งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Valuing Employees & Partners ให้ความสำคัญพนักงาน คู่ค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Valuing Employees & Partners ให้ความสำคัญพนักงาน คู่ค้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Valuing Employees & Partners ให้ความสำคัญพนักงาน คู่ค้า
Organizational Excellence Model 8 11 Managing For Innovation เน้นนวัตกรรม 6 Agility คล่องตัว Systems Perspective มองเชิงระบบ 1 4 10 5 7 Customer Driven Excellence มุ่งเน้นลูกค้า Focus on Results & Creating Value เน้นผลลัพธ์ สร้างคุณค่า Org. & Personal Learning องค์กรเรียนรู้ Focus on Future เน้นอนาคต Visionary Leadership นำอย่างมี วิสัยทัศน์ 9 2 3 Management By Fact ตัดสินด้วย ข้อเท็จจริง Valuing Employees & Partners ให้ความสำคัญพนักงาน คู่ค้า Social Responsibility รับผิดชอบ สังคม Strategic Leadership Execution Excellence Organizational Learning Lead the organization Manage the organization Improve the organization

2

3 การจัดการกระบวนการ สู่การปฏิบัติ (4)
กำหนดกระบวนการ (1) PM 1 PM 2 ความต้องการผู้รับบริการ (หมวด 3) ข้อกำหนดที่สำคัญ (2) การออกแบบกระบวนการ กฎหมาย กฎ ระเบียบ (OP 5) องค์ความรู้/IT PM 3 ความต้องการผู้รับบริการ ออกแบบ กระบวนการ (3) PM 3 ระยะเวลา/ค่าใช้จ่าย/ผลิตภาพ กำหนดตัวชี้วัดควบคุมกระบวนการ (4) เป้าหมายภารกิจ PM 4 PM 5 ระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน การจัดการกระบวนการ สู่การปฏิบัติ (4) การจัดการกระบวนการ PM 5 คู่มือการปฏิบัติงาน PM 6 คู่มือการปฏิบัติงาน สอดคล้องตาม OP (14) ปรับปรุงกระบวนการ (6) อบรม สร้างความเข้าใจ PM 4 PM 6 ลดค่าใช้จ่ายใน การตรวจสอบ (5) ป้องกัน ความผิดพลาด (5) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (6) PM 6 IT 7 นวัตกรรม

4 TQA/PMQA Framework & Value Chain
1 Leadership 2 Strategic Planning 5 Human Resource Focus 7 Business Results 6 Process Management 3 Customer and Market Focus 4 Measurement, Analysis, and Knowledge Management Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges Result Support Process Inbound Logistics Operations (Manufacturing) Outbound Marketing and Sales After Sale Service Procurement Technology Development Human Resource Management Firm Infrastructure ( Fin. Plan..) MARGIN Core Process 4

5 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ(PM) ตัวชี้วัดของกระบวนการ
OP1,2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ SP1 แผนยุทธศาสตร์ OP8 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การออกแบบกระบวนการ PM 1 กำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า ความต้องการของผู้รับบริการ OP5 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่าและการลดต้นทุน PM 2 ข้อกำหนดที่ สำคัญ ตัวชี้วัดของกระบวนการ PM 3 ออกแบบกระบวนการจากข้อกำหนด องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน การควบคุมค่าใช้จ่าย ปัจจัยประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล PM 4 ระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบ การจัดการกระบวนการ HR 3 พัฒนาบุคลากร PM 5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน RM 3,4 การดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน PM 6 ปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน OP 14 แนวทางและวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ

6 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ(PM)
OP1,2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ SP1 แผนยุทธศาสตร์ OP8 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.1 Work System(Core+Support Process) 1.2 Process Classification PM 1 กำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า ความต้องการของผู้รับบริการ OP5 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่าและการลดต้นทุน 2.1 SIPOC Model 2.2 KPIs & Targets 2.3 KPIs & Evaluation PM 2 ข้อกำหนดที่ สำคัญ 3.1 ผังกระบวนการ (Service Blue Print) 3.2 การแจ้งเวียน 3.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PM 3 ออกแบบกระบวนการจากข้อกำหนด องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน การควบคุมค่าใช้จ่าย ปัจจัยประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล PM 4 ระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบ 4.1 การวิเคราะห์ภาพสถานการณ์ฉุกเฉิน(BCM) 4.2 แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน(BCP) 5.1 จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน 5.2 การแจ้งเวียน 5.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5.4 นำไปฝึกอบรม PM 5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน PM 6 ปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน 6.1 ขั้นตอนการปรับปรุง 6.2 แจ้งผลการปรับปรุง 6.3 กิจกรรมปรับปรุงฯและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ OP 14 แนวทางและวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt Valuing Employees & Partners ให้ความสำคัญพนักงาน คู่ค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google