งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Verb tenses tell us when things happen. Events can happen in the Past Present Future.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Verb tenses tell us when things happen. Events can happen in the Past Present Future."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Verb tenses tell us when things happen. Events can happen in the Past Present Future

3 The Past This is when an event has already happened. walked I walked across to buy some sweets from the shop. shouted I shouted to my brother in the playground. ran I ran down the lane with the dog.

4 The Present This is when an event is actually happening. am walking I am walking across to buy some sweets from the shop. am shouting I am shouting to my brother in the playground. am running I am running down the lane with the dog.

5 The Future This is when an event has not taken place yet. will walk I will walk across to buy some sweets from the shop. will shout I will shout to my brother in the playground. will run I will run down the lane with the dog.

6 Look at each of these sentences and decide what tense it has been written in. We went for a walk. George will rush into school today. City beat United 6-0 last week.

7 Lucy will be driving me to school today. I am smelling my supper cooking in the kitchen. Shelley will be coming for lunch on Sunday.

8 Can you make the following sentences into the past, the present and the future tense? I like going to Manchester with my Mum. I like going to Manchester with my Mum. PRESENT I liked going to Manchester with my Mum. PAST I will like going to Manchester with my Mum. FUTURE

9 I will laugh at the clown in the circus. I am laughing at the clown in the circus. PRESENT I laughed at the clown in the circus. PAST I will laugh at the clown in the circus. FUTURE I swam in the pool on Wednesday. I am swimming in the pool on Wednesday. PRESENT I swam in the pool on Wednesday. PAST I will swim in the pool on Wednesday. FUTURE

10 Remember! Whenever you are writing you should try to stay in the same tense all the way through.

11 เรื่อง Present simple

12 จุดประ สงค์ นักเรียนเข้าใจ การใช้ present simple นักเรียนเข้าใจ การใช้ present simple นักเรียนสามารถ ใช้ประโยค present simple ได้ถูกต้อง นักเรียนสามารถ ใช้ประโยค present simple ได้ถูกต้อง

13 คำแนะนำการใช้บทเรียน นักเรียนศึกษาแบบเรียนสำเร็จรูปแต่ละ หน้าแล้วให้ทำแบบฝึก ทบทวนของ แต่ ละ หน้าด้วยตนเอง เพื่อความเข้าใจ ของนักเรียน นักเรียนศึกษาแบบเรียนสำเร็จรูปแต่ละ หน้าแล้วให้ทำแบบฝึก ทบทวนของ แต่ ละ หน้าด้วยตนเอง เพื่อความเข้าใจ ของนักเรียน นักเรียนสามารถคลิกดูคำตอบที่ถูกต้อง ในหน้าต่อไป ตรวจสอบ คำตอบแล้วจึง ศึกษาหัวข้อต่อไป นักเรียนสามารถคลิกดูคำตอบที่ถูกต้อง ในหน้าต่อไป ตรวจสอบ คำตอบแล้วจึง ศึกษาหัวข้อต่อไป ถ้านักเรียนตอบผิด ควรกลับไปศึกษา ข้อมูลในหน้านั้นอีกครั้งเพื่อความเข้าใจ ยิ่งขึ้น แล้วลองทำแบบทดสอบใหม่อีก ครั้ง ถ้านักเรียนตอบผิด ควรกลับไปศึกษา ข้อมูลในหน้านั้นอีกครั้งเพื่อความเข้าใจ ยิ่งขึ้น แล้วลองทำแบบทดสอบใหม่อีก ครั้ง การทำแบบทดสอบหลังเรียน ถ้านักเรียน ทำคะแนนไม่ถึง 50 % ควรกลับไป ทบทวนบทเรียนสำเร็จรูปอีกครั้ง การทำแบบทดสอบหลังเรียน ถ้านักเรียน ทำคะแนนไม่ถึง 50 % ควรกลับไป ทบทวนบทเรียนสำเร็จรูปอีกครั้ง

14 present simple เราใช้ tense นี้ เล่า เหตุการณ์ ปัจจุบันเป็นจริงตาม ธรรมชาติ และกระทำเป็น ประจำ เป็นนิสัยค่ะ

