งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มอก.5068-2549 การตกลงสำหรับการยอมรับและการรับ ผลการตรวจสอบและรับรอง ISO/IEC GUIDE 68:2002 Arrangements for the recognition and acceptance of conformity.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มอก.5068-2549 การตกลงสำหรับการยอมรับและการรับ ผลการตรวจสอบและรับรอง ISO/IEC GUIDE 68:2002 Arrangements for the recognition and acceptance of conformity."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มอก.5068-2549 การตกลงสำหรับการยอมรับและการรับ ผลการตรวจสอบและรับรอง ISO/IEC GUIDE 68:2002 Arrangements for the recognition and acceptance of conformity assessment results โดย นางภัทรพร เพ้งหล้ง โดย นางภัทรพร เพ้งหล้ง นักวิชาการมาตรฐาน 7 ว สำนักบริหารมาตรฐาน 1

2 บทนำ วัตถุประสงค์ลำดับแรกของการตรวจสอบและ รับรองคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ว่า ผลิตภัณฑ์ การบริการ และระบบนั้นเป็นไปตาม ข้อกำหนดที่เหมาะสม การค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศ ผลิตภัณฑ์จะถูกตรวจสอบและรับรองซ้ำ เพราะ ความไม่เชื่อมั่นของผู้ใช้ในประเทศหนึ่งที่มีต่อ ความสามารถของหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรม ด้านการตรวจสอบและรับรองของอีกประเทศ หนึ่ง การสร้างความเชื่อมั่นของผู้ใช้สามารถทำให้ บรรลุผลผ่านทางความร่วมมือระหว่างหน่วย ตรวจสอบและรับรอง และ / หรือหน่วยรับรอง ระบบงานต่าง ๆ ในการยอมรับร่วมกันและ ส่งเสริมให้มีการทำงานข้ามพรมแดนของ ผู้เข้าร่วมแต่ละหน่วยงาน

3 ขอบข่าย คำแนะนำในการจัดทำ นำไปใช้และปฏิบัติใน การจัดทำข้อตกลงสำหรับการยอมรับและการรับ ผลการดำเนินงานโดยหน่วยงานที่ทำหน้าที่ ตรวจสอบและรับรอง และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง เน้นให้นำไปใช้ในเรื่องของการขยายธุรกรรม การตลาดข้ามพรมแดนที่ไม่มีกฎข้อบังคับมา เกี่ยวข้องจากประเทศหนึ่งสู่อีกประเทศหนึ่ง ไม่ครอบคลุมข้อแนะนำสำหรับการจัดหาและ จัดทำทรัพยากรที่ต้องการ

4 เอกสารอ้างอิง ISO/IEC Guide 2:1996 Standardization and related activities- General vocabulary

5 คำศัพท์และบทนิยาม recognition arrangement การตกลงยอมรับผลการตรวจสอบและ รับรอง ที่ทำโดยหน่วยงานอื่นที่เข้า ร่วม ทำด้วยความสามารถและขั้นตอน การทำงานที่เทียบเท่ากัน

6 คำศัพท์และบทนิยาม acceptance arrangement การตกลงรับที่จะนำผลการตรวจสอบ และรับรองของหน่วยงานเข้าร่วมอื่นไป ใช้ โดยยอมรับว่าผลการตรวจสอบ และรับรองนั้นทำด้วยความสามารถ และขั้นตอนการดำเนินงานที่เทียบเท่า กัน

7 คำศัพท์และบทนิยาม agreement group กลุ่ม - หน่วยงานต่าง ๆ ที่ลงนามใน ข้อตกลง peer assessment การประเมินเพื่อการยอมรับตาม ข้อกำหนด โดยผู้แทนของหน่วยงาน อื่น หรือคู่แข่ง เพื่อการยอมรับเข้าสู่ กลุ่ม

8 องค์ประกอบของข้อตกลง Title “mutual recognition agreement” ใช้กับกรณีที่ข้อตกลงมีข้อผูกพันทางกฎหมาย เช่น G-G MRA “mutual recognition arrangement” หรือ “multilateral recognition arrangement” ส่วนใหญ่ใช้กับการตกลงแบบสมัครใจ (Voluntary) เช่น MRA ในกลุ่มของระบบการรับรองระบบงาน และ ระบบการ รับรอง / ขึ้นทะเบียน

9 องค์ประกอบของข้อตกลง Introduction บทนำ หรือบทคัดย่อ เหตุผลในการทำข้อตกลง ความเป็นมาในการจัดทำ ความต้องการในการทำข้อตกลง เช่น อำนวยความสะดวกทางการค้า

10 องค์ประกอบของข้อตกลง Signatories องค์กร หรือรูปแบบขององค์กรที่จัด กลุ่มข้อตกลง สถานะทางกฎหมายขององค์กร

11 องค์ประกอบของข้อตกลง Scope แสดงความชัดเจนในการกำหนดกลุ่ม และ / หรือสาขาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการตรวจสอบและรับรอง

12 องค์ประกอบของข้อตกลง Conditions for eligibility เงื่อนไขสำหรับการคัดเลือกเข้าสู่กลุ่ม ความสอดคล้องกับข้อกำหนด ขั้นตอนต่าง ๆ ในการประเมิน ความสามารถภายใต้ขอบข่ายของ ข้อตกลง ทรัพยากร

13 องค์ประกอบของข้อตกลง Individual obligations of signatories การยอมรับความเท่าเทียมกันของ กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ข้อตกลงของผู้ ลงนามทั้งหลาย รับผลการดำเนินงานที่ทำโดยผู้ลงนาม อื่นตามความเหมาะสม ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในความ เท่าเทียมกันของสมรรถนะการทำงาน คงไว้ซึ่งการรักษาความลับของผู้ลง นามอื่น

14 องค์ประกอบของข้อตกลง Collective obligations of signatories ประเมินและแก้ปัญหาการร้องเรียน ปฏิบัติงานและคงไว้ซึ่งระบบการตรวจ ติดตามผล และ / หรือการตรวจประเมิน ใหม่ ตามระยะเวลาที่กำหนด ดำเนินการและแก้ปัญหาข้อโต้แย้งที่ เกิดขึ้นในกลุ่มภายใต้ข้อตกลง ใช้เครื่องหมาย และ / หรือเอกสารร่วม ( ถ้ามีการตกลง )

15 องค์ประกอบของข้อตกลง Relationships with other agreement groups Duration of the agreement Points of contact Official signatures Conditions for amendment

16 การจัดตั้งกลุ่ม Demonstrating conformity to internationally recognized requirements - การคัดเลือกหน่วยงานที่มี ความสามารถและทำงานได้ เข้าสู่กลุ่ม - กระบวนการและข้อกำหนดในการ คัดเลือกให้เป็นไป ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO/IEC)

17 การจัดตั้งกลุ่ม Direct method for demonstrating conformity - peer assessment Indirect method for demonstrating conformity - accreditation Other method - hybrid

18 Internationally recognized principles and requirements Procedures for transparency and access to documentation Methods of test and inspection Methods to evaluate measurement facilities and calibration of test equipment Methods to control environmental test conditions Test, inspection and report forms Procedures for evaluation of a report resulting in a decision to approve or not to approve Means of communicating positive or negative test results Peer assessment and accreditation procedures

19 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt มอก.5068-2549 การตกลงสำหรับการยอมรับและการรับ ผลการตรวจสอบและรับรอง ISO/IEC GUIDE 68:2002 Arrangements for the recognition and acceptance of conformity.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google