งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ISO/IEC GUIDE 28 : 2004 CONFORMITY ASSESSMENT GUIDANCE ON A THIRD-PARTY CERTIFICATION SYSTEM A THIRD-PARTY CERTIFICATION SYSTEM FOR PRODUCTS มอก. 5028.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ISO/IEC GUIDE 28 : 2004 CONFORMITY ASSESSMENT GUIDANCE ON A THIRD-PARTY CERTIFICATION SYSTEM A THIRD-PARTY CERTIFICATION SYSTEM FOR PRODUCTS มอก. 5028."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ISO/IEC GUIDE 28 : 2004 CONFORMITY ASSESSMENT GUIDANCE ON A THIRD-PARTY CERTIFICATION SYSTEM A THIRD-PARTY CERTIFICATION SYSTEM FOR PRODUCTS มอก. 5028 – 2549 การตรวจสอบและรับรอง – ข้อแนะนำการรับรองผลิตภัณฑ์ โดยบุคคลที่สาม

2 2. เอกสารอ้าง อิง 0. บทนำ 0. บทนำ 3. ศัพท์และ บทนิยาม 4. การยื่นคำ ขอ 5. การตรวจ ประเมินครั้ง แรก 1. ขอบข่าย 6. การตรวจ ประเมินผล ทบทวน 7. การตัดสิน 8. การอนุญาต 9. การขยาย ขอบข่าย 10. การตรวจ ติดตามผล 11. การใช้ ใบรับรอง 12. การ โฆษณา 13. การรักษา ความลับ 14. การใช้ ในทางผิด 15. การพักใช้ ใบอนุญาต 16. การเพิก ถอน 17. การแก้ไข มาตรฐาน 18. การรับผิด 19. การ อุทธรณ์ 20. ค่าธรรมเนียม

3 การรับรอง คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ บุคคล ที่ 3 การตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ การตรวจระบบ คุณภาพ ใบรับร อง การตรวจระบบ คุณภาพ เก็บตัวอย่าง System 5 รายการ ตรวจ Annex A

4 (informative) Model checklist of requirements a ) Full identification of the products and relevant standards to which the scheme applies b ) Requirement for initial testing and assessment c) Requirements for surveillance procedure d) fee and cost structure of the scheme e) details of the contract (CB & Licensee) f) format of the test report (if applicable)

5 Annex A (informative) Model checklist of requirements a ) Full identification of the products and relevant standards to which the scheme applies b ) Requirement for initial testing and assessment c) Requirements for surveillance procedure d) fee and cost structure of the scheme e) details of the contract f) format of the test report (if applicable)

6 การรับรอง คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ บุคคล ที่ 3 การตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ การตรวจระบบ คุณภาพ ใบรับร อง การตรวจระบบ คุณภาพ เก็บตัวอย่าง System 5 รายการ ตรวจ Annex A

7 2. เอกสารอ้าง อิง 0. บทนำ 0. บทนำ 3. ศัพท์และ บทนิยาม 4. การยื่นคำ ขอ 5. การตรวจ ประเมินครั้ง แรก 1. ขอบข่าย 6. การตรวจ ประเมินผล ทบทวน 7. การตัดสิน 8. การอนุญาต 9. การขยาย ขอบข่าย 10. การตรวจ ติดตามผล 11. การใช้ ใบรับรอง 12. การ โฆษณา 13. การรักษา ความลับ 14. การใช้ ในทางผิด 15. การพักใช้ ใบอนุญาต 16. การเพิก ถอน 17. การแก้ไข มาตรฐาน 18. การรับผิด 19. การ อุทธรณ์ 20. ค่าธรรมเนียม

8 2. เอกสารอ้างอิง Normative references 2. เอกสารอ้างอิง Normative references 3. ศัพท์และบท นิยาม Terms and definitions ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment – Vocabulary and general principles ISO/IEC Guide 65: 1996 General requirements for bodies operating product certification system ISO/IEC 17000:2004

9 4. การยื่นคำขอ Application for certification ตัวอย่างแบบยื่นคำขอ CB ประมาณการวันที่จะตรวจ ประเมินครั้งแรก

