งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 5 การเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันในระดับสากล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 5 การเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันในระดับสากล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 5 การเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันในระดับสากล
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

2 โลกาภิวัตน์และเศรษฐกิจไทย
พันล้านบาท GDP ส่งออก นำเข้า Source : NESDB, June 2002

3 อันดับความสามารถในการแข่งขัน

4 กรอบความคิด Strategic Position What to do? How to do? = X Value
Creation = Opportunities Strategies Capabilities X What to do? Strategic Position How to do?

5 Owner of Advance Technology Active International Player
Positioning Thailand Knowledge-Based Economy Owner of Advance Technology Active International Player HPE Public Sector Reform PrivateSector Reform Society of Good Living Global Niches Macro Economic Foundation Fiscal & Monetary Policies Trade and Investment Policies International Policies Generic Factors Human Resources S&T Management Infrastructure 26

6 Global Niche Software Auto Fashion Foods Tourism Software Fashion
World Graphic Design Center Software Example High Tech Software Auto Detroit of Asia Fashion Auto industry Fashion World Tropical Fashion Level of Sophistication Foods Foods Kitchen of the World Tourism Low Tech Tourism Asia Tourism Capital Low Touch High Touch Level of Customization

7 ปัจจัยของความสามารถการแข่งขัน
ความสามารถในการแข่งขัน คลัสเตอร์ กติกาการค้า ราคา คุณภาพ การส่งมอบสินค้า ระบบบริหาร วัตถุดิบ ซัพพลายเออร์ แรงงาน กฎระเบียบของรัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน

8 อุปสงค์-อุปทานแรงงาน S&T (ปริญญาตรี)
2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2545 2546 2547 2548 2549 ปี คน อุปสงค์ส่วนเพิ่ม อุปทานส่วนเพิ่ม

9 ความพอใจคุณภาพแรงงานของนายจ้าง
15.0% 18.6% 56.8% 6.3% 3.3% มาก ค่อนข้างมาก ปานกลาง ค่อนข้างน้อย น้อย

10 การแข่งขันในตลาดโทรคมนาคม

11 ต้นทุนบริการโทรคมนาคม

12 ต้นทุนจากกฎระเบียบของรัฐ
ต้นทุนทางเศรษฐกิจของกฎหมาย ต้นทุนของภาครัฐ ต้นทุนของภาคเอกชน เงินลงทุน ค่าโสหุ้ย ประสิทธิภาพ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างที่ปรึกษา เวลา สินบน/ของขวัญ

13 ผลกระทบจากกฎระเบียบของรัฐ
ศึกษาผลกระทบของกฎหมายพาณิชย์ อุตสาหกรรม แรงงาน สิ่งแวดล้อม การเงิน ภาษีจำนวน 26 ฉบับ จัดทำกรณีศึกษา 48 กรณี โดยการสัมภาษณ์ SMEs ในกรุงเทพ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง

14 มาตรการจูงใจด้านการเงินในปัจจุบัน
PMO MOF MOSTE MOL MOI BOI R&D Promotion Science lab. Service promotion Calibration service promotion Vocational training Revenue Department EXIM Bank SICGC R&D Machinery dep. tax concession R&D tax concession Tax concession, training expenditure Customs R&D machinery import deduction & env. equipment Soft loans Credit guarantee TISTR Lab service R&D service Transfer information RTDRF R&D soft loan Production soft loans NSTDA CD program Loans Investment Grants ITAP STAMP Travel grants MTEC BIOTEC MECTEC Services and grants IDF Soft loan Tech support STQCTFQS IPS Services Skills Dev. Fund Productivity Inst. Nat. Food Inst. Auto Inst. Elect. Inst. Services and training Some grants DIP ITDP Project 13 MDIC Training Fund TRF Grants and tech. Assistance for universities & firms Thai German Inst. Training Consulting services


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 5 การเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันในระดับสากล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google