งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของ อาจารย์ 9 มทร. กับการ เข้าสู่ ประชาคม อาเซียน อ. สุทธาสินี วัชรบูล 16/06/56.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของ อาจารย์ 9 มทร. กับการ เข้าสู่ ประชาคม อาเซียน อ. สุทธาสินี วัชรบูล 16/06/56."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของ อาจารย์ 9 มทร. กับการ เข้าสู่ ประชาคม อาเซียน อ. สุทธาสินี วัชรบูล 16/06/56

2 ASEAN COMMUNITY 2015: ONE VISION, ONE IDENTITY, ONE COMMUNITY 1

3 Three pillars = One common Regional Identity Political – Security Community – (democratic, just environment, dynamic development) Economic Community – (single market, production base/ closer economic integration) Socio – cultural community – (community of caring societies, aware of its cultural heritage) 2

4 Implications for the Education Sector for a Political-security Community = Democratic Education in the ASEAN countries at all levels should: INCLUDE all: children, men, women of different religions, languages, races, cultures, economic group, social class PROMOTE understanding and appreciation of ASEAN countries and their: history, culture, political situation, environmental situation, crisis and common values, cultural heritage IMPROVE QUALITY of education, TECVOC skills, teacher training, technical assistance, exchanges. 3

5  Develop students’ various skills, talents by encouraging innovation and entrepreneurship  Promote use of English language, ICT  Encourage use of Science and Technology in Socio-economic activities 4

6  Prepare students with skills – global standards  Have ASEAN-wide student competitions, festivals and provide programs for the youth of ASEAN, such as ; math and science, sports Olympiads, cultural performances and exchanges, scholarships among member countries, computer games, robot games, etc., 5

7 Education Sector’s Role in Building ASEAN Identity in the Socio- Cultural Community *Promote ASEAN sense of community in each country * Compare cultural similarities and differences * Promote ASEAN Cultural Heritage, by using of multi-media * Preserve local-wisdom, traditional and ethnic crafts, * Promote cultural industries. 6

8 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทาง การศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่ม อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ยุทธศาสตร์ปฏิรูปครูเพื่อยก ฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง 1 7 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ การศึกษาทุกระดับประเภท

9 ยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัยและ พัฒนาเพื่อสร้างทุนทางปัญญาของชาติ 1 8 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับ ตลาดแรงงานทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถของ ทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิด เสรีประชาคมอาเซียน

10 กลยุทธ์ (Strategy) โครงสร้าง (Structure) ระบบ (System) ครรลอง / รูปแบบการทำงาน (Style) บุคลากร (Staff) ทักษะ (Skill) ปรัชญาร่วม (Share value) มทร. กับ ประชาคมอาเซียน 9

11 จบ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของ อาจารย์ 9 มทร. กับการ เข้าสู่ ประชาคม อาเซียน อ. สุทธาสินี วัชรบูล 16/06/56.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google