งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hydro Power Plant โรงไฟฟ้า พลังน้ำ. 2 Hydro Power Plant คือ โรงไฟฟ้าที่ใช้ แรงดันของน้ำหมุนไป ผลักดัน Turbine เป็น พลังงานกลที่สามารถ ควบคุมได้ และต่อเพลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hydro Power Plant โรงไฟฟ้า พลังน้ำ. 2 Hydro Power Plant คือ โรงไฟฟ้าที่ใช้ แรงดันของน้ำหมุนไป ผลักดัน Turbine เป็น พลังงานกลที่สามารถ ควบคุมได้ และต่อเพลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hydro Power Plant โรงไฟฟ้า พลังน้ำ

2 2 Hydro Power Plant คือ โรงไฟฟ้าที่ใช้ แรงดันของน้ำหมุนไป ผลักดัน Turbine เป็น พลังงานกลที่สามารถ ควบคุมได้ และต่อเพลา เข้ากับ Generator เพื่อ ผลิตพลังงานไฟฟ้า

3 3 Hydro Power Plant พลังงานศักย์ พลังงานจลน์ พลังงานกล พลังงานไฟฟ้า

4 4 ส่วนประกอบของโรงไฟฟ้า พลังงานน้ำ อาคารรับน้ำ Power Intake คือ อาคารที่อยู่ ด้านล่างหลังตัวเขื่อน ตัวอาคารจะมีท่อส่งน้ำ จากอ่างเก็บน้ำไปผลักดัน Turbine และหมุน Generator ภายในตัวอาคารมีห้องควบคุม น้ำและควบคุมการผลิตไฟฟ้า

5 5 ส่วนประกอบของโรงไฟฟ้า พลังงานน้ำ ตระแกรง Screen เป็นตระแกรงเหล็กมีไว้ สำหรับป้องกันท่อนไม้หรือวัสดุอื่นใดที่จะเข้า ไปอุดตันท่อนำน้ำหรือทำความเสียหายให้กับ Turbine

6 6 ส่วนประกอบของโรงไฟฟ้า พลังงานน้ำ อุโมงค์เหนือน้ำ Headrace เป็นช่องทางที่น้ำ ไหลเข้ามายังท่อส่งน้ำอยู่ภายในตัวเขื่อน

7 7 ส่วนประกอบของโรงไฟฟ้า พลังงานน้ำ ท่อส่งน้ำ Pen stack เป็นท่อรับน้ำอยู่ในตัว เขื่อนหรือรับน้ำจากเขื่อนแล้วลดะดับให้ต่ำลง เพื่อทำให้น้ำมีแรงดันหมุนกังหัน

8 8 ส่วนประกอบของโรงไฟฟ้า พลังงานน้ำ ท่อรับน้ำ Draft Tube เป็นท่อรับน้ำที่อยู่ส่วน หลังของกังหัน เพื่อนำน้ำที่ผ่านกังหันส่งออก ไปยังท้ายนำ

9 9 ส่วนประกอบของโรงไฟฟ้า พลังงานน้ำ ท่อรับน้ำ Draft Tube เป็นท่อรับน้ำที่อยู่ ส่วนหลังของกังหัน เพื่อนำน้ำที่ผ่านกังหัน ส่งออกไปยังท้ายนำ

10 10 ส่วนประกอบของโรงไฟฟ้า พลังงานน้ำ อาคารลดแรงดันน้ำ Surge Tank เป็น อาคารหรือถังน้ำขนาดใหญ่สร้างขึ้นระหว่าง ตัวเขื่อนกับอาคารรับน้ำเพื่อลดแรงดันหรือ แรงอัดน้ำไม่ให้เกิดอันตรายกับท่อหรือ หัวฉีดน้ำ แต่โรงไฟฟ้าบางชนิดที่ติดตั้งใกล้ กับตัวเขื่อนไม่จำเป็นต้องมีอาคารลดแรงดัน น้ำ ประตูน้ำ Wicket Gate เป็นบานประตูที่ ควบคุมการไหลของน้ำ สามารถเปิดหรือปิด ให้น้ำไหลผ่านเข้าไปยังท่อส่งน้ำเพื่อให้มี แรงดันไปหมุน Turbine

11 11

12 12 ส่วนประกอบของโรงไฟฟ้า พลังงานน้ำ กังหัน Turbine เป็นตัวรับแรงกระทำจากน้ำที่ ใช้แรงดันมาฉีดหรือผลักดันให้หมุน Turbine บางชนิดจะต้องมีหัวฉีดน้ำควบคู่กัน

