งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการตรวจสอบและรับรอง ในประเทศไทย กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการตรวจสอบและรับรอง ในประเทศไทย กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการตรวจสอบและรับรอง ในประเทศไทย กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน
นายญาณพัฒน์ อู่ทองทรัพย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ สก. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ.

2 โครงสร้างระบบการมาตรฐานช่วยส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม อำนวยความสะดวกทางการค้า ความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง การทดสอบ การสอบเทียบ การตรวจ การรับรอง การรับรองระบบงาน สินค้า/บริการ กระบวนการ บุคลากร ระบบการบริหารงาน (คุณภาพ สุขอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ความเข้ากันได้ และอื่นๆ) มาตรฐานที่ใช้ตรวจวัด เชิงพาณิชย์ การค้าขายและ การกำกับตามกฎหมาย (น้ำหนัก ความยาว ปริมาตร ความดัน และ อื่นๆ) คุณภาพ ความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม การตรวจสอบและรับรอง Conformity Assessment การกำหนดมาตรฐาน Standards Development มาตรวิทยา Metrology

3 Quality คุณภาพ ISO 8402 : 1994 Juran requirements or expectations
The totality of characteristics of an entity that bear on its ability to satisfy stated and implied needs. Juran Quality is “ fitness for purpose “ Quality is a product that meets the customers requirements or expectations A quality product does the job at an economic price Suppliers of product do not decide upon its quality, their customers decide.

4 Quality Control Operational techniques and activities that are used to fulfil requirements for quality ISO Part of quality management focused on fulfilling quality requirements ISO 9000 : 2000

5 โครงสร้างระบบการตรวจสอบและรับรองของไทยที่ผ่านมา
รัฐให้การยอมรับ และกำกับดูแล Regulatory Body : RB หน่วยตรวจสอบและรับรอง ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ หน่วยตรวจ หน่วยรับรอง มาตรฐาน/กฎระเบียบ/ ข้อกำหนดทางเทคนิค/เกณฑ์กำหนดอื่นๆ ประเมินความสอดคล้อง กำกับดูแล ผู้ประกอบกิจการ (สินค้า/บริการ กระบวนการ อุปกรณ์ องค์กร ระบบการบริหารจัดการ บุคลากร และอื่น ๆ) เชื่อมั่น ไว้วางใจ มีหลักประกัน หน่วยงานของรัฐ ผู้บริโภค ผู้ซื้อ

6 โครงสร้างระบบการตรวจสอบและรับรองของไทยที่ผ่านมา
รัฐให้การยอมรับ และกำกับดูแล สมอ./อย. หน่วยตรวจสอบและรับรอง ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ หน่วยตรวจ สมอ./อย. หน่วยรับรอง สมอ./อย. มาตรฐาน/กฎระเบียบ/ ข้อกำหนดทางเทคนิค/เกณฑ์กำหนดอื่นๆ ประเมินความสอดคล้อง กำกับดูแล ผู้ประกอบกิจการ (สินค้า/บริการ กระบวนการ อุปกรณ์ องค์กร ระบบการบริหารจัดการ บุคลากร และอื่น ๆ) เชื่อมั่น ไว้วางใจ มีหลักประกัน หน่วยงานของรัฐ ผู้บริโภค ผู้ซื้อ

7 Quality Loop Design / specification Marketing and
engineering and product development Marketing and market research Disposal after use Quality Loop Procurement Technical assistance and maintain Process planning and development Installation and operation Production Sale and distribution Inspection , testing and examination Packaging and storage ISO

8 Quality Assurance all the planned and systematic activities implemented within the quality system, and demonstrated as needed, to provide adequate confidence that an entity will fulfil requirements for quality ISO Part of quality management focus on providing confidence that quality requirements will be fulfiled ISO 9000 : 2000

9 โครงสร้างระบบการตรวจสอบและรับรองที่เป็นสากล
หน่วยรับรองระบบงานแห่งชาติ (สก.) MRA = Mutual Recognition Arrangement MLA = Multilateral Recognition Arrangement ใช้สำหรับการยอมรับทางเทคนิคหรือวิชาการ MRA/MLA องค์กรระหว่างประเทศให้การยอมรับ มาตรฐานสากล ประเมินความสามารถ หน่วยตรวจสอบและรับรอง ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ หน่วยตรวจ หน่วยรับรอง สมอ. อย. Q มาตรฐาน/กฎระเบียบ/ ข้อกำหนดทางเทคนิค/เกณฑ์กำหนดอื่นๆ ประเมินความสอดคล้อง ผู้ประกอบกิจการ (สินค้า/บริการ กระบวนการ อุปกรณ์ องค์กร ระบบการบริหารจัดการ บุคลากร และอื่น ๆ) เชื่อมั่น ไว้วางใจ มีหลักประกัน หน่วยงานของรัฐ ผู้บริโภค ผู้ซื้อ

