งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารทรัพยากรของ กองทัพเรือ น. อ. เมธีชัย แก้วนิล รองผู้อำนวยการกองแผนและจัดทำ งบประมาณ สปช. ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารทรัพยากรของ กองทัพเรือ น. อ. เมธีชัย แก้วนิล รองผู้อำนวยการกองแผนและจัดทำ งบประมาณ สปช. ทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารทรัพยากรของ กองทัพเรือ น. อ. เมธีชัย แก้วนิล รองผู้อำนวยการกองแผนและจัดทำ งบประมาณ สปช. ทร.

2 Contents หลักการบริหารทรัพยากร 1 ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 2 การจัดทำงบประมาณของ ทร. 3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ 4

3 หลักการบริหารทรัพยากร  resource management is the efficient and effective deployment for an organization's resources when they are needed. Such resources may include financial resources, inventory, human skills, production resources, or information technology (IT).

4 การปฏิรูประบบงบประมาณ ของไทยในอดีต  การจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน รูปแบบกระทรวง ทบวง กรม ในปี พ. ศ. 2435 เริ่ม มีการจัดทำงบประมาณแบบแสดงรายการ (Line- Item) ในปี พ. ศ. 2440  การจัดตั้งสำนักงบประมาณในปี พ. ศ. 2502 มี ความพยายามในการประยุกต์ใช้ระบบงบประมาณ แบบแสดงผลงาน (Performance Budget) แต่ไม่ ประสบผลสำเร็จ  การประยุกต์ใช้ระบบงบประมาณแบบแสดง แผนงาน (PPBS) ในปี พ. ศ. 2527 ควบคู่ไปกับ ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ  การพยายามปรับปรุงระบบงบประมาณแบบมุ่ง ผลสำเร็จ (RBB) ระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ (SPBB) ราวปี พ. ศ. 2540 เป็นต้นมา

5 ข้อเท็จจริงเรื่องการบริหารภาครัฐ กับ การปฏิรูประบบงบประมาณ  การปฏิรูประบบราชการจะไม่ประสบ ผลสำเร็จหากมีการปรับปรุงเพียง โครงสร้างองค์การ  การปฏิรูประบบราชการที่ประสบ ผลสำเร็จมักจะใช้การปฏิรูประบบ งบประมาณเป็นตัวกำกับทิศทางการ ปฏิรูประบบราชการ เช่น ประเทศ นิวซีแลนด์, แคนาดา, ออสเตรเลีย, อังกฤษ, อเมริกา ฯลฯ

6 จุดเน้น ( ลักษณะ ) ของระบบ งบประมาณสมัยใหม่  มุ่งเน้นการรักษาวินัย ทางการคลัง  มุ่งเน้นการใช้ ทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพ  มุ่งเน้นการใช้จ่ายที่ ตอบสนอง ต่อความต้องการของ พลเมือง MTEF, กรอบนโยบาย การคลัง - การวิเคราะห์ ประมาณการเศรษฐกิจ, กรอบนโยบายการ บริหารราชการแผ่นดิน, กรอบแผนปฏิบัติ ราชการแผ่นดิน ฯลฯ การจัดสรรงบประมาณ ที่คำนึงถึงภารกิจ พื้นฐานแห่งรัฐ และ ประเด็นยุทธศาสตร์ของ รัฐบาล เทคนิควิเคราะห์ งบประมาณสมัยใหม่, การวัดต้นทุนในการ ดำเนินงาน, การวัดผลสำเร็จของการ ใช้จ่ายงบประมาณ

7 ประเด็นสำคัญในการปฏิรูประบบ งบประมาณในปัจจุบัน  การกำหนดโครงสร้างผลผลิต (Output Structure) สำหรับการกำหนดแผน บริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี และการจัดสรรงบประมาณ อย่างไร ?  จะมีโครงสร้างผลผลิตที่สะท้อนภารกิจ หลักของรัฐ และภารกิจตามประเด็น ยุทธศาสตร์อย่างไร ?  จะจัดสรรต้นทุน (Standardized cost) สำหรับผลผลิตประเภทต่างๆ อย่างไร ?  บทบาท - การประสานงานระหว่างสำนัก งบประมาณ และกระทรวง - กรม ใน กระบวนการปฏิรูประบบงบประมาณจะเป็น เช่นใด ?

8

9 9 วัตถุประส งค์ InputOutpu t Proces s Outcom e Feedback Environm ent Monitorin g Line Item Perform ance Budget PPBS SPBB

10 10 5 Outcome / Impact 3 Output 2 Process / Activities 1 Input ชาติ กระทรวง กรม 4 Outcome / Effect National Agenda Government Policy

11 11 5 Outcome / Impact 3 Output 2 Process / Activities 1 Input ชาติ กระทรวง กรม 4 Outcome / Effect ตัวชี้วั ด เกณ ฑ์ การ วัด Outco me Evalua tion Output Evalua tion Proces s Evalua tion ประสิทธิ ผล ประสิทธิภ าพ National Agenda Government Policy

12 12 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (นโยบายรัฐบาล แนวนโยบายพื้นฐาน แห่งรัฐและแผนพัฒนาประเทศด้าน ต่างๆ) ภารกิจหน่วยงาน เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติ/ รัฐบาล พันธกิจของกรม (ภารกิจตามยุทธศาสตร์) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (ระดับกระทรวง) ผลผลิต กิจกรรม กระบวนการนำส่งผลผลิต เป้าหมายการให้บริการระดับหน่วยงาน ผลผลิต งบประมาณ พันธกิจของกระทรวง แผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ภารกิจหน่วยงาน การจัดทำโครงสร้างผลผลิต (Output Structure)

13 13 กระบวนการจัดทำข้อตกลงการให้บริการ สาธารณะ (PSA) 10 ขั้นตอน รัฐบาล รัฐบาล / คณะ กรรมการฯ รัฐมนตรี รัฐมนตรีมอบให้ ปลัดกระทรวง / หัวหน้ากลุ่ม / อธิบดี ปลัดกระทรวง / หัวหน้ากลุ่ม / อธิบดี กำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตาม นโยบายที่แถลงต่อสภา เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ระดับชาติ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กระทรวง เตรียมทำ ข้อตกลงการ ให้บริการ สาธารณะ เป้าหมาย การ ให้บริการ ข้อตกลง ในการ จัดทำ ผลผลิต แผนการดำเนินงาน / ผลผลิต / ตัวชี้วัด ความสำเร็จ

14 14 กระบวนการจัดทำข้อตกลงการ ให้บริการสาธารณะ กระทรวง กระทรวงหลัก คณะกรรมกา ร / รัฐมนตรี รัฐมนตรี / ปลัดกระทรวง / หัวหน้ากลุ่ม / อธิบดี รัฐบาล / คณะ กรรมการฯ / รัฐมนตรี รวบรวม เป้าหมายการ ให้บริการ สาธารณะ รับผิดชอบ ข้อตกลงฯ ที่มี การดำเนินการ หลายหน่วยงาน เห็นชอบร่าง ข้อตกลง ใช้ข้อตกลงการ ให้บริการ สาธารณะ ติดตามและ ประเมินผลงาน เจรจาต่อรอง กับรัฐบาล / คณะกรรมการ จัดทำและอนุมัติ งบประมาณ ใช้ข้อตกลง การจัดทำ ผลผลิต

15

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt การบริหารทรัพยากรของ กองทัพเรือ น. อ. เมธีชัย แก้วนิล รองผู้อำนวยการกองแผนและจัดทำ งบประมาณ สปช. ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google