งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สรุปผลการประชุม ILAC ARC (ILAC Arrangement Committee) ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2550 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส นายพาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์ สบ.4 สมอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สรุปผลการประชุม ILAC ARC (ILAC Arrangement Committee) ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2550 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส นายพาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์ สบ.4 สมอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สรุปผลการประชุม ILAC ARC (ILAC Arrangement Committee) ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2550 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส นายพาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์ สบ.4 สมอ.

2 2 หัวข้อการนำเสนอ 1. บทบาทของ ILAC (The Role of ILAC 2006- 2007) 2. การรับรองห้องปฏิบัติการและ หน่วยตรวจ (Accreditation Explained) 3. สรุปผลการประชุม Arrangement Committee (ARC)

3 3  Arrangement Committee (ARC) มีหน้าที่ 1. Harmonized implementation and continual improvement of the ILAC Arrangement 2. Deals with the approach of accreditation bodies to the assessments of laboratories and inspection bodies. 3. The establishment of agreements between accreditation bodies and related policy areas.

4 4  สรุปผลการประชุม ARC 1. สมาชิก ILAC จะต้องประกาศ นโยบายการรับรองข้ามแดน หรือ cross-frontier accreditation policy โดยให้นำข้อแนะนำที่ กำหนดไว้ใน ILAC G21 มา ประกอบการพิจารณาจัดทำนโยบาย *** สบ.4 อยู่ระหว่างการศึกษา ILAC G21 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ( พรบ. การแข่งขัน ) เพื่อจัดทำ นโยบาย

5 5  สรุปผลการประชุม ARC 2. การขยายขอบข่าย ILAC MRA ปัจจุบัน ILAC อยู่ระหว่างการ จัดทำ Guidance และ Procedure ที่จำเป็นสำหรับการ ขยายขอบข่าย ILAC MRA ใน สาขา 2.1 Inspection Body (ISO/IEC 17020) 2.2 Medical Reference Laboratory (ISO 15195 in combination with ISO/IEC 17025)

6 6  สรุปผลการประชุม ARC 3. ก้าวต่อไปจะเน้นการพัฒนา ความตกลง ILAC Arrangement ให้สามารถตอบสนองความ ต้องการของ regulators, procurement sectors, industries, professionals *** Peter Unger, A2LA เป็น หัวหน้าคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมา ใหม่เพื่อดำเนินการปรับปรุง กระบวนการทำงานและการ สื่อสาร

7 7  สรุปผลการประชุม ARC 4. การตีความคำว่า “impartiality” ใน clause 4.3.4 ของ ISO/IEC 17011 สำหรับ AB ทั้งที่เป็น “for profit” และ “not for profit” *** เน้นที่กระบวนการตัดสิน ให้การรับรอง (decision making process)

8 8  สรุปผลการประชุม ARC 5. มีแนวโน้มที่จะใช้คำว่า “measurement capability – MC” แทนคำว่า “best measurement capability – BMC” และคำว่า “calibration and measurement capability – CMC” It is the best measurement capability that can be achieved under normal conditions.

9 9  สรุปผลการประชุม ARC 6. กิจกรรมที่สำคัญในอนาคต 6.1 ILAC/IAF/OECD MoU 6.2 ILAC/WADA MoU 6.3 Publication of ISO 15189: 2007

10 10 ถาม - ตอบ


ดาวน์โหลด ppt 1 สรุปผลการประชุม ILAC ARC (ILAC Arrangement Committee) ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2550 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส นายพาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์ สบ.4 สมอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google