10 โครงสร้างระบบการตรวจสอบและรับรองของไทย (สก.)
MoU หน่วยรับรองระบบงานแห่งชาติ (สก.) MRA/MLA รัฐให้การยอมรับ และกำกับดูแล : RB สมอ. องค์กรระหว่างประเทศให้การยอมรับ มาตรฐานสากล ประเมินความสามารถ หน่วยตรวจสอบและรับรอง ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ หน่วยตรวจ หน่วยรับรอง สมอ. อย. Q กำกับดูแล มาตรฐาน/กฎระเบียบ/ ข้อกำหนดทางเทคนิค/เกณฑ์กำหนดอื่นๆ กำกับดูแล ประเมินความสอดคล้อง ผู้ประกอบกิจการ (สินค้า/บริการ กระบวนการ อุปกรณ์ องค์กร ระบบการบริหารจัดการ บุคลากร และอื่น ๆ) เชื่อมั่น ไว้วางใจ มีหลักประกัน หน่วยงานของรัฐ ผู้บริโภค ผู้ซื้อ

11 หน่วยงานเจ้าของกฎระเบียบ : RB ใช้ผลการรับรองระบบงานของ สก.
MoU หน่วยรับรองระบบงานแห่งชาติ (สก.) MRA/MLA กระทรวงแรงงาน IAF ขึ้นทะเบียนโดย หน่วยร้บรองต้องได้รับการรับรองระบบงานจาก สก. ISO/IEC 17021 ประเมินความสามารถ หน่วยรับรอง มาตรฐานแรงงานไทย กำกับ/ดูแล มาตรฐาน แรงงานไทย ประเมินความสอดคล้อง กำกับ/ดูแล ผู้ประกอบกิจการ เชื่อมั่น ไว้วางใจ มีหลักประกัน หน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้บริการ

12 เป้าประสงค์ของการตรวจประเมิน
เป้าประสงค์ของการตรวจประเมิน จะเป็น สิ่งบ่งชี้ถึงลักษณะของการตรวจประเมิน ลักษณะที่ 1 ความสอดคล้องกับ ข้อกำหนด ลักษณะที่ 2 ความสามารถของการ ดำเนินงาน ลักษณะที่ 3 พิสูจน์ความสามารถในการ ตัดสินใจทางวิชาชีพ

13 การตรวจประเมิน ในลักษณะที่ 1
การตรวจประเมิน ความสอดคล้องกับข้อกำหนด จะเป็นไปในกรณีที่ข้อกำหนดระบุความต้องการ ในแต่ละข้อไว้อย่างชัดเจนทุกคนที่ใช้ข้อกำหนด นี้จะต้องทำในสิ่งที่เหมือนๆ กัน หากแตกต่าง ถือว่าไม่สอดคล้อง ต้องแก้ไข ผู้ตรวจประเมินไม่มีความจำเป็นต้องมีทักษะ และประสบการณ์ในสิ่งที่ต้องตรวจประเมินนั้น ๆ มีเพียงความเข้าใจในข้อกำหนดของสิ่งที่ต้อง ตรวจประเมินก็เพียงพอ

14 การตรวจประเมิน ในลักษณะที่ 2
การตรวจประเมิน ความสามารถของการดำเนินงาน จะเป็นไปในกรณีที่ข้อกำหนดที่จะระบุไปในลักษณะ ที่เป็นหลักการ การนำไปใช้อาจมีความแตกต่างกันในทางปฏิบัติขึ้นอยู่กับลักษณะงานนั้น แต่หากดำเนินการแล้วไม่เป็นไปตามหลักการ ต้องแก้ไข ผู้ตรวจประเมินจำเป็นต้องมีทักษะและประสบการณ์ ในสิ่งที่ต้องตรวจประเมินนั้น ๆ สามารถวินิจฉัยได้ว่า ผู้ถูกตรวจประเมินมีความสามารถในการดำเนินงาน ในสิ่งตรวจประเมินนั้นหรือไม่

