งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของการฟังและการดู ผู้สอน ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ครูเชี่ยวชาญ คศ.4 วิชาภาษาไทย ท 42101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของการฟังและการดู ผู้สอน ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ครูเชี่ยวชาญ คศ.4 วิชาภาษาไทย ท 42101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของการฟังและการดู ผู้สอน ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ครูเชี่ยวชาญ คศ.4 วิชาภาษาไทย ท 42101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

3 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ การฟัง การดูและการพูด เป็น การสื่อสารที่มุ่งให้ได้รับ ความสำเร็จตามความมุ่งหมาย การสื่อสาร การฟังและการพูด มีแนวทางสำคัญคือเพื่อให้รู้ จุดประสงค์ของการส่งและรับ สารแล้วนำมาเป็นแนวทาง พัฒนาตนเองและสังคม

4 หมายความว่าพิจารณาความ น่าเชื่อถือของสารเพื่อนำ ความรู้จากการฟังและการดู มาเป็นแนวทางตัดสินใจ แก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาตนอ ละสังคมสามารถพูดแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับสารที่ ได้ฟังและดูอย่างมีเหตุผล

5 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ การฟังและการดู อย่างมีสัมฤทธิ์ผล เป็นการฟังและการดู เพื่อให้บรรลุผล สำเร็จในการสื่อสาร ทำให้ผู้ส่งและผู้รับ สารเข้าใจประเด็น ของการสื่อสารอย่าง ถ่องแท้

6 การฟังคือการรับรู้ ความหมายจาก เสียงที่ได้ยิน เป็น การรับสารทางการ ดูคือการรับรู้ ความหมายจาก ภาพที่เห็นเป็นการ รับสารทางตา

7 การฟังและการดูจัดเป็น การสื่อสาร ในลักษณะของการรับ สารเบื้องต้น มีความสัมพันธ์ เกี่ยวเนื่องกัน และ ส่งเสริมให้การรับสารมี ผลสัมฤทธิ์ มากขึ้น เช่น การดู โฆษณาน้ำหอม เป็นต้น

8 การฟังและการดูสื่อรูปแบบ ต่างๆ ผู้รับสารควรวิเคราะห์ ถึงการส่งสารในรูปแบบต่าง ๆว่ามีสาระสำคัญประการใด มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ มี เหตุผล ข้อคิดและ ข้อเท็จจริงอย่างไร ที่มี คุณค่ามาพัฒนาตนเองและ สังคม

9 สื่อประเภท การโฆษณา สื่อประเภท โฆษณา สื่อประเภท เรื่องเล่า ประเภทของสื่อ รวม 8 ชนิด 1. 2. 3. สื่อประเภท ละคร 4.

10 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ สื่อประเภท สัมภาษณ์ สื่อประเภท ข่าวสาร สื่อประเภท ปาฐกถา ประเภทของสื่อ ( ต่อ ) 5. 6. 7. สื่อประเภท สุนทรพจน์ 8.

11 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ สื่อประเภทต่าง ๆ ที่เราได้ ฟังและการดู อาจมี มากกว่า 8 ประเภท เพราะ ในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีมี ความเจริญก้าวหน้ามาก ขึ้น หลักสำคัญที่ควร ปฏิบัติคือจะต้องคำนึงถึง สัมฤทธิ์ผลของการรับ สารให้มากที่สุด


ดาวน์โหลด ppt ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของการฟังและการดู ผู้สอน ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ครูเชี่ยวชาญ คศ.4 วิชาภาษาไทย ท 42101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google