งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Business System Analyst

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Business System Analyst"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Business System Analyst
Introduction

2 Introduction The Requirements Problem
Introduction to Requirement Management Requirement and Software Lifecycle Software Team Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.)

3 The Requirements Problem
Key Points เป้าหมายของการพัฒนาซอฟท์แวร์ คือการได้ซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพ เสร็จ ตรงเวลา อยู่ในงบประมาณที่ได้วางไว้ และตรงตามความต้องการ การที่โครงการจะประสบความสำเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับการจัดการเกี่ยวกับ ความต้องการของผู้ใช้ ความต้องการที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ย่อมส่งผลให้ระบบพัฒนาใน แนวทางที่ผิด ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเป็นอย่างมาก การสร้างทักษะความชำนาญให้กับผู้มีหน้าที่รวบรวมความต้องการย่อม ส่งผลให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นน้อยลง และความผิดพลาดในการพัฒนา ระบบย่อมน้อยลงตามไปด้วย Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.)

4 Goal of Software Development
To Develop quality software On time On Budget Meet customer requirement Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.)

5 Look at the Data 31% of projects will be canceled before they ever get completed. 52.7% of projects will cost 189% of their original estimates American companies and government agencies will spend $81 billion for canceled software projects. These same organizations will pay an additional $59 billion for software projects that will be completed. Standish Group [1994] reported Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.)

6 Root Causes of success&failure
European Software Process Improvement Training Initiative (ESPITI) Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.)

7 Root Causes of success&failure
Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.)

8 Summary Requirements errors are likely to be the most common class of error. Requirements errors are likely to be the most expensive errors to fix. Requirements errors are likely to consume percent of the total project budget. Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.)

9 Requirements Management
Key Points กระบวนการในการดึงความต้องการออกมาจากผู้ใช้ การจัดเรียง และการ รวบรวมเป็นเอกสารความต้องการ ความเข้าใจในตัวผู้ใช้ ถึงวัฒนธรรมการทำงาน และภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร เพื่อสร้างระบบที่สามารถตอบสนองผู้ใช้ได้ การสร้างรูปแบบในการสื่อสารกลับไปยังผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจถึงผลลัพธ์ที่ได้ จากการพัฒนาระบบ Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.)

10 What is SW Requirement? สิ่งที่ SW จะต้องทำได้ และเป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สิ่งที่ SW จะต้องทำได้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา หรือ คุณสมบัติเฉพาะที่ระบุไว้ หรือเพื่อให้ตรงตามเอกสารตามที่มีการกำหนดไว้ Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.)

11 What is REQ Management? a systematic approach to eliciting, organizing, and documenting the requirements of the system a process that establishes and maintains agreement between the customer and the project team on the changing requirements of the system Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.)

12 What is REQ Management? Which project team members are responsible for requirement (#278), and which ones are allowed to modify it or delete it? ถ้า requirement #278 ถูกแก้ไข จะกระทบกับ requirement อื่นหรือไม่ และถ้ากระทบจะกระทบกับอะไรบ้าง จะแน่ใจได้อย่างไรว่า Requirement #278 โปรแกรมได้เขียนขึ้นเพื่อ ตอบสนองแล้ว และจะทดสอบได้อย่างไรว่า สิ่งที่โปรแกรมทำงานนั้นถูกต้อง และเป็นไปตามที่ต้องการจริงๆ Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.)

13 The Road Map Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.)

14 Software Lifecycle Waterfall Model
Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.)

15 Software Lifecycle Spiral Model
Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.)

16 Software Lifecycle Iterative Approach Inception (เริ่มแรก)
Business case, scope of project, estimate budget and time Elaboration (ทำอย่างละเอียด) Requirement, Prototype Construction (ลงมือพัฒนา – Design, Coding) transition (User Testing, Train, Deploy) Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.)

17 Software Lifecycle Iterations fashion (Iterative and Incremental)
Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.)

18 Software Lifecycle Disciplines of Iterative Approach
Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.)

19 Software Lifecycle ข้อดีของการจัดการ requirement ภายใต้รูปแบบการพัฒนาโดยใช้ Iterative Model Better Adaptability to Requirement Change Better Scope Management Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.)

20 Software Team การจะจัดการ requirement ให้มีประสิทธิภาพ สามารถทำได้ดีถ้ามีการ จัดตั้งทีมงานที่ดี ทุกคนในทีมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ requirement การจัดการ requirement ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องใช้ทักษะหลักๆ เช่น Analyzing the Problem, Understanding Users, Defining the System, Managing Scope, Refining the System, Building the right System Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.)

21 Software Team การตั้งทีมเพื่อพัฒนาระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ จะต้องคำนึงถึงเป้าหมาย หลักอย่างน้อย 2 ประการคือ เพื่อการจัดการ requirement ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ระบบเสร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่ กำหนด Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.)

22 Software Team (ex.) Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.)


ดาวน์โหลด ppt Business System Analyst

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google