งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบ สมมุติฐาน Hypothesis Testing. ทำไมต้องรู้เรื่องการทดสอบทาง สถิติ ?  เป็นเครื่องมือ ทางสถิติ (Statistical Tools) ตัวหนึ่ง ที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบ สมมุติฐาน Hypothesis Testing. ทำไมต้องรู้เรื่องการทดสอบทาง สถิติ ?  เป็นเครื่องมือ ทางสถิติ (Statistical Tools) ตัวหนึ่ง ที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดสอบ สมมุติฐาน Hypothesis Testing

2 ทำไมต้องรู้เรื่องการทดสอบทาง สถิติ ?  เป็นเครื่องมือ ทางสถิติ (Statistical Tools) ตัวหนึ่ง ที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล

3 การทดสอบสมมุติฐาน.. ต้องการ ทดสอบอะไร ? Hypothe sis Testing ทดสอบ ค่าเฉลี่ย กับค่าเฉลี่ย มาตรฐาน หรือที่กำหนด เปรียบเทียบ 2 กลุ่ม เปรียบเทียบ > 2 กลุ่ม ทดสอบ ความ แปรปรว น กับความแปรปรวน มาตรฐาน หรือที่กำหนด ความแปรปรวน 2 กลุ่ม ทดสอบ สัดส่วน ตามอัตราที่กำหนด เปรียบเทียบสัดส่วน ระหว่างกลุ่ม

4 ตัวสถิติที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น มีแค่ 4 ตัว Testin g statis tics t- TEST F- Test Chi- squar e TEST Z- TEST

5 การเลือกตัวสถิติ.. ขึ้นกับว่า ต้องการทดสอบอะไร Hypoth esis Testing ทดสอบ ค่าเฉลี่ย กับค่าเฉลี่ย มาตรฐาน หรือที่กำหนด Z-test เปรียบเทียบ 2 กลุ่ม T-test (unknown var) เปรียบเทียบ > 2 กลุ่ม F-test ทดสอบ ความ แปรปรว น กับความ แปรปรวน มาตรฐานหรือ ที่กำหนด Chi-square test ความแปรปรวน 2 กลุ่ม F-Test ทดสอบ สัดส่วน ตามอัตราที่ กำหนด Chi-square test เปรียบเทียบ สัดส่วนระหว่าง กลุ่ม Chi-square test

6 สรุปตัวสถิติ กับ การใช้ทดสอบ สมมุติฐาน Testin g statis tics t- TEST F- Test Chi- squar e TEST Z- TEST เปรียบเทียบ 2 กลุ่ม กับค่าเฉลี่ย มาตรฐาน หรือที่กำหนด เปรียบเทียบ > 2 กลุ่ม ความแปรปรวน 2 กลุ่ม กับความ แปรปรวน มาตรฐานหรือ ที่กำหนด ตามอัตราที่ กำหนด เปรียบเทียบ สัดส่วนระหว่าง กลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบ สมมุติฐาน Hypothesis Testing. ทำไมต้องรู้เรื่องการทดสอบทาง สถิติ ?  เป็นเครื่องมือ ทางสถิติ (Statistical Tools) ตัวหนึ่ง ที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google