งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการสอนโดยใช้ หลักธรรมให้ผู้เรียน มี ความสุขในการเรียนเพื่อ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนให้สูงขึ้น ชื่อผู้วิจัยนางสาวชัชชญา โสนะมิตร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการสอนโดยใช้ หลักธรรมให้ผู้เรียน มี ความสุขในการเรียนเพื่อ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนให้สูงขึ้น ชื่อผู้วิจัยนางสาวชัชชญา โสนะมิตร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาการสอนโดยใช้ หลักธรรมให้ผู้เรียน มี ความสุขในการเรียนเพื่อ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนให้สูงขึ้น ชื่อผู้วิจัยนางสาวชัชชญา โสนะมิตร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( สยามเทค ) กรุงเทพมหานคร

2 ปัญหาการวิจัย 1. ผู้เรียนขาดสมาธิในการ คำนวณ 2. เป็นวิชาที่ต้องนำไป ประยุกต์ใช้ในอนาคต 3. ผู้เรียนมักจะเข้าใจว่าการ คำนวณยาก ทำให้ไม่อยาก เรียน 1. ผู้เรียนขาดสมาธิในการ คำนวณ 2. เป็นวิชาที่ต้องนำไป ประยุกต์ใช้ในอนาคต 3. ผู้เรียนมักจะเข้าใจว่าการ คำนวณยาก ทำให้ไม่อยาก เรียน

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะ เป็นคนคุณภาพและทำงานด้วยความสุข ควบคู่กันไปเป็นการสร้างพลเมืองดีให้กับ ประเทศและของสถาบันการศึกษา 2. เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนา สูงขึ้น

4 สาระสำคัญ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาชั้น ปวช.2 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( สยาม เทค ) ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาชั้น ปวช.2 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( สยามเทค ) ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเงินส่วน บุคคลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ที่ได้ จากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Simpling) โดยเลือกจากนักศึกษาสาขาการ บัญชี จำนวน 50 คน

5 สาระสำคัญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การบันทึกในสมุดทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน

6 สาระสำคัญ ( ธรรมะที่เกี่ยวข้อง ) สุ จิ ปุ ลิ อิทธิบาท สี่ อริยสั จสี่ พรหม วิหารสี่

7 ผลของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบเชิงทดลอง 1. เพศชาย จำนวน 7 คน เพศหญิง 43 คน 2. อายุ 16 ปี จำนวน 19 คน อายุ 17 ปี 20 คน และ อายุ 18 ปี 11 คน 3. ห้อง ชบ. 2/1 จำนวน 19 คน และห้อง ชบ. 2/2 จำนวน 31 คน

8 สรุปผลการวิจัย รายการ ผลการ ประเมินความ คิดเห็น 1. การเรียนรู้อยู่ในกรอบที่เป็นกัลยาณมิตร 4.96 มาก 2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน สอดแทรกกับธรรมะ 4.82 มาก 3. ผู้สอนให้การดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง และเป็นกันเอง 5.00 มาก ที่สุด 4. ผู้สอนมีความรู้พื้นฐานที่ดีทางธรรมะ มี ศรัทธา มีเมตตามุ่งมั่นให้ประโยชน์ต่อ ผู้เรียนเป็นสำคัญ 4.92 มาก 5. ความมุ่งหมายการสอนเพื่อนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต 4.68 มาก

9 สรุปผลการวิจัย ( ต่อ ) รายการ ผลการ ประเมิน ความ คิดเห็น 6. ผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป ตามลำดับ มีเหตุ มีผล ยืดหยุ่น หลากหลาย 4.64 มาก 7. ผู้เรียนสามารถประเมินผลการเรียนของ ตนเองได้ตรงตาม ความเป็นจริง 4.56 มาก 8. สามารถแสดงพฤติกรรมทางกาย วาจาได้ ถูกต้องเหมาะสม 4.90 มาก 9. ผู้เรียนเกิดความศรัทธา เพียรพยายาม มี สติ สมาธิในการเรียน 4.76 มาก 10. ผู้เรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4.76 มาก

10 สรุปผลการวิจัย ผู้เรียนมีคุณสมบัติ ที่เหมาะสมมีผลการ เรียนดีและทำงานด้วยความสุขควบคู่กันไป เป็นการสร้างพลเมืองดีให้กับประเทศและ ของสถาบันการศึกษา เพื่อให้การเรียนการ สอนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนพัฒนาสูงขึ้น สร้างคนให้เป็น คนดี มีความสุข ความเก่ง ก็จะตามมาตาม คำกล่าวที่ว่าคนเก่งนั้นหาง่ายแต่คนดีนั้น หายาก

11 จบการนำเสนอค่ะ ขอขอบคุณ คณะกรรมการ ทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการสอนโดยใช้ หลักธรรมให้ผู้เรียน มี ความสุขในการเรียนเพื่อ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนให้สูงขึ้น ชื่อผู้วิจัยนางสาวชัชชญา โสนะมิตร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google