งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานเรื่อง Helping Verbs เป็นส่วนหนึ่งของ วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดทำเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา หาความรู้ด้วยตนเองและจะได้มีความรู้เรื่อง Helping Verbs.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานเรื่อง Helping Verbs เป็นส่วนหนึ่งของ วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดทำเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา หาความรู้ด้วยตนเองและจะได้มีความรู้เรื่อง Helping Verbs."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 รายงานเรื่อง Helping Verbs เป็นส่วนหนึ่งของ วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดทำเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา หาความรู้ด้วยตนเองและจะได้มีความรู้เรื่อง Helping Verbs มากขึ้นกว่าเดิม ผู้จัดทำหวังว่ารายงานเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อ การเรียนวิชา ภาษาอังกฤษ ถ้ามีการผิดพลาดคณะ ของดิฉันก็ขออภัยด้วย คณะ ผู้จัดทำ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1

4 คำกิริยาช่วย 1 ตัวอย่างคำกิริยาช่วย 3 เอกสารอ้างอิง 5

5 คำกริยาช่วย [Auxiliary Verbs/helping verbs] คำกริยาช่วย ที่ใช้ช่วยในการสร้าง Tense มักจะไม่มีความหมายแต่กริยาช่วยบางคำ สามารถใช้เป็นกริยาแท้ได้และจะมี ความหมายในตัวเอง เช่น is แปลว่า เป็น, อยู่, คือ... He is an engineer. ( เขาเป็นวิศวกรคนหนึ่ง ) is จะไม่มีความหมาย... She is cooking. ( หล่อนกำลังปรุงอาหาร ) คำกริยาช่วย มีทั้งหมด 24 คำ

6 Verb to be... is, am, are, was, were ใช้ ประกอบ Continuous tense และ Passive Voice Verb to do... do, does, did. ใช้ช่วยสร้างประโยค คำถาม / ปฏิเสธ ใน Simple Tense Verb to have... have, has, had ใช้ประกอบ Perfect Tense คำกริยาช่วยที่มีความหมายในตัวเอง มัก ตามด้วยคำกริยาแท้ช่องเดิมเสมอ will - would... จะ /shall - should... จะ / can - could... สามารถ /may - might... บางที, อาจจะ / must... ต้อง คำกริยาช่วยที่ใช้กับ to มักจะตามด้วยคำกริยา แท้ช่องเดิมเสมอ ought to ควรจะ / used to เคย / need to จำเป็นต้อง / dare to กล้าที่จะ

7 ตัวอย่างคำกิริยาช่วย Present Continuous : My father is driving a car./ Please be quite, I'm working. Past Continuous : My mother was washing the dishes./ Were you working? Passive Voice : A car is being driven by my father./ The office was cleaned yesterday. Present Simple : They do not do their homework. Present Simple : She does not write a letter. Past Simple : Did you tell her this top secret ? Present Perfect : I have finished my work. Past Perfect : He had not done it yet. Future Simple : We shall visit the National Museum tomorrow. Present Simple : I daren't to do bad things. Present Simple : You ought to stop smoking.

8 กริยาช่วย Verb to be Present Tense is ใช้กับประธานเอกพจน์ ( ยกเว้น I ใช้กับ am และ You ใช้กับ are เสมอ ) are ใช้กับประธานพหูพจน์ Past Tense was ใช้กับประธานเอกพจน์ (You were เสมอ ) were ใช้กับประธานพหูพจน์ Contractions ( รูปย่อ ) เมื่อย่อติดกับ not is not... isn’t are not... aren’t was not... wasn’t were not... weren’t (am not ไม่มีรูปย่อ ) เมื่อย่อติดกับ pronoun I am... I ’m you are... you’re he is...he’s she is... she's it is... it's they are... they're we are... we're

9


ดาวน์โหลด ppt รายงานเรื่อง Helping Verbs เป็นส่วนหนึ่งของ วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดทำเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา หาความรู้ด้วยตนเองและจะได้มีความรู้เรื่อง Helping Verbs.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google