งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัส ด้วยโปรแกรมฝึกพิมพ์สำหรับผู้เรียนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษด้วย คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัส ด้วยโปรแกรมฝึกพิมพ์สำหรับผู้เรียนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษด้วย คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัส ด้วยโปรแกรมฝึกพิมพ์สำหรับผู้เรียนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษด้วย คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ 2. เพื่อศึกษาการใช้โปรแกรมพิมพ์ดีดอังกฤษสัมผัสมาช่วยในการ เรียนการสอน ให้นักเรียนสามารถพิมพ์สัมผัสได้โดยไม่ต้องมอง แป้นพิมพ์ วัตถุประ สงค์

4 ตัวแปรที่ใช้ใน การศึกษา ตัวแปร ต้น แบบฝึกหัดเพื่อ พัฒนาทักษะ แก้ปัญหาการ มองแป้นของ นักเรียนด้วย โปรแกรม พิมพ์ดีดสัมผัส อังกฤษด้วย คอมพิวเตอร์ ตัวแปรตาม ทักษะแก้ปัญหา การมองแป้นของ นักเรียนด้วย โปรแกรม พิมพ์ดีดสัมผัส อังกฤษด้วย คอมพิวเตอร์

5 กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา ขอบเขตด้านเนื้อหา ทำการวิจัยในเนื้อหาเรื่องทักษะด้านการพิมพ์ สัมผัส วิชาวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้ แป้นพิมพ์ ตามหลักสูตรของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 การเรียนโดยใช้ โปรแกรม พิมพ์ดีดอังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ ผลการเรียนรู้ ด้านการพิมพ์ พิมพ์ดีดอังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์

6 ภายหลังการใช้แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะแก้ปัญหาการ มองแป้นของนักเรียนด้วยโปรแกรมพิมพ์ดีดสัมผัสอังกฤษด้วย คอมพิวเตอร์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะในการพิมพ์สัมผัส อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ สูงกว่าก่อการใช้แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนา ทักษะแก้ปัญหาการมองแป้นของนักเรียนด้วยโปรแกรมพิมพ์ดีด สัมผัสอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ สมมติฐานในการ วิจัย

7 ประชากร ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกบริหารธุรกิจ วิทยาลัย เทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ปวช.1 การกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ แผนกพาณิชยกรรม วิทยาลัย เทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำในการ ทดสอบในการพิมพ์ดีดสัมผัสอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 คน จากนักเรียนจำนวน 33 คน ประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง

8 เครื่องมือในการแก้ปัญหา ได้แก่ แบบฝึกหัดโปรแกรม พิมพ์สัมผัสอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 1. แบบสังเกตพฤติกรรมในการพิมพ์ 2. แบบทดสอบการวางนิ้วบนแป้นเหย้า เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย

9 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในงานวิจัย นร. วทบ. 10 คน กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ปวช. 1 การออกแบบ งานวิจัย แบบประเมินผล การเรียน การสำรวจ

10 คะแนนเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนทดสอบหลัง เรียนของกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้สูตร เมื่อ แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด n แทน จำนวนผู้เรียนใน กลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล

11 1. ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสเพิ่มมากขึ้น และ สามารถพิมพ์ได้อย่างคล่องแคล่ว 2. ผู้สอนสามารถใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์สำหรับการจัดการเรียน การสอนพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เพื่อฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 3. ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใน สาขาพาณิชยกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประโยชน์ที่ได้รับจาก งานวิจัย

12 สรุปผลการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ทักษะด้านการ พิมพ์สัมผัสด้วยโปรแกรมฝึกพิมพ์สำหรับ ผู้เรียนวิชาพิมดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยี วิศวกรรม บริหารธุรกิจ โดยมีเครื่องมือในการการทดลอง คือ โปรแกรมพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมฝึกพิมพ์ สัมผัส และมีเครื่องในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบรายงานผล การพิมพ์ก่อนการใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ แบบบันทึกผลการพิมพ์ สัมผัสหลังการใช้โปแกรมฝึกพิมพ์ แบบสรุปผลการพิมพ์

13 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัส ด้วยโปรแกรมฝึกพิมพ์สำหรับผู้เรียนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษด้วย คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google