งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารเคมี Chemistry Literature 01403291 อ. ปิติ ตรีสุกล อ. ภัทรพร จินตกานนท์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารเคมี Chemistry Literature 01403291 อ. ปิติ ตรีสุกล อ. ภัทรพร จินตกานนท์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารเคมี Chemistry Literature 01403291 อ. ปิติ ตรีสุกล อ. ภัทรพร จินตกานนท์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2 เนื้อหา 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เอกสารวิชาการ 2. ประเภทของเอกสารและ รูปแบบการจัดเก็บเอกสาร 3. การสืบค้นจากฐานข้อมูลและ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4. การอ้างอิงเอกสาร 5. การอ่านและเขียนบทความ วิชาการทางเคมี

3 ตารางกิจกรรม สัปดา ห์ วันเดือนปีเรื่องกิจกรรมผู้สอน 1 12 ม. ค. 58 ความสำคัญของการสืบค้นกับ วิชาชีพเคมี บรรยาย อภิปราย ปิติ 2 19 ม. ค. 58 ส่วนประกอบของบทความวิชาการบรรยาย อภิปราย ปิติ 3 26 ม. ค. 58 การอ่านและวิเคราะห์บทความ วิชาการ บรรยาย อภิปราย ปิติ 4 2 ก. พ. 58 การอ่านและวิเคราะห์บทความ วิชาการ ( ต่อ ) บรรยาย อภิปราย ปิติ 5 9 ก. พ. 58 ประเภทของสิ่งตีพิมพ์และการ ประเมินค่าข้อมูล บรรยาย อภิปราย ภัทรพร 6 16 ก. พ. 58 ฐานข้อมูลและการสืบค้นข้อมูล จากห้องสมุด บรรยาย อภิปราย ภัทรพร 7 23 ก. พ. 58 การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล ออนไลน์ บรรยาย อภิปราย ภัทรพร 8 2 มี. ค. 58 การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร และ การเลือกแหล่งข้อมูล บรรยาย อภิปราย ภัทรพร 9 9 มี. ค. 58 การอ้างอิงข้อมูลประเภทต่าง ๆ ในบทความ บรรยาย อภิปราย ภัทรพร 10 14-22 มี. ค. 58 สอบกลางภาค 11 23 มี. ค. 58 จรรยาบรรณในการนำข้อมูลมาใช้บรรยาย อภิปราย ภัทรพร 12 30 มี. ค. 58 การสืบค้นข้อมูลทางเคมีบรรยาย อภิปราย ปิติ 13 6 เม. ย. 58 การใช้โปรแกรม Endnote บรรยาย อภิปราย ปิติ 14 13 เม. ย. 58 การเขียนบทความวิชาการทาง เคมี บรรยาย อภิปราย ปิติ 15 20 เม. ย. 58 การเขียนบทความวิชาการทาง เคมี ( ต่อ ) บรรยาย อภิปราย ปิติ 16 27 เม. ย. 58 การนำเสนอผลงานบรรยาย อภิปราย ปิติ / ภัทร พร 17 4 พ. ค. 58 การนำเสนอผลงานบรรยาย อภิปราย ปิติ / ภัทร พร 18 11-22 พ. ค. 58 วันสอบปลายภาค

4 การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน  ความสนใจและมีส่วนร่วมในชั้นเรียน * 10%  การบ้าน / โครงงาน / ทดสอบย่อย 30%  สอบกลางภาค 30%  สอบปลายภาค 30% ให้นิสิตนัดวันสอบกลางภาค / ปลายภาค ภายในวันที่ 2 ก. พ.

5 การแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน งานกลุ่มแต่ละครั้งต้องระบุ หน้าที่สมาชิกแต่ละคน แต่ละกลุ่มจะรับผิดชอบ 1 สัปดาห์  บันทึกเนื้อหาที่เรียน  บันทึกคำถามคำตอบที่มีในห้องเรียน  สรุปเนื้อหาและคำถามคำตอบส่งใน สัปดาห์ถัดไป

6 HW1 ( เดี่ยว ) ค้นข้อมูลเกี่ยวกับ  นกอินทรี  ตารางเวลารถ บขส. ดูคำถามและตอบคำถามที่ www.pirun.ku.ac.th/~faas ptt/c291.html ภายในวันที่ 1 ก. พ. 53 เวลา 24:00 น.  ห้ามทำพร้อมเพื่อน ลอกหรือให้ เพื่อนทำให้ ไม่มีคะแนน

7 Fact or Opinion My father makes the most delicious spaghetti dinners in the world. I ate three meatballs with my spaghetti dinner. Everyone should sprinkle cheese on top of their spaghetti. Italian bread tastes best when it is dipped in spaghetti sauce. Dad uses Grandma's secret recipe to make spaghetti sauce. We ought to have a spaghetti dinner every week.


ดาวน์โหลด ppt เอกสารเคมี Chemistry Literature 01403291 อ. ปิติ ตรีสุกล อ. ภัทรพร จินตกานนท์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google