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17 ส่วนประกอบของโรงไฟฟ้า พลังงานน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator ขนาด กำลังการผลิตมีหน่วยเป็น MWatt ขนาด ของแรงดันไฟฟ้าที่ Generator ผลิต ออกมาตามมาตรฐานทั่วไป  Generator 3 MVA ขนาดแรงดัน 3.3 kV  Generator 5-10 MVA ขนาดแรงดัน 6.6 kV  Generator 10-15 MVA ขนาดแรงดัน 11 kV  Generator 50-100 MVA ขนาดแรงดัน 13.2 kV  Generator > 100 MVA ขนาดแรงดัน 15.4 /16.5 kV

18 18

19 19 ส่วนประกอบของโรงไฟฟ้า พลังงานน้ำ หม้อแปลงไฟฟ้า Transformer ใช้สำหรับ แปลงแรงดันไฟฟ้าให้เป็น High Voltage เป็นอุปกรณ์เชื่อมระหว่าง Generator กับ ลานไกไฟฟ้า โดยปกติหม้อแปลงไฟฟ้าจะมี ขนาดเท่ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทางน้ำล้น Spillway คือทางระบายน้ำออก ในกรณีที่น้ำในอ่างเก็บน้ำมีระดับสูงมาก เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมล้นตัวเขื่อน และ ป้องกันตัวเขื่อนพังเสียหายจากแรงดันน้ำที่ เกินขนาดของเขื่อนรับได้

20 20 Turbine กังหันน้ำ กังหันแบบแรงกระแทก Impulse Turbine อาศัยแรงฉีดของน้ำจากท่อส่งน้ำจากที่สูง หรือจากหัวน้ำสูงไหล ลงมาตามท่อที่ ลดขนาดลงมายังหัวฉีดกระแทกกังหันให้ หมุน - Banki Type - Turgo Type – Pelton Type

21 21 Turbine กังหันน้ำ กังหันแบบแรงสะท้อน Reaction Turbine อาศัยแรงดันของน้ำที่เกิดจากการต่าง ระดับของน้ำด้านหน้าและด้านท้ายของ กังหันกระทำต่อใบพัดระดับด้านท้ายน้ำ จะอยู่สูงกว่าระดับบนของปลายท่อปล่อย น้ำออก  Francis Turbine  Deriaz Turbine  Kaplan Turbine

22 22  Francis Turbine เป็นกังหันแบบที่ใช้การ ไหลของปริมาณน้ำในใบพัดเป็นแบบแฉกและ น้ำไหลออกขนานกับแกน

23 23  Deriaz Turbine เป็นกังหันแบบที่มีการไหล ของน้ำในทิศทางทแยงมุมกับแกน ใช้กับ กรณีที่มีหัวน้ำสูง กังหันน้ำกระเปาะ Bulb

24 24  Kaplan Turbine หรือกังหันแบบใบพัด น้ำ จะไหลผ่านใบพัดในทิศทางขนานกับแกนของ กังหัน ใช้กับกรณีที่มีหัวน้ำต่ำ ใบพัดสามารถ ปรับได้ตามมุมของซี่ใบพัดโดยอัตโนมัติตาม แรงอัดหรือแรงฉีดของน้ำโดยจะสัมพันธ์กัน กับความแรงที่หัวฉีดน้ำ

25 25 สรุปข้อดี - ข้อเสียของ Hydro Power Plant ข้อดี  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำ  ค่าบำรุงรักษาน้อย  ไม่มีมลภาวะ  สามารถเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้รวดเร็ว  อายุการใช้งานนาน  ไม่จำเป็นต้องมีการสำรอง Fuel  พลพลอยได้จากอ่างเก็บน้ำ ด้านอุปโภคและบริโภค

26 26 สรุปข้อดี - ข้อเสียของ Hydro Power Plant ข้อเสีย  ค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงไฟฟ้าและ เขื่อนเก็บน้ำสูงมาก  กำลังการผลิตไฟฟ้าไม่แน่นอน ขึ้นอยู่ กับปริมาณน้ำ  อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางของ Load Production ทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูงในกา สร้างสายส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า  เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt Hydro Power Plant โรงไฟฟ้า พลังน้ำ. 2 Hydro Power Plant คือ โรงไฟฟ้าที่ใช้ แรงดันของน้ำหมุนไป ผลักดัน Turbine เป็น พลังงานกลที่สามารถ ควบคุมได้ และต่อเพลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google