งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Present Simple Tense สื่อประกอบการเรียนการสอนวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา ปีการศึกษา 2550 นวัตถกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชานวัตถกรรมและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Present Simple Tense สื่อประกอบการเรียนการสอนวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา ปีการศึกษา 2550 นวัตถกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชานวัตถกรรมและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Present Simple Tense สื่อประกอบการเรียนการสอนวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา ปีการศึกษา 2550 นวัตถกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชานวัตถกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเที่ยง จุ้ยเจริญ โดย นายเพชรพนม จิตมั่น เลขที่ 14 ห้อง 4 โครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีครู ภาคเรียนที่ 2/2550

2 PRETEST: Present Simple Tense 1. I sometimes __________ to school. (walk, walked, walks) walkwalkedwalkswalkwalkedwalks 2. My friend never __________ to school. (come, comes, came) comecomescamecomecomescame 3. They usually ____________ basketball. (play, plays, played) playplaysplayedplayplaysplayed 4. He often __________ tennis.(play, played, plays) play playedplaysplay playedplays 5. Sue rarely _________ coffee.(drink, drank, drinks) drink drankdrinksdrink drankdrinks 6. My father and I always _______ my grandfather. (visit, visits, visited) visitvisitsvisitedvisitvisitsvisited 7. Jimmy doesn’t ________ guitar.(like, likes, liked) like likeslikedlike likesliked 8. You don’t ________ television everyday. (watches, watched, watch) watcheswatchedwatchwatcheswatchedwatch 9. Joe and Jane __________ violin. (drive, drove, drives) drive drovedrivesdrive drovedrives 10. Does she _________ to the radio everyday. (listens, listen, listened) listenslistenlistenedlistenslistenlistened

3 การใช้ Present Simple Tense ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน

4 หลักการใช้ A. ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความ จริง สัจธรรม หรือ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น -The sun rises in the east and sets in the west. - A dog has four legs.

5 B. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจน เป็นนิสัยในปัจจุบัน และ Adverb of Frequency ( กริยาวิเศษณ์ บอกความถี่ ) เช่น always, sometimes, usually, etc. อยู่ในประโยค ด้วย เช่น Jane always wakes up late. I sometimes walk to school. หลักการใช้

6 C: ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตรประจำวัน และจะมี Adverb of time ( กริยาวิเศษณ์บอกเวลา ) เช่น every day, every week, every ten minutes, etc. อยู่ในประโยค ด้วย เช่น Moss’s father reads the newspaper every day. The bus leaves the terminal every ten minutes. หลักการใช้

7 Structure = Subject + verb 1 (s,es) ExamplesSunee goes to school every weekday. Jenny always drinks milk before going to bed. โครงสร้างประโยคบอก เล่า :(Affirmative Sentence)

8 Structure = Subject + does/do + not + verb1 (doesn’t/ don’t) ExamplesSunee doesn’t go to school every weekday. Jenny doesn’t drink milk before going to bed. โครงสร้างประโยคปฏิเสธ : (Negative Sentence)

9 แต่ถ้าประโยคไหนที่มี Verb to be ( is, am, are) มาเป็นกริยามาในประโยค นักเรียนไม่ ต้องเอาเจ้า Verb to do (do, does) เข้ามา ช่วยนะขอรับ เดี๋ยวมันจะวางมวย เอ้ย... จะผิด เอานะครับ ให้นักเรียนเพียงเติม not หลัง Verb to be (is, am, are) เท่านั้น เช่น Moss is a policeman. ถ้าจะทำเป็นประโยคปฏิเสธ ก็เพียงแค่เติม not เข้าไปหลัง is ก็เป็น Moss is not a policeman. แค่นี้ก็เป็นอัน เรียบร้อยโรงเรียนประถมสาธิต Tip

10 Structure = Do / Does + Subject + Verb1? Examples Does Sunee go to school every weekday? Does Jenny drink milk before going to bed? โครงสร้างประโยคคำถาม : (Interrogative Sentence)

11 ExamplesDoes Sunee go to school every weekday? Yes, she does. No, she doesn’t. การตอบคำถามใน Present Simple Tense

12 มีข้อสำคัญอีกประการหนึ่งที่นักเรียน ควรใส่ใจในการเรียนรู้เรื่อง Present Simple Tense คือ การใช้กริยา ให้สอดคล้องกับประธาน เพราะใน Present Simple Tense นั้นจะมีการ เติม s, es ที่กริยาของประโยค นั้น ๆ ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับประธาน ของประโยคด้วย Tip

13 เขามีหลักการอยู่ว่า “ ใน Present Simple Tense ถ้าประธานเป็น เอกพจน์ (Singular) บุรุษที่ 3 (Third Person) กริยาต้องเติม s หรือ es แฮ่ ๆๆๆ นักเรียนอาจจะเริ่ม มีมี ง. งู สองตัวซ้อน ( งง ) ในสมอง กันแล้วล่ะซิ.... เอ... อะไรคือบุรุษที่ 3???? เอาล่ะ.. มาลองอ่าน คำอธิบายกันต่อสักนิด เดี๋ยวจะ เข้าใจ Tip

