งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 5 การเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันในระดับสากล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 5 การเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันในระดับสากล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 5 การเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันในระดับสากล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

2 โลกาภิวัตน์และ เศรษฐกิจไทย Source : NESDB, June 2002 พันล้าน บาท GDP ส่งออ ก นำเข้า

3 อันดับความสามารถในการแข่งขัน

4 Value Creation = Opportunitie s Strategies Capabilities X X StrategicPosition What to do? How to do? กรอบความคิด

5 Positioning Thailand Macro Economic Foundation • Fiscal & Monetary Policies • Trade and Investment Policies • International Policies Generic Factors • Human Resources • S&T • Management • Infrastructure Knowledge-BasedEconomy Active International Player Owner of Advance Technology GlobalNiches Society of Good Living HPE Public Sector Reform Private Sector Reform 2626

6 Level of Customization Level of Sophistication High Tech Low Tech Low Touch High Touch  Softw are  Foo ds  Touris m  Auto industry  Fashion Example Touri sm Food s Fashi on Auto Softw are Asia Tourism Capital Asia Tourism Capital Kitchen of the World Kitchen of the World World Tropical Fashion World Tropical Fashion Detroit of Asia World Graphic Design Center World Graphic Design Center Global Niche

7 ความสามาร ถในการ แข่งขัน กติกาการค้า ราค า คุณภา พ การส่งมอบ สินค้า ซัพพลาย เออร์ แรงงาน กฎระเบียบ ของรัฐ เทคโนโล ยี โครงสร้าง พื้นฐาน วัตถุดิบ ระบบบริหาร คลัสเตอร์ ปัจจัยของความสามารถ การแข่งขัน

8 อุปสงค์ - อุปทานแรงงาน S&T ( ปริญญาตรี ) 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2545254625472548 2549 ปี คน อุปสงค์ส่วน เพิ่ม อุปทานส่วน เพิ่ม

9 ความพอใจคุณภาพ แรงงานของนายจ้าง มาก ค่อนข้างมาก ปานกลาง ค่อนข้างน้อย น้อย 15.0% 18.6% 6.3% 3.3% 56.8%

10 การแข่งขันในตลาด โทรคมนาคม

11 ต้นทุนบริการ โทรคมนาคม

12 สินบน / ของขวัญ ค่าธรรมเ นียม ต้นทุนทางเศรษฐกิจ ของกฎหมาย ต้นทุนของ ภาคเอกชน ต้นทุนของ ภาครัฐ เงิน ลงทุน ค่าโสหุ้ยประสิทธิภา พ ค่าจ้างที่ ปรึกษา เวลา ต้นทุนจากกฎระเบียบ ของรัฐ

13 ผลกระทบจาก กฎระเบียบของรัฐ  ศึกษาผลกระทบของกฎหมาย พาณิชย์ อุตสาหกรรม แรงงาน สิ่งแวดล้อม การเงิน ภาษีจำนวน 26 ฉบับ  จัดทำกรณีศึกษา 48 กรณี โดย การสัมภาษณ์ SMEs ในกรุงเทพ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาค กลาง

14 มาตรการจูงใจด้าน การเงินในปัจจุบัน


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 5 การเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันในระดับสากล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google