งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการนำเสนอเพื่อแนวความคิด โครงการนำร่องการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศด้านการค้าการลงทุน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ADS. Survey and Computer :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการนำเสนอเพื่อแนวความคิด โครงการนำร่องการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศด้านการค้าการลงทุน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ADS. Survey and Computer :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการนำเสนอเพื่อแนวความคิด โครงการนำร่องการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศด้านการค้าการลงทุน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ADS. Survey and Computer : 31 พฤษภาคม 2549

2 2007 2008 2009 Inter trader’s Invitation Meeting & Buyer Trip Inter trader’s Invitation Meeting & Buyer Trip Other Major Trade Project World Trade Rally LANNA World Exhibition Inter Trader ‘s 3+ Action Plan Presentation For : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ที่ 1 ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการ สำคัญ กลยุทธ์หลัก ที่ 2 กลยุทธ์หลัก ที่ 3 เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ที่ 1 กลยุทธ์หลัก ที่ 2 โครงการ สำคัญ โครงการ สำคัญ โครงการ สำคัญ โครงการ สำคัญ โครงสร้างแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ที่ 1 โครงการ สำคัญ Presentation For : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สร้างมูลค่าการค้า การลงทุนเพิ่ม ด้านการส่องออก ให้เพิ่มขึ้นจาก ฐานเดิม % 1. พัฒนาจังหวัดให้เป็น ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าการค้าการ ลงทุนเพิ่มให้เพิ่มขึ้น 2. พัฒนา ผู้ประกอบการ ส่งออกเพื่อ ยกระดับ ความสามารถ ของผู้ส่งออก ในจังหวัด มี Trade Investment Service Center ( TISC) โครงการนำร่อง การจัดตั้งศูนย์ สารสนเทศด้านการ ส่งออก สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่

4 Presentation For : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ T.I.S.C. Information Center CMO - บริหาร & ปรับปรุง Core Competency จังหวัด - สร้าง / พัฒนาธุรกิจ -SMEs -Industrial -Export - ส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการ & ลูกจ้าง - ประสานงานส่วนราชการ,BOI, แหล่งเงิน ปัญหา, ความต้องการ CAT-GIFT GIS Database ( อบจ, อบต,GISDA) Database CFO สำนักงานคลังจังหวัด Database POC Database ส่วนราชการ Digital File แบบฟอร์ม ข้อมูลรายคน ( อบจ, อบต,GISDA) ข้อมูลรายแปลง ( พื้นที่ตำบล ) Lanna Wisdom ศูนย์สำรองข้อมูล บมจ. กสท. โทรคมนาคม Major Information Center ฐานข้อมูลเศรษฐกิจ การค้ากลุ่มจังหวัดล้านนา ฐานข้อมูลเศรษฐกิจ การค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( โครงการนำร่อง ) Key In “ แบบฟอร์ม ” Load Digital File Interface Web ภาครัฐ & เอกชน T.I.S.C Operator Team Requirement จากภาคการค้าการลงทุน เพื่อจัดหา Infrastructure, แหล่งเงินทุน,BOI โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ ของจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ( แผนงาน, โครงการ ) ภาวะเศรษฐกิจ, ภาวะการคลัง GPP(16 สาขา ), ดัชนีสำคัญ ปัจจัยที่มีผลกระทบ B2 B3 B1 A2 A1 Supporting Information Center ข้อมูลเบื้องต้น Information Service ให้ภาคเอกชน Government Data Exchange T.I.S.C. Information Center : Obsolete

5 Presentation For : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ Revenue Time IdeaStartupRollout Bank, VC, Gov, BOI TISC Incubation Period TISC Expansion Company Life Cycle and TISC Mission Start- up Spin- off InspireTeachConnectCreate Phasing : Growth

