งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมการจัดการระบบการเงิน ในร้านโชห่วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมการจัดการระบบการเงิน ในร้านโชห่วย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมการจัดการระบบการเงิน ในร้านโชห่วย
พีรวัส ใจวังโลก

2 ที่มา พบว่า ร้านโชห่วยโดยทั่วไป ไม่มีการเก็บข้อมูลด้านการขายสินค้า ทำให้การจัดการการเงินไม่เป็นระบบ ไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับรายได้ กำไรสุทธิ ผลประกอบการในแต่ละวัน ผู้ออกแบบโปรแกรมได้ประสบปัญหาด้วยตัวเอง

3 ลักษณะโปรแกรม ประกอบด้วย 4 ส่วน ส่วนบันทึกการขาย ส่วนคลังสินค้า
ส่วนจ่ายเชื่อ ส่วนสินค้ายกยอด

4 ส่วนบันทึกการขาย เป็นส่วนที่ทำการบันทึกสินค้าที่ขายได้ในแต่ละวัน พร้อมทั้งมีการบันทึกจำนวน กำไร และประมวลผลของยอดขายและกำไรสุทธิใน แต่ละวัน

5 ส่วนคลังสินค้า เป็นแหล่งเก็บข้อมูลของสินค้าทั้งหมด ประกอบด้วยรหัส ชื่อสินค้า ราคาขายต่อหน่วย ราคาต้นทุนต่อหน่วย และกำไรต่อหน่วย

6

7 ส่วนจ่ายเชื่อ เป็นส่วนที่เก็บข้อมูล รายละเอียดของการซื้อสินค้าแบบเชื่อ มีการระบุชื่อบุคคลที่ซื้อสินค้าในรูปแบบของการเชื่อ บันทึกวันเวลา รายการสินค้า ราคาที่ค้างจ่าย

8 ส่วนสินค้ายกยอด ส่วนนี้ เป็นแหล่งเก็บข้อมูลของสินค้ายกยอดที่ทำให้เกิดหนี้สูญขึ้น เช่น สินค้าที่หมดอายุ สินค้าที่เสียสภาพ สินค้าสูญหาย หรือสินค้าถูกนำไปใช้โดยเจ้าของกิจการ

9 ข้อดี สามารถนำไปใช้ได้ดีในระบบการค้าโชห่วยที่ไม่ใหญ่โตมากนัก
ส่งเสริมให้มีการจัดการด้านระบบการเงิน เพื่อกระตุ้นให้สามารถปรับตัวแข่งขันกับการค้ารายย่อยขนาดใหญ่ได้ สามารถประยุกต์ใช้กับกิจการขนาดเล็กที่มีความเฉพาะตัวได้หลายรูปแบบ

10 ข้อเสีย ข้อเสียของโปรแกรม คือ ขาดการคำนวณในด้านจำนวนสินค้าในคลัง ซึ่งต้องทำการพัฒนาต่อไป ผู้ค้าโชห่วยอาจยังไม่ตอบรับในการนำเอาเทคโนโลยีไปใช้ในระบบการค้าเท่าที่ควร


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมการจัดการระบบการเงิน ในร้านโชห่วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google