งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความ เป็นมา เนื่องจากมนุษย์ต้องรับประทาน อาหารเพื่อการดำเนินชีวิต และใน ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ก็มักจะไม่มี เวลามากในการจะทำอาหาร รับประทานกันในครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความ เป็นมา เนื่องจากมนุษย์ต้องรับประทาน อาหารเพื่อการดำเนินชีวิต และใน ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ก็มักจะไม่มี เวลามากในการจะทำอาหาร รับประทานกันในครอบครัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความ เป็นมา เนื่องจากมนุษย์ต้องรับประทาน อาหารเพื่อการดำเนินชีวิต และใน ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ก็มักจะไม่มี เวลามากในการจะทำอาหาร รับประทานกันในครอบครัว จึง เลือกที่จะสันหาความสะดวกสบาย โดยอาศัยร้านอาหารเพื่อความ รวดเร็วในการรับประทานอาหาร จึงทำให้เกิดภัตตาคารร้านอาหาร ขึ้น โดยทางร้านจะเปิดบริการ เวลา 18.30 - 22.00 น. เป็นต้น ไป เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เหมาะ แก่การร่วมกันรับประทานเย็นของ แต่ละครอบครัว

3 ฝ่ายต่างๆของ ภัตตาคาร พุงย้อย - ฝ่ายการเงิน คำนวณรายรับรายจ่าย / ออก ใบเสร็จ - ฝ่ายจัดซื้อ จัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร - ฝ่ายผลิต ผลิตอาหารให้ทันต่อความต้องการ ของลูกค้า - ฝ่ายรับออเดอร์ รับรายการอาหารจากลูกค้าเพื่อ นำมาผลิตต่อไป

4 - ยอดกำไรสุทธิ - ขาดทุนสุทธิจาก การดำเนินงาน - ยอดรวม ของรายรับ - รายจ่าย - ยอดแสดงผลการ ดำเนินงานของ กิจการในแต่ละวัน - เรียกดูข้อมูลรายรับ - รายจ่ายของทางร้านในแต่ ละวัน - รายงานข้อมูลสินค้า คลังเหลือ - ค้นหาข้อมูล วัตถุดิบการสั่งซื้อ และขายอาหาร - รายการอาหาร / ราคา อาหาร - ยืนยันรายการ อาหาร - ออกใบเสร็จ ลูกค้า พนักงาน เจ้าของ ร้าน ฝ่ายบัญชี Pung Yoi Restaurant

5 Process 1 ผ่ายรับออ เดอร์ ลูก ค้า ออ เดอร์ รหัสอาหาร ยืนยัน / ปฏิเสธ ชื่อรายการ อาหาร รหัสอาหาร

6 1.Input ออเดอร์ 2. อ่านข้อมูลในฐานข้อมูล 3. ตรวจสอบออเดอร์ว่าอยู่ใน ฐานข้อมูลหรือไม่ 4. ถ้าใช่ทำการ output ยืนยันให้ ลูกค้า ถ้าไม่ตรงทำการ Output ปฏิเสธ ให้ลูกค้า 1.Input ออเดอร์ 2. อ่านข้อมูลในฐานข้อมูล 3. ตรวจสอบออเดอร์ว่าอยู่ใน ฐานข้อมูลหรือไม่ 4. ถ้าใช่ทำการ output ยืนยันให้ ลูกค้า ถ้าไม่ตรงทำการ Output ปฏิเสธ ให้ลูกค้า Process 1

7 Process 2 ฝ่าย จัดซื้อ พ่อ ค้า stock วัตถุดิบ ออเดอร์ สั่งซื้อ ใบเสร็จออเดอร์ สั่งซื้อ ยอด วัตถุดิบคงเห ลือ วัตถุดิบที่ ซื้อมา ฝ่าย การเงิน ข้อมูล การสั่งซื้อ อนุมัติงบ สั่งซื้อ วัตถุดิบ

