งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎกระทรวงกำหนด คุณสมบัติหน้าที่ และ จำนวนของผู้รับผิดชอบ ด้านพลังงาน พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 กรกฎาคม พ. ศ. 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎกระทรวงกำหนด คุณสมบัติหน้าที่ และ จำนวนของผู้รับผิดชอบ ด้านพลังงาน พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 กรกฎาคม พ. ศ. 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎกระทรวงกำหนด คุณสมบัติหน้าที่ และ จำนวนของผู้รับผิดชอบ ด้านพลังงาน พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 กรกฎาคม พ. ศ. 2552

2 สาระสำคัญ กำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน โดยต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ด้านพลังงานประจำที่โรงงาน ควบคุมหรืออาคารควบคุม ตามจำนวนและคุณสมบัติที่ กำหนด แล้วแจ้งให้อธิบดี ทราบโดยทันที

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ ต้องตรวจสอบ 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงและมีประสบการณ์การ ทำงานในโรงงานหรืออาคารอย่าง น้อยสามปี โดยมีผลงานด้านการ อนุรักษ์พลังงานตามการรับรอง ของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือ เจ้าของอาคารควบคุม 2. ได้รับปริญญาทาง วิศวกรรมศาสตร์หรือทาง วิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้าน การอนุรักษ์พลังงานตามการ รับรองของเจ้าของโรงงานควบคุม หรือเจ้าของอาคารควบคุม

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ ต้องตรวจสอบ 3. สำเร็จการฝึกอบรมด้านการ อนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรม ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่ อธิบดีให้ความเห็นชอบ 4. สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส หรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์ คล้ายคลึงกันที่อธิบดีให้ความ เห็นชอบ 5. สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้าน พลังงานซึ่งจัดโดยกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ ต้องตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1. บำรุงรักษาและตรวจสอบ ประสิทธิภาพของเครื่องจักรและ อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะ ๆ 2. ปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้ เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์ พลังงาน 3. ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุม หรือเจ้าของอาคารควบคุมในการ จัดการพลังงาน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และ วิธีการจัดการพลังงานในโรงงาน ควบคุมและอาคารควบคุม

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ ต้องตรวจสอบ 4. ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุม หรือเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบัติ ตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา 10 5. เจ้าของโรงงานควบคุมหรือ เจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มี ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำที่ โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เป็น โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ ต้องตรวจสอบ 5.1 จัดให้มีผู้อนุรักษ์พลังงาน 1 คน เมื่อโรงงานควบคุมหรืออาคาร ควบคุมมีเครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียว หรือหลายชุดรวมกัน มีขนาด < 3,000 kW หรือ < 3,530 KVA หรือ ** โรงงานควบคุมหรืออาคาร ควบคุมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือ พลังงานสิ้นเปลืองอื่น จากผู้ จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง รวมกัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มี ปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่า พลังงานไฟฟ้า < 60 ล้าน MJ/y

8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ ต้องตรวจสอบ 5.2 จัดให้มีผู้อนุรักษ์พลังงานไม่น้อย กว่า 2 คน เมื่อเมื่อโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมมีเครื่องวัด ไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุด รวมกัน มีขนาดตั้งแต่ 3,000 kW หรือ 3,530 KVA ขึ้นไป โรงงาน ควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ใช้ พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน จากไอน้ำหรือพลังงานสิ้นเปลือง อื่น จากผู้จำหน่ายพลังงานหรือ ของตนเองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่างรวมกัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปี ที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงาน ทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่ 60 ล้าน MJ/y

9 ตารางเปรียบเทียบ เครื่องวัดไฟฟ้าหรือหม้อแปลงหรือการใช้ พลังงาน ผู้รับผิดชอบ ด้านพลังงาน < 1,000 kW< 1,175 KVA- ไม่เข้าข่ายต้อง มี 1,000 – 3,000 kW1,175 – 3,530 KVA< 60 MJ/ปี 1 คน ( สามัญ ) > 3,000 kW> 3,530 KVA> 60 MJ/ปี 2 คน ( สามัญ และอาวุโส )

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎกระทรวงกำหนด คุณสมบัติหน้าที่ และ จำนวนของผู้รับผิดชอบ ด้านพลังงาน พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 กรกฎาคม พ. ศ. 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google