งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ ใช้ Past Simple Ten se. Past Simple Tense คือเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดไปแล้วในอดีต รูปแบบ Subject + V.2* + Object หรือส่วนขยาย ago ผ่านมาแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ ใช้ Past Simple Ten se. Past Simple Tense คือเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดไปแล้วในอดีต รูปแบบ Subject + V.2* + Object หรือส่วนขยาย ago ผ่านมาแล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ ใช้ Past Simple Ten se

2 Past Simple Tense คือเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดไปแล้วในอดีต รูปแบบ Subject + V.2* + Object หรือส่วนขยาย ago ผ่านมาแล้ว yesterday เมื่อวานนี้ last night เมื่อคืนนี้ last week สัปดาห์ที่แล้ว last month เดือนที่แล้ว last year ปีที่แล้ว a long time เป็นเวลานานแล้ว the day before yesterda y เมื่อวานซืนนี้ in 2000 ในปี 2000 this morning เมื่อเช้านี้

3 คำกริยาช่อง ที่ 2 (Past Form) มี 3 แบบคือ • 1. คำกริยาที่เติม –d หรือ –ed เรียกว่า Regular verb ( กริยาปกติ ) 1.1 โดยปกติคำกริยาทั่วไปจะเติม –ed ท้ายคำกริยาเช่น walk - walked jump - jumped clean - cleaned talk - talked 1.2 คำกริยาช่องที่ 1 ที่ลงท้ายด้วย e ให้เติม –d เช่น like - liked live - lived smile - smiled 1.3 คำกริยาช่องที่ 1 ที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้ว เติม -ed เช่น study - studied cry - cried 1.4 คำกริยาช่องที่ 1 ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็น สระ (a, e, i, o, u) ให้เติม -ed เช่น play - played enjoy - enjoyed obey - obeyed 1.5 คำกริยาช่องที่ 1 ที่มีสระตัวเดียว ตัวสะกดตัวเดียวและออก เสียงสั้น ให้เพิ่มตัวสะกดตัวท้ายอีกหนึ่งตัวแล้วจึงเติม -ed เช่น stop - stopped beg - begged rub - rubbed 1.6 คำกริยาช่องที่ 1 ที่มีลงท้ายด้วย l ให้เพิ่ม l อีกหนึ่งตัวแล้ว จึงเติม -ed เช่น control - controlled travel - travelled 1.7 คำกริยาช่องที่ 1 ที่มี 2 พยางค์และออกเสียง หนัก (stress) ที่พยางค์หลัง ให้เติมตัวสะกดตัวท้ายเพิ่ม อีก 1 ตัว ก่อนเติม -ed เช่น permit - permitted occur - occurred

4 • 2. คำกริยาที่เปลี่ยน รูป เรียกว่า Irregular verb ( กริยา อปกติ ) คือ คำกริยาที่เมื่อทำให้เป็นกริยาช่อง ที่ 2 แล้วจะเปลี่ยนรูปไปจากเดิมหรือ อาจจะเปลี่ยนสระภายในคำเดิม เช่น go - went eat - ate get - got drink - drank 3 คำกริยาที่ไม่เปลี่ยนรูป คือรูปจะคงที่และได้รูปเดียวกันทั้ง กริยาช่องที่ 1 และกริยาช่องที่ 2 เช่น cut - cut put - put hit - hit let - let hurt - hurt

5 การทำประโยคบอกเล่าให้ เป็นประโยคปฏิเสธ ใน Past Simple Tense • 1. ประโยคบอกเล่าที่ มี verb to be สามารถทำให้เป็น ประโยคปฏิเสธได้โดยการ เติม not หลัง verb to be ทันที ประโยคบอก เล่า (Affirmative) ประโยคปฏิเสธ (Negative) He/She was at home.He/She was not at home. We/They were at home.We/They were not at home.

6 • 2. ประโยคบอกเล่าที่มี had หรือ คำกริยาช่องที่ 2 สามารถทำให้เป็น ประโยคปฏิเสธได้โดย ใช้ did not (didn’t) วางระหว่างประธาน และกริยาแท้ และกริยาแท้ต้องเปลี่ยน จาก had เป็น have หรือกริยาที่ไม่ มี to (Infinitive without to) ประโยคบอกเล่า (Affirmative) ประโยคปฏิเสธ (Negative) She had three dogs.She did not have three dogs. Mac worked late last night.Mac did not work late last night. We studied English yesterday.We did not study English yesterday.

7 การทำประโยคบอกเล่าให้ เป็นประโยคคำถาม ใน Past Simple Tense • 1. ประโยคบอกเล่าที่ มี verb to be สามารถทำให้เป็นประโยค คำถามได้โดยการนำ verb to be มาวาง ไว้หน้าประธาน แล้วใส่เครื่องหมาย คำถาม (question mark) ที่ท้ายประโยค ประโยคบอกเล่า (Affirmative) • ประโยคคำถาม (Question) • She was a nurse.Was she a nurse­ They were in the room.Were they in t he room­

8 • 2. ประโยคบอกเล่าที่มี had หรือ คำกริยาช่องที่ 2 สามารถทำให้เป็น ประโยคคำถามได้โดยนำ did วางไว้ หน้าประธาน และกริยาแท้ต้อง เปลี่ยนจาก had เป็น have หรือ กริยาที่ไม่ มี to (Infinitive without to) ตามเดิ ม แล้วใส่เครื่องหมาย คำถาม (question mark) ที่ท้าย ประโยคประโยคบอก เล่า (Affirmative) ประโยค คำถาม (Question)She had a pen. Did she have a pen­ David and Alex taught English.Did David and Alex teach English­

9 การตอบคำถามของประโยคคำถามชนิดนี้จะต้องตอบ ด้วย Yes หรือ No ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ประโยคคำถาม (Question) ประโยคคำตอบแบบสมบูรณ์ (Full Answer) ประโยคคำตอบสั้น (Short Answer) Was she a nurse­Yes, she was a nurse.Yes, she was. No, she wasn’t a nurse.No, she wasn’t. Were they at home­Yes, they were at home.Yes, they were. No. they weren’t at home.No, they weren’t. Did you have homework­*Yes, I had homework.Yes, I did. No, you didn’t have homework. No, I didn’t.


ดาวน์โหลด ppt การ ใช้ Past Simple Ten se. Past Simple Tense คือเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดไปแล้วในอดีต รูปแบบ Subject + V.2* + Object หรือส่วนขยาย ago ผ่านมาแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google