งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องระบบ รับและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือถัง สำหรับระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 พฤษภาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องระบบ รับและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือถัง สำหรับระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 พฤษภาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องระบบ รับและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือถัง สำหรับระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 พฤษภาคม 2553

2 2 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือถัง (top loading) ของแท่นจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (loading rack) ของ คลังน้ำมันเชื้อเพลิง สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่มีการจ่ายให้รถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องออกแบบ ตามข้อกำหนดต่อไปนี้ o1.1 ต้องมีระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิงที่สามารถ เก็บไอน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 o1.2 ขณะจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบควบคุมไอน้ำมัน เชื้อเพลิงต้องผนึกแน่นกับถังขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันการรั่วซึมของไอน้ำมันเชื้อเพลิง o1.3 ขณะจ่ายน้ำมัน ปลายท่อจ่ายน้ำมันต้องจุ่มอยู่ ในถังขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่าร้อยละ 97 ของ ความสูงของถังขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ o1.4 ระบบท่อรับไอน้ำมันเชื้อเพลิงต้องมีอุปกรณ์ ป้องกันไอน้ำมันเชื้อเพลิงไหลย้อนกลับ ข้อต่อท่อรับ ไอน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต่อโดยตรงกับท่อไอน้ำมัน เชื้อเพลิงของรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเป็นชนิดที่ สามารถป้องกันเชื้อเพลิงรั่วไหล (dry break fitting) เพื่อป้องกันการรั่วซึมของไอน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างที่ ไม่มีการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง o1.5 แท่นจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต้องมีระบบอุปกรณ์ ควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะตามข้อ 15 แห่งกฎกระทรวงควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ. ศ. 2550 ( ระบบอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงขั้นที่ 1 ต้องประกอบด้วยมิเตอร์และวาล์วควบคุมปริมาณ น้ำมันเชื้อเพลิงและ ระบบอุปกรณ์ควบคุมการจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงขั้นที่ 2 ต้องประกอบด้วยระบบ สัญญาณจากเครื่องตรวจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงของ ถังขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อทำหน้าที่ควบคุมปริมาณ น้ำมันเชื้อเพลิงมิให้ล้นถังขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงขณะ ถ่ายเทน้ำมันเชื้อเพลิง )

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ o2. กำหนดให้ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือถังของ แท่นจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องแสดงรายละเอียดของ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง o3. ระบบรับน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือถังของรถขนส่ง น้ำมันเชื้อเพลิงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้ o 3.1 การต่อเชื่อมระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง ของคลังน้ำมันเชื้อเพลิงกับถังขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กระทำดังต่อไปนี้ ( ก ) ผ่านช่องเปิดเหนือถังขนส่ง น้ำมันเชื้อเพลิง ( ข ) ผ่านข้อต่อท่อไอน้ำมันเชื้อเพลิง ของถังขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ o 3.2 ช่องคนลง (manhole) ของถังขนส่งน้ำมัน เชื้อเพลิงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้ ( ก ) ต้อง มีหน้าตัดรูปวงกลมและมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 380 มิลลิเมตร ( ข ) ช่องคนลงและอุปกรณ์ต้องมี ความแข็งแรงสามารถปิดได้สนิทและป้องกันการ รั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงและไอน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ทั้งในระหว่างการขนส่งและการเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำ และต้องรับแรงจากความดันของน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในถังขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 62 กิโล ปาสคาล

6 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องระบบ รับและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือถัง สำหรับระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 พฤษภาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google