15 การตรวจประเมิน ในลักษณะที่ 3
การตรวจประเมิน พิสูจน์ความสามารถในการตัดสินใจทางวิชาชีพ จะเป็นไปในกรณีที่ข้อกำหนดระบุลักษณะที่เป็นหลักการเช่นเดียวกับ ลักษณะที่ 2 แต่ได้นำเอาการตัดสินใจของผู้ใช้เข้าไปร่วมด้วย การใช้อาจมีความแตกต่างกันในทางปฏิบัติขึ้นอยู่กับลักษณะงานนั้น แต่หากดำเนินการแล้วไม่เป็นไปตามหลักการของข้อกำหนด หรือ ความสามารถในการตัดสินใจทางวิชาชีพ ต้องแก้ไข ผู้ตรวจประเมินจำเป็นต้องมีทักษะและประสบการณ์ในสิ่งที่ต้องตรวจประเมิน นั้น ๆ สามารถวินิจฉัยได้ว่า ผู้ถูกตรวจประเมินมีความสามารถในการดำเนินงานในสิ่งตรวจประเมิน และมีความสามารถในการตัดสินใจทางวิชาชีพนั้น หรือไม่

16 Knowledge of inspected
Inspection Personnel Professional judgements Knowledge of requirement Understand significance of deviations found at the product Appropriate qualification Training Knowledge of the technology used for manufacturing the inspected products Experience Knowledge of defects which may occur Knowledge of inspected products are used

17 ความเทียบเท่าทางเทคนิค ข้อตกลงการยอมรับร่วมพหุภาคี - MRA
Object Lab Inspect Inspection bodies Certification Test calibrate PRODUCT QMS, EMS OH&S HACCP PERSON Certify หน่วยตรวจสอบ และรับรอง ระดับ ระหว่างประเทศ ระดับ ภูมิภาค Peer Evaluation MLA/MRA Regional Cooperation Group ( PAC APLAC EA IAAC SADAC) come together under umbrella of IAF and ILAC NAC are admitted to the MLA only after a most stringent evaluation of our operations by a peer evaluation team from PAC which is charged to ensure that NAC complies fully with both the international standards and IAF requirements. IAF member who are also signatories of PAC MLA are automatically accepted into the IAF MLA MLA provide assurance the equivalent certification bodies in other countries operate to the same STD as those in their own country Accreditations granted by IAF MLA accreditation body members are recognised worldwide based on their equivalent accreditation programmes Accreditation body Accredit

18 หน่วยงานเจ้าของกฎระเบียบ : RB ใช้ผลการรับรองระบบงานของ สก.
MoU หน่วยรับรองระบบงานแห่งชาติ (สก.) MRA/MLA กระทรวงการท่องเที่ยว IAF ขึ้นทะเบียนโดย หน่วยร้บรองต้องได้รับการรับรองระบบงานจาก สรบ. ISO/IEC 17065 ประเมินความสามารถ หน่วยรับรอง มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย กำกับดูแล มาตรฐาน การท่องเที่ยวไทย ประเมินความสอดคล้อง กำกับดูแล ผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยว เชื่อมั่น ไว้วางใจ มีหลักประกัน หน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้บริการ

19 ระบบการรับรองบริภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ตามความตกลง AHEEERR (Agreement on the ASEAN Harmonized Electrical & Electronic Equipment Regulatory Regime) Government of Party = ครม. Agreement : สำหรับทางกฎหมาย Arrangement : ทางวิชาการ มอบหมาย หน่วยรับรองระบบงานแห่งชาติ Accreditation Body: AB Designating Body : DB (สมอ.) แต่งตั้ง (Designation) Accredit Certification Body : CB (ISO/IEC 17065) ให้ใบรับรอง (CoC) ขึ้นทะเบียน Regulatory Body : RB : RB ประเทศ B ผู้ประกอบการ CoC วางจำหน่าย ในท้องตลาด ติดตามผล ผู้นำเข้าประเทศ B วางจำหน่ายในท้องตลาดประเทศ B ขึ้นทะเบียน ติดตามผล

20 Q & A


ดาวน์โหลด ppt ระบบการตรวจสอบและรับรอง ในประเทศไทย กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google