งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 มิถุนายน 2552 1 ระบบการตรวจสอบและรับรอง ในประเทศไทย กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน นายญาณพัฒน์ อู่ทองทรัพย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 มิถุนายน 2552 1 ระบบการตรวจสอบและรับรอง ในประเทศไทย กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน นายญาณพัฒน์ อู่ทองทรัพย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 มิถุนายน 2552 1 ระบบการตรวจสอบและรับรอง ในประเทศไทย กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน นายญาณพัฒน์ อู่ทองทรัพย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ สก. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ. ระบบการตรวจสอบและรับรอง ในประเทศไทย กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน นายญาณพัฒน์ อู่ทองทรัพย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ สก. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ.

3 1 มิถุนายน 2552 2

4 Quality คุณภาพ ISO 8402 : 1994 The totality of characteristics of an entity that bear on its ability to satisfy stated and implied needs. Juran Quality is “ fitness for purpose “ Quality is a product that meets the customers requirements or expectations A quality product does the job at an economic price Suppliers of product do not decide upon its quality, their customers decide.

5 Quality Control Operational techniques and activities that are used to fulfil requirements for quality ISO 8402 - 1994 Part of quality management focused on fulfilling quality requirements ISO 9000 : 2000

6 1 มิถุนายน 2552 5 กำกับดูแล

7 1 มิถุนายน 2552 6 กำกับดูแล

8 Marketing and market research Design / specification engineering and product development Procurement Process planning and development Production Inspection, testing and examination Packaging and storage Sale and distrib ution Installation and operation Technical assistance and maintain Disposal after use Quality Loop ISO 9000- 1987

9 Quality Assurance all the planned and systematic activities implemented within the quality system, and demonstrated as needed, to provide adequate confidence that an entity will fulfil requirements for quality ISO 8402 - 1994 Part of quality management focus on providing confidence that quality requirements will be fulfiled ISO 9000 : 2000

10 1 มิถุนายน 2552 9 MRA/MLA MRA = Mutual Recognition Arrangement MLA = Multilateral Recognition Arrangement ใช้สำหรับการยอมรับทางเทคนิคหรือวิชาการ MRA = Mutual Recognition Arrangement MLA = Multilateral Recognition Arrangement ใช้สำหรับการยอมรับทางเทคนิคหรือวิชาการ

11 1 มิถุนายน 2552 10 กำกับดูแล MoU กำกับดูแล MRA/MLA

12 1 มิถุนายน 2552 11 กำกับ/ดูแล MoU ขึ้นทะเบียนโดย หน่วยร้บรองต้อง ได้รับการรับรอง ระบบงานจาก สก. กำกับ/ดูแล MRA/MLA

13 เป้าประสงค์ของการตรวจประเมิน  เป้าประสงค์ของการตรวจประเมิน จะเป็น สิ่งบ่งชี้ถึงลักษณะของการตรวจประเมิน  ลักษณะที่ 1 ความสอดคล้องกับ ข้อกำหนด  ลักษณะที่ 2 ความสามารถของการ ดำเนินงาน  ลักษณะที่ 3 พิสูจน์ความสามารถในการ ตัดสินใจทางวิชาชีพ

14 การตรวจประเมิน ในลักษณะที่ 1  การตรวจประเมิน ความสอดคล้องกับข้อกำหนด จะเป็นไปในกรณีที่ข้อกำหนดระบุความต้องการ ในแต่ละข้อไว้อย่างชัดเจนทุกคนที่ใช้ข้อกำหนด นี้จะต้องทำในสิ่งที่เหมือนๆ กัน หากแตกต่าง ถือว่าไม่สอดคล้อง ต้องแก้ไข  ผู้ตรวจประเมินไม่มีความจำเป็นต้องมีทักษะ และประสบการณ์ในสิ่งที่ต้องตรวจประเมินนั้น ๆ มีเพียงความเข้าใจในข้อกำหนดของสิ่งที่ต้อง ตรวจประเมินก็เพียงพอ