6 โครงการ สำคัญ 2 E-Service สำหรับ ผู้ประกอบก าร One Stop service ( Service Link) โครงการ สำคัญ 3 Online Design Center โครงการสำคัญ 1 : โครงการนำร่องการจัดตั้งศูนย์ สารสนเทศด้านการส่งออก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ Lanna Wisdom Informati on service โครงการ สำคัญอื่น ๆ เช่น Call Center Trade Investment Service Center TISC * TISC * ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เชียงใหม่ Presentation For : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ * เป็นโครงการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ที่ สนับสนุนการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ ( เชิงรุก )

7 CAT-GIFT Web Promotion Cluster Data Base Market Place Client Management ( ลูกค้าต่างประเทศ ) 3. Core Operations ทำเนียบผลิตภัณฑ์ 8 จังหวัด ล้านนา ข้อมูลด้านการพาณิชย์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ด้านการค้า การลงทุน KTB Internet Banking โครงการของพาณิชย์จังหวัด ที่สนับสนุนการสร้างฐาน เศรษฐกิจใหม่ ( เชิงรุก ) 1. Customer Relationship Management โรงงาน / แหล่งผลิต 2. Supply Chain Management Core Information การบริหารจัดการสารสนเทศ Project E-Commerce Presentation For : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ Shop 5 แห่ง

8 CAT-GIFT Web Promotion Cluster Data Base Market Place Client Management ( ลูกค้าต่างประเทศ ) 3. Core Operations ทำเนียบผลิตภัณฑ์ 8 จังหวัด ล้านนา ข้อมูลด้านการพาณิชย์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ด้านการค้า การลงทุน KTB Internet Banking โครงการของพาณิชย์จังหวัด ที่สนับสนุนการสร้างฐาน เศรษฐกิจใหม่ ( เชิงรุก ) 1. Customer Relationship Management โรงงาน / แหล่งผลิต 2. Supply Chain Management Core Information การบริหารจัดการสารสนเทศ Project E-Commerce Presentation For : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

9 Project E-Commerce : Knowledge Management Presentation For : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ทำเนียบผลิตภัณฑ์ 8 จังหวัด ล้านนา Revenue & Net Profit (Million Baht) Revenue CAGR 9.6% Net Profit CAGR 19.0% Net ProfitRevenue

10 Project E-Commerce : Knowledge Management Presentation For : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลด้านการพาณิชย์กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน Revenue & Net Profit (Million Baht) Revenue CAGR 9.6% Net Profit CAGR 19.0% Net ProfitRevenue

11 Project E-Commerce : Knowledge Management Presentation For : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ การเชื่อมต่อข้อมูลด้านการ พาณิชย์ กับ E-Province

12 การเชื่อมต่อข้อมูลด้านการพาณิชย์กับ E-Province Presentation For : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

13 Project E-Commerce : Project Structure Presentation For : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 1.Customer Relationship Management การ Promotion เช่น การทำ Road Show ใน ต่างประเทศ หรือ Trade Rally 2. Supply Chain Management : ศูนย์ข้อมูล กลาง (Central Repository) Market Place and E-Commerce Cluster Data Base ระบบบริการสมาชิก 3. Core Operations : ระบบบริการพื้นฐาน การเชื่อมโยงฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศการค้า การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)  

14 Project E-Commerce : Cost Structure Presentation For : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ Budgeting Item Budget Prop. Investment ( Server & Computer ) 1,900,00 0 35.27 % Communication Cost ( Include CAT IDC) 840,000 15.59 % Cable And Communication Infrastructure 157,427 2.92 % Training Entrepreneour 950,000 17.64 % Human Resource And Maintenance 1,539,00 0 28.57 % Sub Total 5,386,42 7 100.0 0%  +

15 Web Structure Project E-Commerce Presentation For : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ E-Commerce : Web-Site Structure : Official Web Site Web-Commerce  


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการนำเสนอเพื่อแนวความคิด โครงการนำร่องการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศด้านการค้าการลงทุน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ADS. Survey and Computer :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google