งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การ ปฏิบัติ โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ Prior Learning Recognition (PLR)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การ ปฏิบัติ โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ Prior Learning Recognition (PLR)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การ ปฏิบัติ โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ Prior Learning Recognition (PLR) for Thai Hospitality and Tourism industry คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (Academic sub-committee, Tourism council of Thailand)

2 ในข้อตกลงร่วมกันว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติ บุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) เพื่ออำนวยความสะดวก การเดินทางไปยังภูมิภาคอาเซียนและเพื่อการ ปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการ แข่งขันกับภูมิภาคอื่น

3 วัตถุประสงค์ ๑. ทดสอบและประเมินบุคลากรที่ทำงานใน ตำแหน่งงาน เพื่อคุณวุฒิวิชาชีพ ๒. จัดการอบรมตามความขาดแคลนแรงงาน ตาม หลักสูตร Competency-Based Training เป้าหมาย เชิงปริมาณ (Quantity) บุคลากรใน อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 300,000 ราย ทำตาม 242 สมรรถนะ เชิงคุณภาพ (Quality) สามารถเพิ่มคุณลักษณะ พิเศษแสดงความเป็นไทยได้

4 สถานที่ โรงแรมและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องที่เป็น สมาชิกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย และบริษัททัวร์ในสมาคม ATTA เกณฑ์ ใช้เกณฑ์ของ ASEAN MRA พัฒนาเกณฑ์ร่วมกับ สำนักงานทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน และสถาบันคุณวุฒิ แห่งชาติ

5 ยุทธศาสตร์ มาตรการ / วิธีการ (How) กลุ่มเป้าหมา ย (who/where) ระยะเวลา (when) การทดสอบ บุคลากรใน อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวตาม ASEAN MRA การอบรม บุคลากรตาม ASEAN MRA ใช้สมรรถนะ มาตรฐานทั้ง 242 มาตรฐาน พนักงานที่ ทำงานใน สถาน ประกอบการ 2 ปี แผนปฏิบัติการ

6 ทรัพยากร อนุกรรมการวิชาการ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (Academic Sub-committee, TCT) คณะกรรมการอาชีวะศึกษา คณะกรรมการศึกษานอกโรงเรียน คณะกรรมการอุดมศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักทดสอบมาตราฐานอาชีพ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ( องค์การมหาชน ) งบประมาณ สำหรับ 300,000 คน * 20,000 บาท เป็นเงิน 600,000,000 บาท ( ในระยะเวลา 2 ปี )

7 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ จำนวนผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิ ASEAN MRA ใน ระดับ 1 – 3 คู่มือแนะนำมาตรฐานสมรรถนะ คู่มือการอบรมที่ใช้สมรรถนะเป็นฐาน คู่มือการประเมินที่ใช้สมรรถนะเป็นฐาน ประเมินผล ประเมินผลการดำเนินงานโดย TPQI ( สถาบันการ ประเมินคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ) และสำนักทดลสอบมาตรฐานอาชีพ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการปัจจุบัน สามารถผ่านการประเมิน ASEAN MRA ร้อยละ 70 ขึ้น ไป


ดาวน์โหลด ppt แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การ ปฏิบัติ โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ Prior Learning Recognition (PLR)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google