งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมการจัดการ ระบบการเงิน ในร้านโชห่วย พีรวัส ใจวังโลก 4713098.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมการจัดการ ระบบการเงิน ในร้านโชห่วย พีรวัส ใจวังโลก 4713098."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมการจัดการ ระบบการเงิน ในร้านโชห่วย พีรวัส ใจวังโลก 4713098

2 ที่มา พบว่า ร้านโชห่วยโดยทั่วไป ไม่มีการเก็บข้อมูล ด้านการขายสินค้า ทำให้การจัดการการเงินไม่ เป็นระบบ ไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับ รายได้ กำไรสุทธิ ผลประกอบการในแต่ละวัน พบว่า ร้านโชห่วยโดยทั่วไป ไม่มีการเก็บข้อมูล ด้านการขายสินค้า ทำให้การจัดการการเงินไม่ เป็นระบบ ไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับ รายได้ กำไรสุทธิ ผลประกอบการในแต่ละวัน ผู้ออกแบบโปรแกรมได้ประสบปัญหาด้วยตัวเอง ผู้ออกแบบโปรแกรมได้ประสบปัญหาด้วยตัวเอง

3 ลักษณะโปรแกรม ประกอบด้วย 4 ส่วน ประกอบด้วย 4 ส่วน ส่วนบันทึกการขาย ส่วนบันทึกการขาย ส่วนคลังสินค้า ส่วนคลังสินค้า ส่วนจ่ายเชื่อ ส่วนจ่ายเชื่อ ส่วนสินค้ายกยอด ส่วนสินค้ายกยอด

4 ส่วนบันทึกการขาย เป็นส่วนที่ทำการบันทึกสินค้าที่ขายได้ในแต่ละ วัน พร้อมทั้งมีการบันทึกจำนวน กำไร และ ประมวลผลของยอดขายและกำไรสุทธิใน เป็นส่วนที่ทำการบันทึกสินค้าที่ขายได้ในแต่ละ วัน พร้อมทั้งมีการบันทึกจำนวน กำไร และ ประมวลผลของยอดขายและกำไรสุทธิในแต่ละวัน

5 ส่วนคลังสินค้า เป็นแหล่งเก็บข้อมูลของสินค้าทั้งหมด ประกอบด้วยรหัส ชื่อสินค้า ราคาขายต่อหน่วย ราคาต้นทุนต่อหน่วย และกำไรต่อหน่วย เป็นแหล่งเก็บข้อมูลของสินค้าทั้งหมด ประกอบด้วยรหัส ชื่อสินค้า ราคาขายต่อหน่วย ราคาต้นทุนต่อหน่วย และกำไรต่อหน่วย

6

7 ส่วนจ่ายเชื่อ เป็นส่วนที่เก็บข้อมูล รายละเอียดของการซื้อ สินค้าแบบเชื่อ มีการระบุชื่อบุคคลที่ซื้อสินค้าใน รูปแบบของการเชื่อ บันทึกวันเวลา รายการ สินค้า ราคาที่ค้างจ่าย เป็นส่วนที่เก็บข้อมูล รายละเอียดของการซื้อ สินค้าแบบเชื่อ มีการระบุชื่อบุคคลที่ซื้อสินค้าใน รูปแบบของการเชื่อ บันทึกวันเวลา รายการ สินค้า ราคาที่ค้างจ่าย

8 ส่วนสินค้ายกยอด ส่วนนี้ เป็นแหล่งเก็บข้อมูลของสินค้ายกยอดที่ ทำให้เกิดหนี้สูญขึ้น เช่น สินค้าที่หมดอายุ สินค้าที่เสียสภาพ สินค้าสูญหาย หรือสินค้าถูก นำไปใช้โดยเจ้าของกิจการ ส่วนนี้ เป็นแหล่งเก็บข้อมูลของสินค้ายกยอดที่ ทำให้เกิดหนี้สูญขึ้น เช่น สินค้าที่หมดอายุ สินค้าที่เสียสภาพ สินค้าสูญหาย หรือสินค้าถูก นำไปใช้โดยเจ้าของกิจการ

9 ข้อดี สามารถนำไปใช้ได้ดีในระบบการค้าโชห่วยที่ไม่ ใหญ่โตมากนัก สามารถนำไปใช้ได้ดีในระบบการค้าโชห่วยที่ไม่ ใหญ่โตมากนัก ส่งเสริมให้มีการจัดการด้านระบบการเงิน เพื่อ กระตุ้นให้สามารถปรับตัวแข่งขันกับการค้าราย ย่อยขนาดใหญ่ได้ ส่งเสริมให้มีการจัดการด้านระบบการเงิน เพื่อ กระตุ้นให้สามารถปรับตัวแข่งขันกับการค้าราย ย่อยขนาดใหญ่ได้ สามารถประยุกต์ใช้กับกิจการขนาดเล็กที่มีความ เฉพาะตัวได้หลายรูปแบบ สามารถประยุกต์ใช้กับกิจการขนาดเล็กที่มีความ เฉพาะตัวได้หลายรูปแบบ

10 ข้อเสีย ข้อเสียของโปรแกรม คือ ขาดการคำนวณใน ด้านจำนวนสินค้าในคลัง ซึ่งต้องทำการพัฒนา ต่อไป ข้อเสียของโปรแกรม คือ ขาดการคำนวณใน ด้านจำนวนสินค้าในคลัง ซึ่งต้องทำการพัฒนา ต่อไป ผู้ค้าโชห่วยอาจยังไม่ตอบรับในการนำเอา เทคโนโลยีไปใช้ในระบบการค้าเท่าที่ควร ผู้ค้าโชห่วยอาจยังไม่ตอบรับในการนำเอา เทคโนโลยีไปใช้ในระบบการค้าเท่าที่ควร


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมการจัดการ ระบบการเงิน ในร้านโชห่วย พีรวัส ใจวังโลก 4713098.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google