งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Introduction SCC - Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Introduction SCC - Suthida Chaichomchuen"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Introduction SCC - Suthida Chaichomchuen std@kmitnb.ac.th

2 2 Software? ซอฟต์แวร์ หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ เขียนขึ้นเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ตามที่ต้องการ

3 3 Software Engineering? กระบวนการที่ประกอบด้วยกิจกรรมช่วง ต่าง ๆ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ (Software Product) โดยอาศัยหลักการ เทคนิคและเครื่องมือแบบต่าง ๆ ที่นักวิทยาการ คอมพิวเตอร์และนักวิจัยได้เสนอใช้

4 4 Maintainability – ซอฟต์แวร์จะต้องมีวิวัฒนาการเพื่อ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความ ต้องการขององค์กร Dependability – ซอฟต์แวร์จะต้องมีความน่าเชื่อถือ Software products attributes

5 5 Efficiency – การใช้ทรัพยากรระบบน้อยที่สุด รวมทั้ง หน่วยความจำ และเวลากระทำการ Usability – ซอฟต์แวร์จะต้องมีความง่ายในการเรียนรู้ และใช้งาน Software products attributes

6 6 Software Process? กลุ่มกิจกรรมของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ ถูกเสนอโดยนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจมี ความแตกต่างกันในเรื่องวิธีการและเทคนิคที่ใช้

7 7 Software process activities Specification – การกำหนดหน้าที่การทำงานและเงื่อนไข ของซอฟต์แวร์ที่จะถูกสร้าง Development – การผลิตซอฟต์แวร์ที่ตรงกับรูปแบบที่ได้ กำหนดไว้

8 8 Software process activities Validation – การตรวจสอบความถูกต้องของระบบ ซอฟต์แวร์ เพื่อให้ได้ความมั่นใจว่าตรง ตามความต้องการ Evolution – ซอฟต์แวร์มีวิวัฒนาการตามการ เปลี่ยนแปลงของผู้ใช้

9 9 Software process characteristics Understandability – มีการนิยามขอบเขตกระบวนการที่ชัดแจ้ง และง่ายต่อความเข้าใจ Visibility – ทำให้กิจกรรม กระบวนการมีความชัดเจน ที่สุด

10 10 Software process characteristics Supportability – เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ สามารถช่วยสนับสนุนกิจกรรมกระบวนการ ในขอบเขตใด Acceptability – กระบวนการที่กำหนดสามารถยอมรับและ ใช้ได้โดยวิศวกรต่อผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์นั้น

11 11 Software process characteristics Reliability – กระบวนการถูกออกแบบในแนวทางที่ หลีกเลี่ยงที่จะส่งต่อความผิดพลาดของ ซอฟต์แวร์ Robustness – กระบวนการสามารถทำงานต่อได้ แม้ว่ามี ปัญหาที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้เกิดขึ้น

12 12 Software process characteristics Maintainability – กระบวนการสามารถวิวัฒนาการเพื่อ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการ ขององค์กร Rapidity – กระบวนการสามารถทำให้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ ได้รวดเร็ว ตรงตามคุณลักษณะที่ได้กำหนด ไว้

13 13 Software Process Model? แผนภาพที่แสดงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ใน กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจจะได้มา จากเทคนิคที่แตกต่างกัน

14 14 Generic process models Waterfall approach Evolutionary development Formal Transformation System assembly from reusable components

15 15 What is CASE Tools? CASE Tools ย่อมาจาก Computer-Aided Software Engineering Tools CASE คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมประยุกต์ ที่ช่วยในการพัฒนาระบบ คอยสนับสนุนการ ทำงานในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนา ด้วย การเตรียมฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ที่ทำให้ การทำงานแต่ละขั้นตอนมีความรวดเร็วและมี คุณภาพมากขึ้น

16 16 What is CASE can do? Context Diagram Flowchart E-R Diagram Report Form Source Code etc.

17 17 CASE Tool Framework แบ่งขอบเขตการทำงานเป็น 2 ช่วง Upper-CASE Lower-CASE

18 18 CASE Tool Framework Upper-CASE – เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการทำงานใน ขั้นตอนต้น ๆ ของการพัฒนาระบบ ได้แก่ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการวิเคราะห์ ขั้นตอนการออกแบบ

19 19 CASE Tool Framework Lower-CASE – เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการทำงานใน ขั้นตอนสุดท้ายในการพัฒนาระบบ ได้แก่ ขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบ ขั้นตอนการให้บริการหลังติดตั้งระบบ


ดาวน์โหลด ppt 1 Introduction SCC - Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google