งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาเรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างกรอบเจรจาความตกลง ด้านมาตรฐานและการตรวจสอบและรับรองของอาเซียน วันที่ 28 กันยายน 2553 ณ โรงแรมสยามซิตี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาเรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างกรอบเจรจาความตกลง ด้านมาตรฐานและการตรวจสอบและรับรองของอาเซียน วันที่ 28 กันยายน 2553 ณ โรงแรมสยามซิตี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาเรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างกรอบเจรจาความตกลง ด้านมาตรฐานและการตรวจสอบและรับรองของอาเซียน วันที่ 28 กันยายน 2553 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ กรอบเจรจา Rubber-Based Product Working Group (RBPWG) นางกิ่งแก้ว อริยเดช นักวิชาการมาตรฐาน ชำนาญการพิเศษ กลุ่มที่ 6 สำนักบริหารมาตรฐาน 3

2 ขอบเขตการเจรจา การอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ยางในอาเซียน การปรับประสานมาตรฐานและกฎระเบียบทาง เทคนิคให้สอดคล้องกันในภูมิภาค

3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการเจรจา วัตถุประสงค์ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของการ รวมกลุ่มภูมิภาคโดยใช้มาตรฐานการเปิดเสรีและ อำนวยความสะดวกในการค้าสินค้าผลิตภัณฑ์ยาง เป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ยาง ยางดิบ วัตถุดิบและ สารเคมีที่ใช้ในยาง รวมทั้งวิธีทดสอบ ( ไม่รวม ผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นล้อยางและผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ ในรถยนต์ที่มี UNECE )

4 อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า กฎระเบียบทางเทคนิค / มาตรฐานบังคับ

5 ความร่วมมือและการอำนวยความสะดวกทางการค้า การยอมรับและส่งเสริมการใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกในการ ตรวจสอบโดยหน่วยทดสอบที่ ได้รับการรับรองในอาเซียน

6 ความโปร่งใส สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน ข้อมูลด้านกฎระเบียบทาง วิชาการและการทดสอบและ รับรองที่เกี่ยวข้อง

7 สิ่งแวดล้อม ให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือ กฎหมายภายใน ประเทศที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการปฏิบัติตามพันธกรณีหรือ ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่ ไทยเป็นสมาชิกในปัจจุบันและอนาคต ส่งเสริมให้มีความร่วมมือด้านการส่งเสริม องค์ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ใน การจัดการสิ่งแวดล้อม

8 Roadmap for Rubber- based Product 1. การยอมรับและสนับสนุนการอำนวยความ สะดวกในด้าน ห้องปฏิบัติการทดสอบ โดยสนับสนุนให้ ประเทศสมาชิกอาเซียน ทดสอบผลิตภัณฑ์จากห้องปฏิบัติการ ทดสอบภายในอาเซียน ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองระดับ สากล http://www.aseansec.org/21381.htm 2. การปรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางของ ประเทศสมาชิกอาเซียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ 3. การปรับกฎระเบียบทางเทคนิคของ ผลิตภัณฑ์ยางให้สอดคล้องกัน ในอาเซียน 4. การกำหนดจุดยืนร่วมกันเกี่ยวกับมาตรฐาน ใหม่สำหรับ ผลิตภัณฑ์ยางในการประชุมระหว่าง ประเทศ

9 แผนปรับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ยาง 1)Rubber hoses | Foam product ( Latex foam) | Rubber bearing | Rubber nipples | Pacifiers 2)Additional rubber-based products: rubber gloves (non-medical application), rubber product for automotive and rubber product in electrical application 3)Non-UNECE automotive rubber-based products 4)Test method for rubber-based products 5)Technical requirement for rubber-based products related to safety, health and environment

10 การปรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง 1. ถุงมือยางทางการแพทย์ (Rubber Gloves) 538-2548 ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ ครั้งเดียว ( Single-use sterile surgical rubber gloves ) 1056-2548 ถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว เล่ม 1 : เกณฑ์กำหนดสำหรับถุงมือที่ทำจากน้ำยางหรือ สารละลายยาง ( Single-use medical examination gloves Part 1 : specification for gloves made from rubber latex or rubber solution ) 2. ถุงยางอนามัย (Rubber Condoms) 625-2548 ถุงยางอนามัยจากน้ำยางธรรมชาติ – คุณลักษณะที่ ต้องการและวิธีทดสอบ ( Natural latex rubber condoms- requirements test methods )

11 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่อยางที่จะมีการปรับมาตรฐาน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่อยางที่จะมีการปรับมาตรฐาน ISO 11424 : 2002 ISO 1403: 2002 ISO 2398: 2002 ISO 3821: 2002 ISO 6804: 2002 ISO 11759 :2005 ISO 8789:2005 ISO 2929:2006 ISO 3861 :2006 ISO 4641 :2006 ISO 1436 Part1 :2006 ISO 3862 Part1 :2006 ISO 5772 :2006 ISO 6134 :2007 ISO 5774 :2007 ISO 3994 :2008

12 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่อยางที่จะมีการปรับมาตรฐาน ISO 8029:2008 ISO 4081:2008 ISO 5771:2095 ISO 4642-1 :2010 ISO 4642 :2010 จำนวน 21 ผลิตภัณฑ์

13 4 ผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆที่จะมีการปรับ 4 ผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆที่จะมีการปรับ rubber gloves (non-medical application), rubber product for automotive and rubber product in electrical application Non-UNECE automotive rubber-based products Standards on test method for rubber,raw rubber,rubberchemical ( ปรับมาตรฐานวิธีทดสอบยาง 17 มาตรฐาน ตามที่มีประเทศ สมาชิกรับมาตรฐาน ISO มาใช้ตั้งแต่ 2 ประเทศ ) Technical requirement for rubber-based products related to safety, health and environment – ปรับมาตรฐานบังคับ LPG hose,Pacifiers, Electrician rubber gloves

14 การกำหนดจุดยืนร่วมกัน ของอาเซียน 1.ประเทศไทยเวียนร่างมาตรฐาน ISO ให้ ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ข้อคิดเห็น 2. ประเทศสมาชิกส่งข้อคิดเห็นให้ประเทศไทย รวบรวมแล้วส่งให้ประเทศสมาชิกพิจารณา เพื่อกำหนดจุดยืนร่วมกันของอาเซียนใน การประชุม ISO/TC 45

15 ถาม - ตอบ


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาเรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างกรอบเจรจาความตกลง ด้านมาตรฐานและการตรวจสอบและรับรองของอาเซียน วันที่ 28 กันยายน 2553 ณ โรงแรมสยามซิตี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google