งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการประชุม ILAC ARC (ILAC Arrangement Committee)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการประชุม ILAC ARC (ILAC Arrangement Committee)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการประชุม ILAC ARC (ILAC Arrangement Committee)
ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2550 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส นายพาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์ สบ.4 สมอ.

2 หัวข้อการนำเสนอ 1. บทบาทของ ILAC (The Role of ILAC 2006-2007) 2
หัวข้อการนำเสนอ 1. บทบาทของ ILAC (The Role of ILAC ) 2. การรับรองห้องปฏิบัติการและหน่วยตรวจ (Accreditation Explained) 3. สรุปผลการประชุม Arrangement Committee (ARC)

3 Arrangement Committee (ARC) มีหน้าที่ 1
Arrangement Committee (ARC) มีหน้าที่ 1. Harmonized implementation and continual improvement of the ILAC Arrangement 2. Deals with the approach of accreditation bodies to the assessments of laboratories and inspection bodies. 3. The establishment of agreements between accreditation bodies and related policy areas.

4 สรุปผลการประชุม ARC 1. สมาชิก ILAC จะต้องประกาศนโยบายการรับรองข้ามแดน หรือ cross-frontier accreditation policy โดยให้นำข้อแนะนำที่กำหนดไว้ใน ILAC G21 มาประกอบการพิจารณาจัดทำนโยบาย *** สบ.4 อยู่ระหว่างการศึกษา ILAC G21 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (พรบ.การแข่งขัน) เพื่อจัดทำนโยบาย

5 สรุปผลการประชุม ARC 2. การขยายขอบข่าย ILAC MRA ปัจจุบัน ILAC อยู่ระหว่างการจัดทำ Guidance และ Procedure ที่จำเป็นสำหรับการขยายขอบข่าย ILAC MRA ในสาขา Inspection Body (ISO/IEC 17020) Medical Reference Laboratory (ISO in combination with ISO/IEC 17025)

6 สรุปผลการประชุม ARC 3. ก้าวต่อไปจะเน้นการพัฒนาความตกลง ILAC Arrangement ให้สามารถตอบสนองความต้องการของ regulators, procurement sectors, industries, professionals *** Peter Unger, A2LA เป็นหัวหน้าคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อดำเนินการปรับปรุง กระบวนการทำงานและการสื่อสาร

7 สรุปผลการประชุม ARC 4. การตีความคำว่า “impartiality” ใน clause 4. 3
สรุปผลการประชุม ARC 4. การตีความคำว่า “impartiality” ใน clause ของ ISO/IEC สำหรับ AB ทั้งที่เป็น “for profit” และ “not for profit” *** เน้นที่กระบวนการตัดสินให้การรับรอง (decision making process)

8 สรุปผลการประชุม ARC 5. มีแนวโน้มที่จะใช้คำว่า “measurement capability – MC” แทนคำว่า “best measurement capability – BMC” และคำว่า “calibration and measurement capability – CMC” It is the best measurement capability that can be achieved under normal conditions.

9 สรุปผลการประชุม ARC 6. กิจกรรมที่สำคัญในอนาคต 6. 1 ILAC/IAF/OECD MoU 6
สรุปผลการประชุม ARC 6. กิจกรรมที่สำคัญในอนาคต ILAC/IAF/OECD MoU ILAC/WADA MoU Publication of ISO 15189: 2007

10 ถาม-ตอบ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการประชุม ILAC ARC (ILAC Arrangement Committee)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google