งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเขียนในวงการธุรกิจที่ เสนอเรื่องราวต่างๆเพื่อให้ ทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง เหตุการณ์หรือข้อคิดเห็น อาจมีกำหนดการทำที่ แน่นอนหรือไม่แน่นอนก็ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเขียนในวงการธุรกิจที่ เสนอเรื่องราวต่างๆเพื่อให้ ทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง เหตุการณ์หรือข้อคิดเห็น อาจมีกำหนดการทำที่ แน่นอนหรือไม่แน่นอนก็ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ข้อเขียนในวงการธุรกิจที่ เสนอเรื่องราวต่างๆเพื่อให้ ทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง เหตุการณ์หรือข้อคิดเห็น อาจมีกำหนดการทำที่ แน่นอนหรือไม่แน่นอนก็ได้

4 • เป็นวิธีการที่ใช้ติดต่อกัน เกี่ยวกับงาน • ต้องคำนึงถึง ข้อมูล ความ คิดเห็น การตัดสินใจ ข้อเสนอแนะ ผู้เกี่ยวข้อง • ใช้ตอบปัญหาสำคัญที่ต้อง ตัดสินใจ

5 ประโยชน์ของ รายงานธุรกิจ 1. ทำให้ทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. เป็นแนวทางในการกำหนด โครงการในอนาคต 4. เป็นสื่อกลางในการติดต่อ ระหว่างผู้ร่วมงาน 5. เป็นเครื่องมือประกอบการ ตัดสินใจ 6. เป็นเอกสารอ้างได้

6 ประเภทของ รายงาน จำแนกตาม หน้าที่ • รายงาน ข้อสนเทศ • รายงานการ ตีความ • รายงานการ วิเคราะห์

7 ประเภทของ รายงาน จำแนกตาม ช่วงเวลา • รายงานตาม วาระ • รายงาน ความก้าวหน้า • รายงานเฉพาะ กิจ

8 ประเภทของ รายงาน จำแนกตาม ความสำคัญ • รายงานทั่วไป • รายงานสำคัญ • รายงานสำคัญ พิเศษ

9 ประเภทของ รายงาน จำแนกตาม ความสัมพันธ์ • รายงานภายใน • รายงานภายนอก

10 รายงานขนาดสั้น • ส่วนหน้า - จุดประสงค์ เรื่อง และ กระบวนการในการทำรายงาน • ส่วนเนื้อหา - คำนึงถึงความถูก ต้องและครบถ้วน • ส่วนสรุป - สรุปผลของข้อมูล รวมทั้งข้อเสนอแนะให้ตัดสินหรือ ปฏิบัติต่อไป

11 ชนิดของรายงาน ขนาดสั้น • รายงาน เหตุการณ์ • รายงาน ความก้าวหน้า • รายงานความ เป็นไปได้ • รายงานการ ทดลอง • รายงานการ ทำงานสนาม • รายงาน เสนอแนะ

12 ขั้นตอนการ เสนอแนะ ขั้นตอนการ เสนอแนะ 1. กำหนดจุดประสงค์ 2. กำหนดเกณฑ์วัด 3. กำหนดทางเลือก 4. ประเมินค่าทางเลือก 5. ให้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

13 รายงานเป็นลาย ลักษณ์อักษร รายงานแบบ บันทึก • วัตถุประสงค์แน่ ชัด • ไม่มีรูปแบบ ตายตัว • มีข้อเสนอแนะ ในการแก้ปัญหา

14 รายงานในรูป จดหมาย • ส่งบันทึกพร้อมแนบ เอกสาร • อ้างถึงความสัมพันธ์ เดิม • พูดถึงรายงานที่จะทำ • ให้รายละเอียดหรือ ข้อเสนอ • ผลประโยชน์ที่จะ ได้รับ • เสนอแนวทางการ ประสานงาน • อ้างถึงผลประโยชน์ ในอนาคต

15 รายงานเป็นลาย ลักษณ์อักษร • รายงานแบบกรอก ข้อความในแบบ พิมพ์ • รายงานแบบสั้นไม่ เป็นทางการ • รายงานเป็น ทางการขนาดยาว • รายงานในรูป บทความหรือบท สัมภาษณ์


ดาวน์โหลด ppt ข้อเขียนในวงการธุรกิจที่ เสนอเรื่องราวต่างๆเพื่อให้ ทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง เหตุการณ์หรือข้อคิดเห็น อาจมีกำหนดการทำที่ แน่นอนหรือไม่แน่นอนก็ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google