งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการเรียนรู้เอกสาร ทางธุรกิจ ด้วยโปรแกรม Flip Album แก้ปัญหานักศึกษา ตามเนื้อหาไม่ทัน เพื่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการเรียนรู้เอกสาร ทางธุรกิจ ด้วยโปรแกรม Flip Album แก้ปัญหานักศึกษา ตามเนื้อหาไม่ทัน เพื่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการเรียนรู้เอกสาร ทางธุรกิจ ด้วยโปรแกรม Flip Album แก้ปัญหานักศึกษา ตามเนื้อหาไม่ทัน เพื่อน

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย การสยาม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณ วดี นายเปรม น้ำพี้

3 ปัญหาการวิจัย ใน ปีการศึกษา 2554 ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้ ดำเนินการสอนในวิชาเอกสารธุรกิจ ของนักศึกษากลุ่ม 1101 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยผู้วิจัยได้ ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา ตลอดปีการศึกษา พบว่า นักศึกษาตามเนื้อหาไม่ทันเพื่อน ซึ่งปัญหา ดังกล่าวนี้ส่งผลอย่างมากต่อนักศึกษาของวิทยาลัย เทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ ฯ ปัญหา ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรคในการ จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ผู้วิจัยจึงมีความ สนใจที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียน โดยจะเริ่มศึกษา และคิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาใช้ จาก การเก็บรวบรวมข้อมูล

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุ นักศึกษาตามเนื้อหาไม่ทัน เพื่อน กลุ่ม 1101 2. เพื่อแก้ไขปัญหานักศึกษาตามเนื้อหาไม่ ทันเพื่อน กลุ่ม 1101 3. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียน การสอนที่มุ่งเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญให้กับนักเรียนนักศึกษา

5 แผนภูมิเปรียบเทียบปัญหา ก่อนและหลังการวิจัย

6 สรุปผลการวิจัย ก่อนการวิจัยในชั้นเรียนพบปัญหาหลัก ๆ ของนักศึกษากลุ่ม 1101 จำนวน 3 ปัญหา โดย เรียงตามลำดับ ดังนี้ 1) นักศึกษาเข้าเรียนไม่ครบตามจำนวน รายชื่อในห้องเรียน จำนวน 6 คน 2) นักศึกษาตามเนื้อหาไม่ทันเพื่อน จำนวน 18 คน 3) นักศึกษาที่มาเรียนไม่สนใจเรียนขณะที่ ครูสอน จำนวน 8 คน หลังการวิจัยในชั้นเรียน หลังจากได้ใช้วิธีการและนวัตกรรมใน การแก้ไขปัญหาต่างๆ ไปแล้ว นั้น รายละเอียด เป็นดังนี้ 1) นักศึกษาเข้าเรียนไม่ครบตาม จำนวนรายชื่อในห้องเรียน ลดลง เหลือจำนวน 3 คน 2) นักศึกษาตามเนื้อหาไม่ทันเพื่อน ลดลง เหลือจำนวน 6 คน 3) นักศึกษา ที่มาเรียนไม่สนใจเรียนขณะที่ครูสอน ลดลงเหลือจำนวน 2 คน ทำให้สื่อการเรียนรู้เอกสารทางธุรกิจด้วยโปรแกรม Flip Album ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาเอกสารธุรกิจ ของนักศึกษาดีขึ้น

7 ผลกระทบหรือ ประโยชน์ที่ได้ใน การศึกษา ประโยชน์ที่ได้ใน การศึกษา 1. ช่วยแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียน การสอนให้ดีขึ้น 2. ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดีขึ้น


ดาวน์โหลด ppt สื่อการเรียนรู้เอกสาร ทางธุรกิจ ด้วยโปรแกรม Flip Album แก้ปัญหานักศึกษา ตามเนื้อหาไม่ทัน เพื่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google