งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายเสนอความ คิดเห็น เพื่อหาแนวทางการประหยัดการใช้ สาธารณูปโภคของคณะฯ ตาม นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยที่ มหาวิทยาลัย ได้ปรับลดงบประมาณค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายเสนอความ คิดเห็น เพื่อหาแนวทางการประหยัดการใช้ สาธารณูปโภคของคณะฯ ตาม นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยที่ มหาวิทยาลัย ได้ปรับลดงบประมาณค่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายเสนอความ คิดเห็น เพื่อหาแนวทางการประหยัดการใช้ สาธารณูปโภคของคณะฯ ตาม นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยที่ มหาวิทยาลัย ได้ปรับลดงบประมาณค่า สาธารณูปโภค ประจำปี 2546 ทุกส่วนราชการลง 5% สรุปได้ ดังนี้

2 . แจ้งภาควิชา หามาตรการการตรวจเช็ค โดยขอมอบให้ มีผู้รับผิดชอบตรวจเช็คว่ามีน้ำประปา รั่วไหลตรงจุดใด บ้าง เพื่อแจ้งหน่วยช่างดำเนินการ ซ่อมแซม. ให้ติดสติกเกอร์ แจ้งเตือนผู้ใช้น้ำ ระมัดระวังเมื่อน้ำไม่ไหล อย่าลืมปิดน้ำทุกครั้ง เมื่อน้ำประปาไหล จะได้ไม่สูญเปล่า / ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังจากการใช้. ในกรณีที่น้ำไม่ไหล ต้องขอให้ภาควิชามี เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจเช็คก๊อกน้ำทุกก๊อกว่าปิดก๊อกน้ำ สนิทหรือไม่

3 . คณะกรรมการสวัสดิการของคณะฯ รับผิดชอบ หาวิธีการรดน้ำต้นไม้บริเวณคณะฯ อาจจะรดน้ำโดยใช้ท่อเล็กๆ หยดทีละ หยด เพื่อเป็นการประหยัดการใช้น้ำ

4 – ลดปริมาณการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง ของหน่วยงาน – บริหารจัดการปริมาณการ ใช้รถของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

5 คณะฯ มีมาตรการการควบคุม การใช้โทรศัพท์ส่วนตัวของ บุคลากรอยู่แล้ว

6 1. การใช้ลิฟท์ ในอาคาร 12 ชั้น ให้กำหนดว่าจะ ใช้ลิฟท์ตัวไหน ในเวลาใดบ้าง 2. ปรับปรุงอาคาร 12 ชั้น ด้านทิศเหนือ โดย ติดกระจก ให้เปิด - ปิดได้ เพื่อเป็นการประหยัดการใช้ พลังงาน 3. ขอให้คณาจารย์ และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นตัวอย่าง ในการปิดไฟ / พัดลม / แอร์ ฯลฯ เมื่อไม่ใช้งาน

7 4. ขอให้คณาจารย์ในคณะฯ สอดแทรก คุณธรรมและจริยธรรม ในการเรียนการสอน โดยสอดแทรกเรื่อง การประหยัดพลังงาน เพื่อส่วนรวมแก่นักศึกษาด้วย 5. ขอความร่วมมืออาจารย์และนักศึกษา เมื่อ มาทำงานนอกเวลา ราชการให้ช่วยกันประหยัด ไม่เปิดแอร์ แต่ ให้ใช้พัดลมแทน โดยติดสติกเกอร์รณรงค์การประหยัดไฟฟ้า และจะกำหนด วิธีการปฏิบัติในเรื่องการใช้พลังงานของ คณะฯ ต่อไป

8 6. เสนอให้ติดตั้งมิเตอร์วัดการใช้ไฟฟ้าประจำ ชั้นของอาคาร เพื่อเช็คดูการใช้ไฟฟ้าของแต่ละภาควิชา / หน่วยงาน ทั้งนี้คณะฯ จะคืนกำไรให้กับภาควิชา / หน่วยงานบางส่วน เมื่อหน่วยงาน / ภาควิชา นั้นๆ ช่วยกัน ประหยัดการใช้พลังงาน จนสามารถลดค่าสาธารณูปโภคของ คณะฯ ได้

9


ดาวน์โหลด ppt ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายเสนอความ คิดเห็น เพื่อหาแนวทางการประหยัดการใช้ สาธารณูปโภคของคณะฯ ตาม นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยที่ มหาวิทยาลัย ได้ปรับลดงบประมาณค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google