8 Process 2 1.Input วัตถุดิบคงเหลือ 2. ตรวจสอบวัตถุดิบคงเหลือแล้ว จัดทำออเดอร์สั่งซื้อ 3.Output ออเดอร์สั่งซื้อ 4.Input ใบเสร็จสั่งซื้อและจำนวน วัตถุดิบทีได้รับ 5.Output ข้อมูลวัตถุดิบที่ซื้อมาลง ในฐานข้อมูลวัตถุดิบ 6.Input ข้อมูลการสั่งซื้อให้ฝ่าย การเงิน 7. ตรวจสอบงบการสั่งซื้อว่าถูกต้อง หรือไม่ 8.Output อนุมัติงบการสั่งซื้อ 1.Input วัตถุดิบคงเหลือ 2. ตรวจสอบวัตถุดิบคงเหลือแล้ว จัดทำออเดอร์สั่งซื้อ 3.Output ออเดอร์สั่งซื้อ 4.Input ใบเสร็จสั่งซื้อและจำนวน วัตถุดิบทีได้รับ 5.Output ข้อมูลวัตถุดิบที่ซื้อมาลง ในฐานข้อมูลวัตถุดิบ 6.Input ข้อมูลการสั่งซื้อให้ฝ่าย การเงิน 7. ตรวจสอบงบการสั่งซื้อว่าถูกต้อง หรือไม่ 8.Output อนุมัติงบการสั่งซื้อ

9 Process 3 ผ่ายรับ ออเดอร์ ฝ่าย ผลิต ออ เดอร์ stock วัตถุดิบ ยืนยัน / ปฏิเสธ วัตถุดิบคง เหลือ วัตถุดิบ ใช้ไป

10 Process 3 1.Input ออเดอร์ 2. ตรวจสอบวัตถุดิบคงเหลือ ถ้าพอทำการ Output ยืนยัน ออเดอร์ ถ้าไม่พอทำการ Output ปฏิเสธให้ฝ่ายออเดอร์ 3. ถ้ายืนยันออเดอร์ทั้ง หมดแล้วทำการผลิตเสร็จแล้ว ตัดยอดวัตถุดิบที่ใช้ไป 1.Input ออเดอร์ 2. ตรวจสอบวัตถุดิบคงเหลือ ถ้าพอทำการ Output ยืนยัน ออเดอร์ ถ้าไม่พอทำการ Output ปฏิเสธให้ฝ่ายออเดอร์ 3. ถ้ายืนยันออเดอร์ทั้ง หมดแล้วทำการผลิตเสร็จแล้ว ตัดยอดวัตถุดิบที่ใช้ไป

11 Process 4 ฝ่าย การเงิน ใบเ สร็จ การเงิน ยืนยัน / แก้ไข ชำระ เงิน ลูกค้ า ออ เดอร์ รหัส อาหาร ยอด รวม ราคาอาหาร ออ เดอร์ ฝ่ายรับ ออเดอร์

12 Process 4 1.Input ราคาอาหารกับออเดอร์ 2. ดึงชื่ออาหารกับราคาอาหารจาก ฐานข้อมูลรหัสอาหาร 3. คำนวณราคาอาหารจากจำนวน รายการอาหารคูณด้วยราคาอาหาร 4.Output ใบเสร็จให้ลูกค้า 5. ถ้าตรงลูกค้าทำการ Input ยืนยันให้ ฝ่ายการเงิน ถ้าไม่ตรงลูกค้าทำการ Input แก้ไข ใบเสร็จ 1.Input ราคาอาหารกับออเดอร์ 2. ดึงชื่ออาหารกับราคาอาหารจาก ฐานข้อมูลรหัสอาหาร 3. คำนวณราคาอาหารจากจำนวน รายการอาหารคูณด้วยราคาอาหาร 4.Output ใบเสร็จให้ลูกค้า 5. ถ้าตรงลูกค้าทำการ Input ยืนยันให้ ฝ่ายการเงิน ถ้าไม่ตรงลูกค้าทำการ Input แก้ไข ใบเสร็จ

