งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ชื่อผู้วิจัย: นางสาวมธุรส จันทร์หอม ตำแหน่ง: ครูปฏิบัติการสอน วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (ทรัพยากรมนุษย์) สถานศึกษาที่สังกัด: วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ

2 ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาความเข้าใจการติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Window 7 โดยการใช้ตารางสามช่องในรายวิชาระบบปฏิบัติการ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 (ปวส.1) สาขางานพัฒนาโปรแกรม วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการใช้ตารางสามช่อง ในรายวิชาระบบปฏิบัติการ รหัสวิชา ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 แผนกบริหารธุรกิจ สาขางานพัฒนาโปรแกรม วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)
กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบปฏิบัติการ ตัวแปรต้น ตารางสามช่อง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้งานวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1 (ปวส.1) แผนกบริหารธุรกิจ สาขาการพัฒนาโปรแกรม จำนวน 35 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)

6 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ของ วิชาระบบปฏิบัติการ ตารางสามช่อง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)
สรุปผลการวิจัย 1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขางานพัฒนาโปรแกรมชั้นปีที่ 1 มีคะแนนเพิ่มขึ้น นักศึกษามีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาการลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows 7 เพิ่มขึ้น 2. นักศึกษา มีความคิดเห็นต่อการใช้ตารางสามช่องในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก ความเชื่อมั่นในการทำงานของตนเองระดับมากที่สุด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)
ผลกระทบที่เกิดขึ้น การทดสอบครั้งนี้จะใกล้เคียงกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยที่นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อาจมีนักศึกษาบางคนที่มีความคิดเป็นของตนเอง ซึ่งครูผู้สอนจะต้องมีส่วนร่วมและต้องชี้แนะแสดงเหตุผลให้นักศึกษาเข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)
ข้อเสนอแนะการวิจัย ตารางสามช่องเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและวิเคราะห์ ตัวนักศึกษาได้ จึงควรมีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องหรือเกี่ยวข้องการปฏิบัติ ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)

10 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)
ขอขอบคุณ จบการเสนอค่ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.)


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google