งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ชื่อผู้วิจัย : นางสาวมธุรส จันทร์หอม ตำแหน่ง : ครูปฏิบัติการสอน วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการ บริหารการศึกษา มหาบัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ชื่อผู้วิจัย : นางสาวมธุรส จันทร์หอม ตำแหน่ง : ครูปฏิบัติการสอน วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการ บริหารการศึกษา มหาบัณฑิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ชื่อผู้วิจัย : นางสาวมธุรส จันทร์หอม ตำแหน่ง : ครูปฏิบัติการสอน วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการ บริหารการศึกษา มหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ( ทรัพยากรมนุษย์ ) สถานศึกษาที่สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยี วิศวกรรม บริหารธุรกิจ

2 ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาความเข้าใจการติดตั้งและใช้ งานระบบปฏิบัติการ Window 7 โดยการใช้ตารางสามช่องใน รายวิชาระบบปฏิบัติการ ของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ( ปวส.1) สาขางานพัฒนาโปรแกรม วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ( วทบ.)

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการใช้ตารางสาม ช่อง ในรายวิชาระบบปฏิบัติการ รหัสวิชา 3204-2004 ของ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 แผนก บริหารธุรกิจ สาขางานพัฒนาโปรแกรม วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ( วทบ.)

4 กรอบแนวคิดใน การวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ( วทบ.) ตัวแปรต้น ตารางสาม ช่อง ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา ระบบปฏิบัติการ

5 ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง ประชากรที่ใช้งานวิจัยในชั้นเรียน ครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ( ปวส.1) แผนกบริหารธุรกิจ สาขา การพัฒนาโปรแกรม จำนวน 35 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ( วทบ.)

6 ลักษณะของ เครื่องมือที่ใช้ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ( วทบ.) ตารางสาม ช่อง แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ของ วิชา ระบบปฏิบัติการ

7 สรุปผลการวิจัย 1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงสาขางานพัฒนาโปรแกรมชั้นปีที่ 1 มีคะแนนเพิ่มขึ้น นักศึกษามี ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาการลงโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ Windows 7 เพิ่มขึ้น 2. นักศึกษา มีความคิดเห็นต่อการใช้ ตารางสามช่องในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก ความเชื่อมั่นในการทำงานของตนเอง ระดับมากที่สุด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ( วทบ.)

8 ผลกระทบที่ เกิดขึ้น การทดสอบครั้งนี้จะใกล้เคียงกับ การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง โดยที่นักศึกษาต้อง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อาจมี นักศึกษาบางคนที่มีความคิดเป็น ของตนเอง ซึ่งครูผู้สอนจะต้องมี ส่วนร่วมและต้องชี้แนะแสดง เหตุผลให้นักศึกษาเข้าใจอย่าง ถ่องแท้ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ( วทบ.)

9 ข้อเสนอแนะ การวิจัย ตารางสามช่องเป็นวิธีการหนึ่งที่ จะช่วยพัฒนาความสามารถใน การแก้ปัญหาและวิเคราะห์ ตัวนักศึกษาได้ จึงควรมีการจัด กิจกรรมที่สอดคล้องหรือ เกี่ยวข้องการปฏิบัติ ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ( วทบ.)

10 ขอขอบคุณ จบการเสนอค่ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ( วทบ.)


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ชื่อผู้วิจัย : นางสาวมธุรส จันทร์หอม ตำแหน่ง : ครูปฏิบัติการสอน วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการ บริหารการศึกษา มหาบัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google