10 5. การตรวจ ประเมินครั้งแรก Initial assessment 5.1 General 5.2 Assessment of production process and quality system 5.3 Initial testing - Sampling - Conduct of initial testing - Use of test data produced by other than the CB CBG65 Annex C

11 6. การ ประเมินผล Evaluation (Review) 7. การตัดสิน Decision 8. การอนุญาต Licensing ระบบ คุณภาพ ผลทดสอบ ข้อตกลง Annex EAnnex F

12 9. การขยายขอบข่าย Extension of the scope of certification 10. การตรวจติดตามผล Surveillance QC ทดสอบ ตัวอย่าง การยอมรับ ซับซ้อน ราคาแพง ข้อตกลง การ เปลี่ยนแปลง ข้อ ร้องเรียน

13 12. การโฆษณาของผู้รับ ใบอนุญาต Publicity by licensees 13. การรักษาความลับ Confidentiality ลูกจ้าง ผู้รับ จ้างช่วง 11. การใช้ใบรับรอง / เครื่องหมาย Use of a certificate or mark of conformity Certificate or mark of conformity Marking ISO/IEC Guide 23 and ISO/IEC 17030 ความสับสน Methods of indicating conformity with standards for third-party certification systems Conformity assessment -- General requirements for third-party marks of conformity

14 15. การพักใช้ใบอนุญาต Suspension of a licence for a product nonconfor mity Improper use 14. การใช้ใบรับรอง หรือ เครื่องหมายรับรอง ในทางที่ผิด Misuse of certificate or mark of conformity Corrective action ISO/IEC Guide 27 กฎหมาย ประกาศผู้ ผ่าฝืน contravent ion Guidelines for corrective action to be taken by a certification body in the event of either misapplication of its mark of conformity to a product, or products which bear the mark of the certification body being found to subject persons or property to risk

15 16. การเพิกถอน Withdrawal nonconform ity financial contraventi on inadequate measures - ผู้รับใบอนุญาตไม่มีความประสงค์ - มาตรฐาน หรือกฎมีการเปลี่ยนแปลง - เลิกผลิต

16 18. การรับผิด Liability 19. การอุทธรณ์ Appeals 20. ค่าธรรมเนียม Fees 17. การดำเนินการเมื่อ มาตรฐานมีการแก้ไข Implementation of modification of a standard

17 คำถาม ? ขอบคุณครับ / คะ

18 Annex A (informative) 1.Section of items to be assessed and test 2.Sampling procedure 3.Initial product testing and test methods 4.Evaluation of the test results 5.Initial assessment of the production process 6.Evaluation of the assessment result 7.Evaluation of the facility’s quality system Annex C Requirement for initial testing and assessment Model checklist of requirements

19 Annex A (informative) 1.Section of items to be assessed and test 2.Sampling procedure 3.Initial product testing and test methods 4.Evaluation of the test results 5.Initial assessment of the production process 6.Evaluation of the assessment result 7.Evaluation of the facility’s quality system Annex C Requirement for initial testing and assessment Model checklist of requirements

20 Annex A (informative) 8.Evaluate of the competent of staff 10.Marking of product (related to mark of conformity) 9.Evaluate of measuring and test equipment 11.Checklist for possible instructions (for installation..) 12.Certificate for conformity (content of the document)

21 Annex C (informative) 1.Facility organization 1.1 Procedures 2.Materials, components and services Model questionnaire for facility assessment 1.2 Quality system and assessment staff 2.1 Purchase specification and materials quality assurance 3.Production 3.1 System 3.2 Maintenance system plant and equipment

22 Annex C (informative) 4.Quality system and testing 4.1 system 5.Record and documentation Model questionnaire for facility assessment 4.2 measurement and test equipment 5.1 General 6.Application of indications of conformity 6.1 Mark of conformity 6.2 Certificate of conformity 5.2 Conformity - Specification


ดาวน์โหลด ppt ISO/IEC GUIDE 28 : 2004 CONFORMITY ASSESSMENT GUIDANCE ON A THIRD-PARTY CERTIFICATION SYSTEM A THIRD-PARTY CERTIFICATION SYSTEM FOR PRODUCTS มอก. 5028.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google