งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Software Quality Management Software Development and Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Software Quality Management Software Development and Management."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Software Quality Management Software Development and Management

2 Outline Software Quality and Software Quality Management Quality Assurance Quality Planning Quality Control Software Measurement Techniques used for Quality Management

3 Quality คุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติทุกประการของสินค้าและ บริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ ลูกค้าได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ISO8402, 1994) หมายถึง ระดับที่คุณลักษณะบางอย่างของ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมา สามารถเติมเต็มหรือ ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ ผู้ใช้ได้ (ISO9001, 2000)

4 Software Quality Management การจัดการคุณภาพของซอฟต์แวร์ หมายถึง วิธีการที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ที่ได้นั้นมีคุณภาพในระดับที่พอใจ (Sommerville, 2007) หมายถึง กิจกรรมด้านการจัดการทั้งหมด ได้แก่ กำหนดนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์ และ ความรับผิดชอบด้านคุณภาพ แล้วนำไปปฏิบัติ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การวางแผนคุณภาพ การ ประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ และการ พัฒนาคุณภาพ (ISO8402,1994)

5 Software Quality Management ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก – Quality Assurance – Quality Planning – Quality Control

6 ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการจัดการ คุณภาพซอฟต์แวร์ สร้างวัฒนธรรมและทัศนคติที่ดีต่อคุณภาพ ต้นทุนของคุณภาพ – ต้นทุนการป้องการ – ต้นทุนในการประเมิน – ต้นทุนของความผิดพลาดภายใน – ต้นทุนของความผิดพลาดภายนอก คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ

7 ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการจัดการ คุณภาพซอฟต์แวร์ คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ ( ต่อ ) – Maintainability – Dependability – Efficiency – Usability – (Functionality) – (Portability) ตามมาตรฐาน ISO/IEC9126

8 ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการจัดการ คุณภาพซอฟต์แวร์ คุณภาพของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ – การบวนการผลิตเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ – กระบวนการผลิตมีคุณภาพ -> ซอฟต์แวร์มีคุณภาพ – สามารถใช้แบบจำลอง CMM หรือ CMMI มาใช้ใน การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการได้ Capability Maturity Model + Capability Maturity Model Integration

9 Quality Assurance การประกันคุณภาพ หมายถึง ระบบของนโยบาย วิธีการปฏิบัติ และเครื่องชี้นำที่ผู้บริหารใช้รับรอง เพื่อให้สินค้าและการบริการเป็นไปตาม มาตรฐานเฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดไว้ (Bovee, 1993) เป็นกระบวนการที่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์และกระบวนการผลิตตลอดช่วงชีวิต ของโครงการ เป็นไปตามความต้องการที่ กำหนด ด้วยการวางแผน การประกาศใช้ นโยบาย และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อทำ ให้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์ที่ผลิตจะมีคุณภาพสูงสุด (IEEE, 2004)

10 Quality Assurance ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน หรือได้ตามมาตรฐาน ที่กำหนด มีสองอย่างที่ต้องได้มาตรฐานคือ – Product Standard เป็นมาตรฐานที่นำมาใช้วัด ผลิตถัณฑ์ซอฟต์แวร์ – Process Standard เป็นมาตรฐานที่ใช้วัดกระบวนการ ในการผลิต มาตรฐานของ ISO (International Standard Organization) – ISO 9001 – ISO 9002 – ISO 9003

11 Quality Assurance Document Standard – Documentation Process Standard: มาตรฐานของ การบวนการจัดทำเอกสาร ดูขั้นตอนการผลิต format กระดาษ ซอฟต์แวร์ทีใช้สร้าง เป็นต้น – Document Standard: มาตรฐานของตัวเอกสารเอง โดยดูโครงสร้าง และรูปแบบต้องได้มาตรฐาน สอดคล้อง – Document Interchange Standard: มาตรฐานในการ แลกเปลี่ยนเอกสาร สามารถใช้ได้กับทุกสถาพ แวดล้อม

12 Quality Planning คือ กระบวนการในการจัดทำแผนงานคุณภาพ สำหรับโครงการ ซึ่งภายในแผนงาน ประกอบด้วย – การกำหนดนิยามของคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่มี คุณภาพ – วิธีการประมินคุณภาพดังกล่าว โครงสร้างของเอกสารแผนคุณภาพประกอบด้วย – Product Introduction – Product Plan – Process Description – Quality Goal – Risk and Risk Management

13 Quality Control (QC) คือ กระบวนการดูแลและควบคุมให้กระบวนการ ผลิตซอฟต์แวร์ ดำเนืนไปตามแผนงานการ ประกันคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ อย่าง ครบถ้วน (Sommerville, 2007)

14 Quality Control (QC) วิธีการความคุมคุณภาพประกอบด้วย – Quality Review: การทบทวนคุณภาพ Design and Program Inspection คือ การตรวจทาน โปรแกรมหรือการออกแบบ เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดหรือ ข้อบกพร่องในการออกแบบและการโปรแกรม Progress Review คือ การทบทวนความคืบหน้าของ โครงการ ตรวจกระบวนการตรวจทานงาน งบประมาณที่ ใช้ไป เป็นไปตามตารางแผนดำเนินงานหรือเปล่า – Automated Software Assessment การประเมิณ ซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ

15 Software Measurement การวัดซอฟต์แวร์ คือ กระบวนการวัด (measure) เพื่อให้ได้ค่าที่เป็นตัวเลขของคุณลักษณะ บางอย่างของซอฟต์แวร์ (Software Attributes) หรือกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ (Software Development Process) วัดไปเพื่ออะไร – เพื่อประเมินคุณภาพ – เพื่อประมาณการต้นทุน บางอย่างวัดได้โดยตรง บางอย่างวัดออกมาเป็น ตัวเลขลำบาก อาศัย Matrices มาเป็นดัชนีชี้วัดค่าต่างๆ ( ตารางหน้า 307)


ดาวน์โหลด ppt Software Quality Management Software Development and Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google