งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบคอมพิวเตอร์ และ การสื่อสาร กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต สารสนเทศพะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบคอมพิวเตอร์ และ การสื่อสาร กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต สารสนเทศพะเยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบคอมพิวเตอร์ และ การสื่อสาร กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต สารสนเทศพะเยา

2 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 2 เนื้อหา  ระบบคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  ซอฟต์แวร์ (Software)  บุคลากร (People)  ระบบสื่อสาร  ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information)  การติดต่อสื่อสาร (Communication)

3 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 3 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  องค์ประกอบพื้นฐานของฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย  อินพุต (Input)  ประมวลผล (Process)  ผลลัพธ์ (Output)  พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage)  การติดต่อสื่อสาร (Communication)

4 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 4 อินพุต (Input)  อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ นำเข้าข้อมูลสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบของ สัญญาณอิเล็คทรอนิกส์ เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด

5 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 5 ประมวลผล (Process)  อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ประมวลผล อินพุต สัญญาณอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองการทำงาน หรือ ประมวลผลข้อมูลที่เราต้องการ ผ่าน CPU

6 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 6 ผลลัพธ์ (Output)  อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ ของการประมวลผลที่ได้ เช่นผ่าน ทางจอภาพ เครื่องพิมพ์ สื่อบันทึก เป็นต้น

7 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 7 พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage)  ทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำของ คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย  หน่วยความจำหลัก เช่น RAM  หน่วยความจำสำรอง เช่น Hard disk, Flash memory

8 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 8 หน่วยวัดความจุของพื้นที่ จัดเก็บข้อมูล หน่วย วัด ขนาด Bit 1 bit Byte 8 bits KB 1,024 bytes Thousand MB 1,024 KB Million GB 1,024 MB Billion TB 1,024 GB Trillion

9 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 9 ซอฟต์แวร์ (Software)  ซอฟต์แวร์ คือ โปรแกรมที่ ประกอบด้วย ชุดคำสั่ง ที่ทำให้ คอมพิวเตอร์ ทำงานตามที่ผู้ใช้ ต้องการ

10 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 10 ซอฟต์แวร์ (Software)  ซอฟต์แวร์ มีทั้งหมด 2 ประเภท คือ  ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

11 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 11 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)  เป็นซอฟต์แวร์ที่ ประสานการ ทำงานกับระบบ เรียกทั่วไปว่า ระบบปฏิบัตการ (Operating System: O.S.) เช่น Windows, Linux เป็นต้น

12 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 12 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)  เป็นซอฟต์แวร์ที่ เราใช้งานทั่วไป เช่น Microsoft Office, Norton, Adobe เป็น ต้น

13 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 13 ประเภทของซอฟต์แวร์  Licensed Software : ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ ต้องเสียเงินซื้อ  Freeware : ซอฟต์แวร์ที่แจกจ่ายให้ใช้ งานฟรี โดยไม่จำกัดระยะเวลาการใช้ งาน แต่ชอบมีโฆษณาแถมมาด้วย ระหว่างการใช้งานโปรแกรม  Shareware : ซอฟต์แวร์ที่แจกจ่ายให้ใช้ งานฟรี แต่จำกัดระยะเวลา และทำงาน ไม่ได้เต็มความสามารถ หากต้องการ ใช้งานในภายหลัง ต้องเสียเงินซื้อ

14 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 14 บุคลากร (People)  บุคลากร เป็นปัจจัย ที่สำคัญยิ่ง ในการ ใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย  ผู้ใช้งานทั่วไป (User)  ผู้ดูแลระบบ (Admin)  ผู้พัฒนาระบบ (Developer)

15 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 15 ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information)  ข้อมูล คือ ข้อมูล ดิบที่ยังไม่ได้ผ่าน การประมวลผล เช่น ข้อมูลผู้ป่วย ในเดือนนี้  สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการ ประมวลผลแล้ว เช่น ข้อมูลผู้ป่วย เป็นหวัด ในเดือน นี้

16 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 16 การติดต่อสื่อสาร (Communication)  การติดต่อสื่อสาร ของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย  การเชื่อมต่อ ภายในเครื่อง คอมพิวเตอร์  การเชื่อมต่อกับ ภายนอก

17 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 17 การเชื่อมต่อภายในเครื่อง คอมพิวเตอร์  เป็นการเชื่อมต่อ ภายในของ คอมพิวเตอร์ปกติ จะเชื่อมต่อกัน ผ่าน BUS ซึ่ง แสดงอยู่ใน รูปแบบของ แผงวงจร เช่น Motherboard

18 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 18 การเชื่อมต่อกับภายนอก  เป็นการการ ติดต่อสื่อสาร ระหว่าง คอมพิวเตอร์ กับ คอมพิวเตอร์ เช่น ระบบ LAN, INTERNET หรือ คอมพิวเตอร์ กับ อุปกรณ์ อิเล็คทรอนิกส์ เช่น USB เป็นต้น

19 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 19 การเชื่อมต่อกับโลกภายนอก (Global Network)


ดาวน์โหลด ppt ระบบคอมพิวเตอร์ และ การสื่อสาร กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต สารสนเทศพะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google