งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO TT วิชาโครงการ (project) 2104-5001 เครื่องวัดระดับ น้ำในถังเก็บ AAWWEERRLLEEVVEELL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO TT วิชาโครงการ (project) 2104-5001 เครื่องวัดระดับ น้ำในถังเก็บ AAWWEERRLLEEVVEELL."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO TT วิชาโครงการ (project) 2104-5001 เครื่องวัดระดับ น้ำในถังเก็บ AAWWEERRLLEEVVEELL

2 อาจารย์ที่ ปรึกษา คณะผู้จัดทำ

3 หลักการและเหตุผล / สภาพ ปัญหา / เหตุจูงใจ

4 วัตถุประสงค์ ของโครงการ 1. เพื่อสร้างชุดควบคุมระดับน้ำในถังเก็บ น้ำ 2. เพื่อศึกษาคุณประโยชน์ และ คุณสมบัติทางเทคนิคของ IC # LM3914 และวงจรเซนเซอร์ระดับ น้ำในถังเก็บน้ำ 3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของระบบลูก ลอยแบบเดิมกับ ระบบวัดระดับน้ำ อิเล็กทรอนิกส์ 4. เพื่อจัดระบบการควบคุมมอเตอร์ ให้ สามารถทำงานตามระดับน้ำในถังเก็บ น้ำได้หลายระดับ 1. เพื่อสร้างชุดควบคุมระดับน้ำในถังเก็บ น้ำ 2. เพื่อศึกษาคุณประโยชน์ และ คุณสมบัติทางเทคนิคของ IC # LM3914 และวงจรเซนเซอร์ระดับ น้ำในถังเก็บน้ำ 3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของระบบลูก ลอยแบบเดิมกับ ระบบวัดระดับน้ำ อิเล็กทรอนิกส์ 4. เพื่อจัดระบบการควบคุมมอเตอร์ ให้ สามารถทำงานตามระดับน้ำในถังเก็บ น้ำได้หลายระดับ

5 ขอบเขตของ โครงการ 1. ด้าน Hard ware  เครื่องวัดระดับน้ำมีขนาด 20 × 80 × 20 cm.  เซนเซอร์ระดับน้ำได้ 6 ระดับ  ปริมาณน้ำที่เก็บในถังเก็บน้ำแสดง เป็นเปอร์เซ็นต์โดยใช้หลอด LED เป็นตัวแสดงผล  ใช้กับแรงดัน 220 Vac/12 – 18 Vdc  มีสัญญาณเตือน เมื่อน้ำเต็มและน้ำ หมด 1. ด้าน Hard ware  เครื่องวัดระดับน้ำมีขนาด 20 × 80 × 20 cm.  เซนเซอร์ระดับน้ำได้ 6 ระดับ  ปริมาณน้ำที่เก็บในถังเก็บน้ำแสดง เป็นเปอร์เซ็นต์โดยใช้หลอด LED เป็นตัวแสดงผล  ใช้กับแรงดัน 220 Vac/12 – 18 Vdc  มีสัญญาณเตือน เมื่อน้ำเต็มและน้ำ หมด

6 ขอบเขตของ โครงการ 2. ด้าน Soft ware  คู่มือการใช้งาน จำนวน 1 เล่ม  คู่มือการติดตั้ง จำนวน 1 เล่ม 2. ด้าน Soft ware  คู่มือการใช้งาน จำนวน 1 เล่ม  คู่มือการติดตั้ง จำนวน 1 เล่ม

7 แผนดำเนินการจัดทำ โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน มิถุนายนกรกฎาค ม สิงหาคมกันยายน 1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2. เสนอเค้าโครงของโครงงาน 3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 4. ออกแบบวงจรควบคุมระดับน้ำ 5. ทดสอบวงจร 6. ออกแบบวงจรลายพิมพ์ 7. ประกอบวงจรและติดตั้งอุปกรณ์ 8. ทดสอบวงจรและปรับปรุงแก้ไข 9. จัดทำรูปเล่ม

8 ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ

9 ชุดสาย อุปกรณ์ เซนเซอร์ ระดับน้ำ ท่อระบาย น้ำล้น ตัวเซนเซอร์ ระดับน้ำ 188 8.8 8


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO TT วิชาโครงการ (project) 2104-5001 เครื่องวัดระดับ น้ำในถังเก็บ AAWWEERRLLEEVVEELL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google