15 การตรวจประเมิน ในลักษณะที่ 2  การตรวจประเมิน ความสามารถของการดำเนินงาน จะเป็นไปในกรณีที่ข้อกำหนดที่จะระบุไปในลักษณะ ที่เป็นหลักการ การนำไปใช้อาจมีความแตกต่างกัน ในทางปฏิบัติขึ้นอยู่กับลักษณะงานนั้น แต่หาก ดำเนินการแล้วไม่เป็นไปตามหลักการ ต้องแก้ไข  ผู้ตรวจประเมินจำเป็นต้องมีทักษะและประสบการณ์ ในสิ่งที่ต้องตรวจประเมินนั้น ๆ สามารถวินิจฉัยได้ว่า ผู้ถูกตรวจประเมินมีความสามารถในการดำเนินงาน ในสิ่งตรวจประเมินนั้นหรือไม่

16 การตรวจประเมิน ในลักษณะที่ 3  การตรวจประเมิน พิสูจน์ความสามารถในการตัดสินใจ ทางวิชาชีพ จะเป็นไปในกรณีที่ข้อกำหนดระบุลักษณะ ที่เป็นหลักการเช่นเดียวกับ ลักษณะที่ 2 แต่ได้นำเอา การตัดสินใจของผู้ใช้เข้าไปร่วมด้วย การใช้อาจมี ความแตกต่างกันในทางปฏิบัติขึ้นอยู่กับลักษณะงาน นั้น แต่หากดำเนินการแล้วไม่เป็นไปตามหลักการของ ข้อกำหนด หรือ ความสามารถในการตัดสินใจทาง วิชาชีพ ต้องแก้ไข  ผู้ตรวจประเมินจำเป็นต้องมีทักษะและประสบการณ์ใน สิ่งที่ต้องตรวจประเมิน นั้น ๆ สามารถวินิจฉัยได้ว่า ผู้ ถูกตรวจประเมินมีความสามารถในการดำเนินงานในสิ่ง ตรวจประเมิน และมีความสามารถในการตัดสินใจทาง วิชาชีพนั้น หรือไม่

17 Appropriate qualification Knowledge of the technology used for manufacturing the inspected products Training Knowledge of defects which may occur Knowledge of requirement Professional judgements Experience Knowledge of inspected products are used Understand significance of deviations found at the product Inspection Personnel

18 ความเทียบเท่าทางเทคนิค ข้อตกลงการยอมรับร่วมพหุภาคี - MRA Object Lab Inspect Inspection bodies Certification bodies Test calibrate PRODUCT QMS, EMS OH&S HACCP PERSON PRODUCT QMS, EMS OH&S HACCP PERSON Certify หน่วยตรวจสอบ และรับรอง Accredit Accreditation body ระดับ ระหว่างประเทศ ระดับ ภูมิภาค

19 1 มิถุนายน 2552 18 กำกับดูแล MoU ขึ้นทะเบียนโดย หน่วยร้บรองต้อง ได้รับการรับรอง ระบบงานจาก สรบ. กำกับดูแล MRA/MLA

20 1 มิถุนายน 2552 19 Government of Party = ครม. Designating Body : DB (สมอ.) Certification Body : CB (ISO/IEC 17065) มอบหมาย แต่งตั้ง (Designation) ให้ใบรับรอง (CoC) ผู้ประกอบการ Accredit Regulatory Body : RB Regulatory Body : RB Regulatory Body : RB ประเทศ B Regulatory Body : RB ประเทศ B ขึ้นทะเบียน วางจำหน่าย ในท้องตลาด ติดตามผล ผู้นำเข้าประเทศ B วางจำหน่ายใน ท้องตลาดประเทศ B ขึ้นทะเบียน ติดตามผล CoC

21 Q & A


ดาวน์โหลด ppt 1 มิถุนายน 2552 1 ระบบการตรวจสอบและรับรอง ในประเทศไทย กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน นายญาณพัฒน์ อู่ทองทรัพย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google