13 ผ่ายรับ ออเดอร์ ลูกค้ า ออ เดอร์ รหัส อาหาร ยืนยั น / ปฏิเ สธ ชื่อรายการ อาหาร ฝ่ายผลิต ออ เดอร์ stock วัตถุดิบ ยืนยัน / ปฏิเสธ วัตถุดิบ ใช้ไป ฝ่าย การเงิน ออ เดอร์ การเงิน ข้อมูล ทางกา รเงิน ยอดรวม ใบเสร็จ ใบเ สร็จ ฝ่าย จัดซื้อ พ่อค้ า ออเดอร์ สั่งซื้อ ยอดรวมราคา วัตถุดิบ วัตถุดิบที่ซื้อ มา ข้อมูลการสั่งซื้อ ยืนยัน / ปฏิเสธ งบสั่งซื้อวัตถุดิบ ราคา อาหาร รหัส อาหาร ยอด วัตถุดิบคงเ หลือ วัตถุดิบคงเห ลือ ยืนยัน / ปฏิเสธ

14 D2 ข้อมูล ลูกค้า ลูกค้า 3 ( ฝ่ายบัญชี ) ทำงบการเงิน 1 ( ฝ่ายรับออร์ ) การสั่งอาหาร 5 ( ฝ่ายบัญชี ) การชำระเงิน 2 ( ฝ่ายบัญชี ) คำนวณราคา เจ้าของร้าน - ยอดการขายใน แต่ละวัน - ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ราคาที่ได้จาก การคำนวณ D1 ข้อมูลการ สั่งอาหาร ข้อมูลการสั่ง อาหาร รายการ อาหาร Orde r ที่ ลูกค้า สั่ง ข้อมูลการ ชำระเงิน ยอดรวม อาหาร ใบเสร็จ ยืนยัน order ข้อมูล ลูกค้า 1 ( ฝ่ายผลิต ) การผลิตอาหาร orde r ยืนยั น Ord er

15 ลูกค้ า ออ เดอร์ รหัส อาหาร ยืนยั น / ปฏิเ สธ ชื่อรายการ อาหาร ออ เดอร์ stock วัตถุดิบ ยืนยัน / ปฏิเสธ วัตถุดิบ ใช้ไป ออ เดอร์ การเงิน ข้อมูล ทางกา รเงิน ยอดรวม ใบเสร็จ ใบเ สร็จ พ่อค้ า ออเดอร์ สั่งซื้อ ยอดรวมราคา วัตถุดิบ วัตถุดิบที่ซื้อ มา ข้อมูลการสั่งซื้อ ยืนยัน / ปฏิเสธ งบสั่งซื้อวัตถุดิบ ราคา อาหาร รหัส อาหาร ยอด วัตถุดิบคงเ หลือ วัตถุดิบคงเห ลือ ยืนยัน / ปฏิเสธ 1 ( ฝ่ายผลิต ) การผลิตอาหาร 1 ( ฝ่ายรับออร์ ) การสั่งอาหาร 1 ( ฝ่ายจัดซื้อ ) สั่งซื้อวัตถุดิบ 5 ( ฝ่ายบัญชี ) การชำระเงิน ข้อมูล ทางกา รเงิน 3 ( ฝ่ายบัญชี ) ทำงบการเงิน เจ้าอง ร้าน - ยอดการขายใน แต่ละวันข้อมูล รายรับ - รายจ่าย


ดาวน์โหลด ppt ความ เป็นมา เนื่องจากมนุษย์ต้องรับประทาน อาหารเพื่อการดำเนินชีวิต และใน ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ก็มักจะไม่มี เวลามากในการจะทำอาหาร รับประทานกันในครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google