15 โครงสร้าง ประโยค Subject + verb 1 Subject + verb 1 ต้องเติม s หรือ es ที่คำกริยา แท้ ต้องเติม s หรือ es ที่คำกริยา แท้ เมื่อประธานของประโยคเป็น เมื่อประธานของประโยคเป็น คำเอกพจน์บุรุษที่ 3 คำเอกพจน์บุรุษที่ 3

16 She works in the library.

17 He wears a red T-shirt and blue trousers.

18 She is a Thai teacher of about fifty years old.

19 อ่าน ตัวอย่าง แล้วงง ไหมคะ ถ้าต้องการถาม เราต้องใช้ ถ้าต้องการถาม เราต้องใช้ กริยาช่วย do มา ช่วยถาม กริยาช่วย do มา ช่วยถาม นะคะ และอย่าลืม เติม es ด้วย นะคะ และอย่าลืม เติม es ด้วย ถ้าประธานเป็น คำเอกพจน์ ถ้าประธานเป็น คำเอกพจน์ เราใช้ do ทำเป็น ประโยคปฏิเสธ ด้วยค่ะ เราใช้ do ทำเป็น ประโยคปฏิเสธ ด้วยค่ะ

20 Do you like to drink coca cola ? Yes, I like drinking coca cola. coca cola. I don’t like to I don’t like to drink water.

21 ว้าว ! ไม่ยากนะ แต่เราจะ สังเกตอย่างไรว่าเป็น tense นี้ โธ่ ! ลอง คลิกดู หน้า ต่อไปซิ

22 คำบอกเวลาใน present simple เช่น everyday, today, on Sundays เป็น ต้น และคำบอก ความถี่ เช่น always, sometimes, often, never เป็น ต้น คำบอกเวลาใน present simple เช่น everyday, today, on Sundays เป็น ต้น และคำบอก ความถี่ เช่น always, sometimes, often, never เป็น ต้น

23 They always go to the beach on holidays They always go to the beach on holidays.

24 He usually watches T.V. after school.

25 He never knows what to do.

26 O.K. เข้าใจแล้ว อยากทำ แบบฝึกหัดแล้วครับ

27 Simple Present Tense Quiz 1.Do you………chocolate milk? 2.He…...not want to come to the movies. 3.We……. too late to catch the bus? 4. It ……….. a beautiful day today. 5. Sorry, Lisa……..not here at the moment. Simple Present Tense Quiz 1.Do you………chocolate milk? 2.He…...not want to come to the movies. 3.We……. too late to catch the bus? 4. It ……….. a beautiful day today. 5. Sorry, Lisa……..not here at the moment.

28 Simple Present Tense Quiz 6. …….I correct ? 7.Robert……..not go to my school. 8.My parents………. in a 2 bedroom apartment. 9.We………..European. 10.You……….so happy today! Simple Present Tense Quiz 6. …….I correct ? 7.Robert……..not go to my school. 8.My parents………. in a 2 bedroom apartment. 9.We………..European. 10.You……….so happy today!

29 คลิกดู เฉลยซิ ครับ

30 Simple Present Tense Quiz 1.Do you like chocolate milk? 2.He does not want to come to the movies. 3.We are too late to catch the bus? 4. It is a beautiful day today. 5. Sorry, Lisa does not here at the moment. Simple Present Tense Quiz 1.Do you like chocolate milk? 2.He does not want to come to the movies. 3.We are too late to catch the bus? 4. It is a beautiful day today. 5. Sorry, Lisa does not here at the moment.

31 Simple Present Tense Quiz 6. Am I correct ? 7.Robert does not go to my school. 8.My parents are in a 2 bedroom apartment. 9.We are European. 10.You are so happy today! Simple Present Tense Quiz 6. Am I correct ? 7.Robert does not go to my school. 8.My parents are in a 2 bedroom apartment. 9.We are European. 10.You are so happy today!

32 Bye -bye เก่งจังเลยครับ คง เข้าใจ เก่งจังเลยครับ คง เข้าใจ present simple แล้ว อย่าลืมค้นคว้า เพิ่มเติม นะครับ


ดาวน์โหลด ppt Verb tenses tell us when things happen. Events can happen in the Past Present Future.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google