) 3.2 การแจ้งเวียน 3.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2.1 SIPOC Model 2.2 KPIs & Targets 2.3 KPIs & Evaluation


ดาวน์โหลด ppt Lead the organization Manage the organization Improve Strategic Leadership Execution Excellence Organizational Learning Customer Driven Excellence มุ่งเน้นลูกค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google