14 Persons ( บุรุษ )Singular ( เอกพจน์ )Plural ( พหูพจน์ ) First Person ( บุรุษที่ 1) IWe Second Person ( บุรุษที่ 2) You Third Person ( บุรุษที่ 3) He She It They

15 เมื่อดูจากตารางดังกล่าว นักเรียนจะเห็น ว่าเจ้าบุรุษที่ 3 ที่ครูกล่าวถึงนั้นมีอยู่ 4 ตัวด้วยกัน คือ He, She, It และ They แต่ตามหลักของการเติม s, es ที่กริยามี อยู่ว่า “ ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ บุรุษที่ 3 กริยาต้องเติม s, หรือ es” ดังนั้นเราจะ เห็นว่า กฎเน้นที่ ประธานเอกพจน์ บุรุษ ที่ 3 เท่านั้น เราจึงเหลือตัวเลือกเพียง He, She, It เท่านั้น คงจะเข้าใจบ้าง แล้วนะครับ มาสรุปง่าย คือ Tip

16 I, We, You, They Verb 1 He, She, It Verb 1 เติม s, หรือ es

17 A. กริยาธรรมดา ให้เติม s ที่กริยาได้ เลย เช่น walkwalks ringrings หลักในการเติม s และ es ที่กริยา

18 B: กริยาที่ลงท้ายด้วย ss, sh, ch, x, o ให้เติม es ที่กริยา เช่น passpasses washwashes watchwatches boxboxes gogoes หลักในการเติม s และ es ที่กริยา

19 C: กริยาที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็น พยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เช่น crycries trytries flyflies หลักในการเติม s และ es ที่กริยา

20 D: คำกริยาที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็น สระ (a, e, i, o, u) ให้เติม s ที่ท้าย กริยาตัวนั้นได้เลย เช่น staystays playplays laylays หลักในการเติม s และ es ที่กริยา

21 always เสมอ ๆ usually ตามปกติ sometimes บางครั้ง. บางเวลา often บ่อย ๆ generally โดยทั่วไป seldom นาน ๆ ครั้ง, ไม่ ค่อยจะ never ไม่เคย Adverb of Frequency ( กริยา วิเศษณ์บอกความถี่ )

22 every day (week, month, year) ทุก ๆ วัน ( สัปดาห์, เดือน, ปี ) every hour ทุกชั่วโมง once a day (week, month, year) หนึ่งครั้งต่อวัน ( สัปดาห์, เดือน, ปี ) now and again ซ้ำแล้วซ้ำ เล่า Adverb of Time กริยาวิเศษณ์ บอกเวลา

23 POST TEST: Present Simple Tense 1. I sometimes __________ to school.(walk, walked, walks) walk walkedwalkswalk walkedwalks 2. My friend never __________ to school. (come, comes, came) comecomescamecomecomescame 3. They usually ____________ basketball.(play, plays, played) play playsplayedplay playsplayed 4. He often __________ tennis.(play, played, plays) playplayed playsplayplayed plays 5. Sue rarely _________ coffee.(drink, drank, drinks) drinkdrank drinksdrinkdrank drinks 6. My father and I always _______ my grandfather. (visit, visits, visited) visitvisitsvisitedvisitvisitsvisited 7. Jimmy doesn’t ________ guitar.(like, likes, liked) likelikes likedlikelikes liked 8. You don’t ________ television everyday. (watches, watched, watch) watcheswatchedwatchwatcheswatchedwatch 9. Joe and Jane __________ violin. (drive, drove, drives) drivedrove drivesdrivedrove drives 10. Does she _________ to the radio everyday. (listens, listen, listened) listenslistenlistenedlistenslistenlistened

24 สรุปการประเมิน การใช้นวัตถกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง Present Simple Tense ลำดั บ หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ ดี ปาน กลาง ควร ปรับปรุง 1 เนื้อหาสาระ 69.44 % 25.92 % 4.62 % 2 การออกแบบ 54.62 % 28.70 % 16.66 % 3 ความเข้าใจในเนื้อหา สาระ 90.74 %7.40 %1.85 % 4 ความน่าสนใจ 73.14 %16.6610.18

25 สรุปการประเมิน การใช้นวัตถกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง Present Simple Tense ลำดั บ หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ ดี ปาน กลาง ควร ปรับปรุง 1 เนื้อหาสาระ 75285 2 การออกแบบ 593118 3 ความเข้าใจใน เนื้อหาสาระ 9882 4 ความน่าสนใจ 791811 หมายเหตุ... จากจำนวนนักเรียน 108 คน


ดาวน์โหลด ppt Present Simple Tense สื่อประกอบการเรียนการสอนวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา ปีการศึกษา 2550 นวัตถกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชานวัตถกรรมและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google