งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 10: Hypothesis Testing: Application. 10.1 Overview of Test Procedure พิจารณา H 0 เป็น Simple hypo ส่วนใหญ่จะใช้ H 1 ใน 2 รูปแบบ 1. One-sided Alternative.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 10: Hypothesis Testing: Application. 10.1 Overview of Test Procedure พิจารณา H 0 เป็น Simple hypo ส่วนใหญ่จะใช้ H 1 ใน 2 รูปแบบ 1. One-sided Alternative."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 10: Hypothesis Testing: Application

2 10.1 Overview of Test Procedure พิจารณา H 0 เป็น Simple hypo ส่วนใหญ่จะใช้ H 1 ใน 2 รูปแบบ 1. One-sided Alternative --> One- tailed Test --> กำหนด Critical Region ในรูป : --> 2. Two-sided Alternative--> Two- tailed Test --> กำหนด Critical Region ในรูป : -->

3 Test Procedure A 1. กำหนด 2. เลือก Test statistic และคำนวณ Critical Region of size 3. คำนวณค่าของ Test statistic จากข้อมูล sample 4. สรุปผลการทดสอบ --> Reject H 0 เมื่อค่า Test stat อยู่ใน Critical Region --> Accept H 0 เมื่อค่า Test stat อยู่ใน Acceptance Region

4 Test Procedure B 1. กำหนด 2. เลือก Test statistic 3. คำนวณค่า Test statistic และค่า P-value (P-value = ค่า Level of significance ต่ำ ที่สุดที่เราจะสามารถ Reject H 0 ได้ ) 4. สรุปผลการทดสอบ --> Reject H 0 ถ้าค่า ที่ต้องการ --> Accept H 0 ถ้าค่า ที่ต้องการ

5 10.2 Test of Means Test Procedure ที่มีให้คำตอบค่อนข้าง ชัดเจนอยู่แล้ว มีประเด็นเดียวที่ต้องพิจารณา เพิ่มเติม การเลือก Test Statistic - ในเชิงทฤษฎี : เลือก Test stat จาก Likelihood Ratio Test - ในทางปฏิบัติ : Test stat จาก Likelihood Ratio Test จะตรงกับ Pivotal statistic ( เพียงแต่เปลี่ยนจาก ของ H 0 เท่านั้น )

6 10.2 Test of Means กรณี X ~ Normal หรือ n-large และ --> จาก Likelihood Ratio Test ควรเลือก Test statistic เป็น --> กรณี n-large แต่ --> เลือก Test stat เป็น กรณี X ~ N, n-small และ --> เลือก Test stat เป็น

7 10.3 Test of Difference b/w Means กรณี X 1, X 2 ~ N หรือ n 1, n 2 large และ --> เลือกใช้ กรณี n 1, n 2 large แต่ --> ใช้ S 2 แทน ในสูตรบน กรณี X 1, X 2 ~ N แต่ n 1, n 2 small และ --> เลือกใช้

8 10.4 Test of Variances Assume X ~ Normal เสมอ --> Test Stat ที่เหมาะสม ( จาก Likelihood Ratio Test) จะเป็น 10.5 Test of Ratio of Two Variances Assume X 1, X 2 ~ Normal --> เลือก Test Stat เป็น

9 Chapter 11: Linear Regression Analysis

10 11.1 Introduction Regression Analysis = การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ต่างๆ เพื่อที่จะนำมาใช้ในการทำนายค่าตัว แปรที่เราสนใจ จากค่าตัวแปรอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง Dependent var = Explained var = Endogenous var Independent var= Explanatory var = Exogenous var Simple Regression vs Multiple Regression รูปแบบความสัมพันธ์ที่ง่ายที่สุด Linear Regression Model:

11 Assumptions of Linear Regression Analysis 1. ค่าเฉลี่ยของ 2. Variance ของ มีค่าคงที่ (Homoscedasticity) 3. ไม่ correlated ต่อกัน : (No Autocorrelation) 4. x i กับ ไม่ correlated ต่อกัน : 5. มีการแจกแจงแบบปกติ

12 NOTE 1. 2. เป็น Normal Y i เป็น Normal 3. ในกรณีไม่รู้ค่า parameters เรา สามารถหาค่า estimate ของ parameters จากข้อมูล Sample: 3 วิธี - Method of Least Squares - Maximum Likelihood Method - Method of Moments


ดาวน์โหลด ppt Chapter 10: Hypothesis Testing: Application. 10.1 Overview of Test Procedure พิจารณา H 0 เป็น Simple hypo ส่วนใหญ่จะใช้ H 1 ใน 2 รูปแบบ 1. One-sided Alternative.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google