งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องระบบรับและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือถังสำหรับระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 พฤษภาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องระบบรับและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือถังสำหรับระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 พฤษภาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องระบบรับและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือถังสำหรับระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 พฤษภาคม 2553

2 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือถัง (top loading) ของแท่นจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (loading rack) ของคลังน้ำมันเชื้อเพลิง สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการจ่ายให้รถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องออกแบบตามข้อกำหนดต่อไปนี้ 1.1 ต้องมีระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิงที่สามารถเก็บไอน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 1.2 ขณะจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิงต้องผนึกแน่นกับถังขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันการรั่วซึมของไอน้ำมันเชื้อเพลิง 1.3 ขณะจ่ายน้ำมัน ปลายท่อจ่ายน้ำมันต้องจุ่มอยู่ในถังขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่าร้อยละ 97 ของความสูงของถังขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1.4 ระบบท่อรับไอน้ำมันเชื้อเพลิงต้องมีอุปกรณ์ป้องกันไอน้ำมันเชื้อเพลิงไหลย้อนกลับ ข้อต่อท่อรับไอน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต่อโดยตรงกับท่อไอน้ำมันเชื้อเพลิงของรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเป็นชนิดที่สามารถป้องกันเชื้อเพลิงรั่วไหล (dry break fitting) เพื่อป้องกันการรั่วซึมของไอน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างที่ไม่มีการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 1.5 แท่นจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต้องมีระบบอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะตามข้อ 15 แห่งกฎกระทรวงควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ (ระบบอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงขั้นที่ 1 ต้องประกอบด้วยมิเตอร์และวาล์วควบคุมปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงและ ระบบอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงขั้นที่ 2 ต้องประกอบด้วยระบบสัญญาณจากเครื่องตรวจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงของถังขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อทำหน้าที่ควบคุมปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงมิให้ล้นถังขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงขณะถ่ายเทน้ำมันเชื้อเพลิง)

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
2. กำหนดให้ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือถังของแท่นจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องแสดงรายละเอียดของระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 3. ระบบรับน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือถังของรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้ 3.1 การต่อเชื่อมระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิงของคลังน้ำมันเชื้อเพลิงกับถังขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กระทำดังต่อไปนี้ (ก) ผ่านช่องเปิดเหนือถังขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง (ข) ผ่านข้อต่อท่อไอน้ำมันเชื้อเพลิงของถังขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
3.2 ช่องคนลง (manhole) ของถังขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้ (ก) ต้องมีหน้าตัดรูปวงกลมและมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 380 มิลลิเมตร (ข) ช่องคนลงและอุปกรณ์ต้องมีความแข็งแรงสามารถปิดได้สนิทและป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงและไอน้ำมันเชื้อเพลิงได้ทั้งในระหว่างการขนส่งและการเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำ และต้องรับแรงจากความดันของน้ำมันเชื้อเพลิงภายในถังขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 62 กิโลปาสคาล

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องระบบรับและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือถังสำหรับระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 พฤษภาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google