งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BUSINESS SYSTEM ANALYST Introduction.  The Requirements Problem  Introduction to Requirement Management  Requirement and Software Lifecycle  Software.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BUSINESS SYSTEM ANALYST Introduction.  The Requirements Problem  Introduction to Requirement Management  Requirement and Software Lifecycle  Software."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BUSINESS SYSTEM ANALYST Introduction

2  The Requirements Problem  Introduction to Requirement Management  Requirement and Software Lifecycle  Software Team Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.) 2

3 The Requirements Problem  เป้าหมายของการพัฒนาซอฟท์แวร์ คือการได้ ซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพ เสร็จตรงเวลา อยู่ใน งบประมาณที่ได้วางไว้ และตรงตามความต้องการ  การที่โครงการจะประสบความสำเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับ การจัดการเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้  ความต้องการที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ย่อมส่งผลให้ ระบบพัฒนาในแนวทางที่ผิด ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายใน การแก้ไขเป็นอย่างมาก  การสร้างทักษะความชำนาญให้กับผู้มีหน้าที่รวบรวม ความต้องการย่อมส่งผลให้ความผิดพลาดเกิดขึ้น น้อยลง และความผิดพลาดในการพัฒนาระบบย่อม น้อยลงตามไปด้วย Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.) 3 Key Points

4 Goal of Software Development  To Develop quality software  On time  On Budget  Meet customer requirement Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.) 4

5 Look at the Data  31% of projects will be canceled before they ever get completed.  52.7% of projects will cost 189% of their original estimates  American companies and government agencies will spend $81 billion for canceled software projects. These same organizations will pay an additional $59 billion for software projects that will be completed. Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.) 5 Standish Group [1994]Standish Group [1994] reported

6 Root Causes of success&failure Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.) 6 European Software Process Improvement Training Initiative (ESPITI)

7 Root Causes of success&failure Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.) 7

8 Summary  Requirements errors are likely to be the most common class of error.  Requirements errors are likely to be the most expensive errors to fix.  Requirements errors are likely to consume 25-40 percent of the total project budget. Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.) 8

9 Requirements Management  กระบวนการในการดึงความต้องการออกมาจากผู้ใช้ การจัดเรียง และการรวบรวมเป็นเอกสารความ ต้องการ  ความเข้าใจในตัวผู้ใช้ ถึงวัฒนธรรมการทำงาน และ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร เพื่อสร้างระบบที่สามารถ ตอบสนองผู้ใช้ได้  การสร้างรูปแบบในการสื่อสารกลับไปยังผู้ใช้ เพื่อให้ ผู้ใช้เข้าใจถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาระบบ Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.) 9 Key Points

10 What is SW Requirement?  สิ่งที่ SW จะต้องทำได้ และเป็นไปตามที่ผู้ใช้ ต้องการ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  สิ่งที่ SW จะต้องทำได้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ของสัญญา หรือคุณสมบัติเฉพาะที่ระบุไว้ หรือ เพื่อให้ตรงตามเอกสารตามที่มีการกำหนดไว้ Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.) 10

11 What is REQ Management?  a systematic approach to eliciting, organizing, and documenting the requirements of the system  a process that establishes and maintains agreement between the customer and the project team on the changing requirements of the system Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.) 11

12 What is REQ Management?  Which project team members are responsible for requirement (#278), and which ones are allowed to modify it or delete it?  ถ้า requirement #278 ถูกแก้ไข จะกระทบกับ requirement อื่นหรือไม่ และถ้ากระทบจะกระทบกับ อะไรบ้าง  จะแน่ใจได้อย่างไรว่า Requirement #278 โปรแกรม ได้เขียนขึ้นเพื่อตอบสนองแล้ว และจะทดสอบได้ อย่างไรว่า สิ่งที่โปรแกรมทำงานนั้นถูกต้องและ เป็นไปตามที่ต้องการจริงๆ Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.) 12

13 The Road Map Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.) 13

14 Software Lifecycle  Waterfall Model Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.) 14

15 Software Lifecycle  Spiral Model Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.) 15

16 Software Lifecycle  Iterative Approach  Inception ( เริ่มแรก )  Business case, scope of project, estimate budget and time  Elaboration ( ทำอย่างละเอียด )  Requirement, Prototype  Construction ( ลงมือพัฒนา – Design, Coding)  transition (User Testing, Train, Deploy) Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.) 16

17 Software Lifecycle  Iterations fashion (Iterative and Incremental) Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.) 17

18 Software Lifecycle  Disciplines of Iterative Approach Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.) 18

19 Software Lifecycle  ข้อดีของการจัดการ requirement ภายใต้รูปแบบการ พัฒนาโดยใช้ Iterative Model  Better Adaptability to Requirement Change  Better Scope Management Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.) 19

20 Software Team  การจะจัดการ requirement ให้มีประสิทธิภาพ สามารถทำได้ดีถ้ามีการจัดตั้งทีมงานที่ดี  ทุกคนในทีมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ requirement  การจัดการ requirement ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้อง ใช้ทักษะหลักๆ เช่น Analyzing the Problem, Understanding Users, Defining the System, Managing Scope, Refining the System, Building the right System Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.) 20

21 Software Team  การตั้งทีมเพื่อพัฒนาระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ จะต้องคำนึงถึงเป้าหมายหลักอย่างน้อย 2 ประการ คือ  เพื่อการจัดการ requirement ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ระบบเสร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ภายใต้ ระยะเวลา และงบประมาณที่กำหนด Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.) 21

22 Software Team (ex.) Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.) 22


ดาวน์โหลด ppt BUSINESS SYSTEM ANALYST Introduction.  The Requirements Problem  Introduction to Requirement Management  Requirement and Software Lifecycle  Software.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google