งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Question Tag (Tag Question หรือ Tail Question) ได้แก่ คำถามที่ขึ้นต้นด้วยข้อความบอกเล่า ( จะเป็น ข้อความบอกรับหรือปฏิเสธก็ได้ ) เสียตอนหนึ่งก่อน แล้วตามด้วยกริยาช่วยและสรรพนาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Question Tag (Tag Question หรือ Tail Question) ได้แก่ คำถามที่ขึ้นต้นด้วยข้อความบอกเล่า ( จะเป็น ข้อความบอกรับหรือปฏิเสธก็ได้ ) เสียตอนหนึ่งก่อน แล้วตามด้วยกริยาช่วยและสรรพนาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 Question Tag (Tag Question หรือ Tail Question) ได้แก่ คำถามที่ขึ้นต้นด้วยข้อความบอกเล่า ( จะเป็น ข้อความบอกรับหรือปฏิเสธก็ได้ ) เสียตอนหนึ่งก่อน แล้วตามด้วยกริยาช่วยและสรรพนาม เป็นรูปคำถาม ย่อๆ ซึ่งเรียกกันว่า Question Tag อีกตอนหนึ่ง Affirmative Statement + anomalous verb +n't + pronoun? Negative Statement, anomalous verb + pronoun? เช่น Your friend has come back, hasn't he? Your friend hasn't come back, has he? She will leave tomorrow, won't she? She won't leave tomorrow, will she?

4 หลักการเขียน Question Tag 1. ถ้าประโยคที่มาข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่า ต้องใช้ question tag เป็นรูปปฏิเสธ - You eat a lot of oranges, don't you? - They have finished their work, haven't they? 2. ถ้าประโยคที่มาข้างหน้าเป็นประโยคปฏิเสธ ต้องใช้ question tag เป็นรูปบอกเล่า - You won't come early, will you? - We didn't make a loud noise, did we?

5 3. ถ้าประโยคข้างหน้ามี verb to have (a) เมื่อ have แปลว่า " มี " จะใช้ tag ว่า haven't หรือ don't ก็ได้ - She has a lot of friends, hasn't she? ( แบบ British) (b) เมื่อ have แปลอย่างอื่น ที่ไม่ใช่แปลว่า " มี " ให้ใช้ verb to do มา ช่วย - We have lunch at twelve o'clock, dont' we? (= กิน ) (c) question tag ของ "have to" (= จำเป็นต้อง ) ใช้ verb to do มา ช่วย - You often have to go to the dentist's, don't you? 4. ในประโยค tag ที่เป็นรูปปฏิเสธ ต้องใช้ รูปย่อเสมอ - He will come to my party, won't he?

6 5. Question tag ของ I am คื aren't I ( เนื่องจาก am not ไม่มีรูปย่อ ) - I am late, aren't I 6. Question tag ของกริยาช่วย can,could, may, might, will shall should,V. be, etc.... จะใช้กริยา ช่วยเหล่านี้เป็น question tag ได้ - She can do it well, can't she? - They should obey their teacher, shouldn't they?

7 7. คำว่า "need" ( ต้องการ ) และ "dare" ( กล้า ) มี วิธีใช้ 2 แบบ คือ ( a) ใช้เป็นกริยาแท้ tag ก็จะ ใช้ verb to do มาช่วย - He needs to go there alone, doesn't he? - We don't dare to tell a lie, do we? ( ข้อสังเกต ถ้า "need" "dare" ใช้เป็นกริยาแท้ จะ ตามหลังด้วย to +V1 โดยที่กริยา need / dare สามารถผันตามประธานได้ หรืออาจตามด้วย noun ก็ได้ ) (b) ใช้เป็นกริยาช่วย tag จะใช้ need / dare เป็นกริยา ช่วยใน tag - She needn't come onYou dare not Sunday, need she?

8 8. question tag ของ used to ( เคย ) คือ didn't หรือ usedn't - She used to be his secretary, didn't she (usedn't she)? 9. ประธานที่ใช้ใน tag ต้องเป็น pronoun เสมอ - Vinai went to Chiang Mai yesterday, didn't he? - The children are playing in the garden, aren't they? - The police are searching for a thief, are they 10. tag ของ would like (= ต้องการ ) ใช้ wouldn't - We'd like to go now, wouldn't we?

9 11. tag ของ would rather (= อยากจะ ) ใช้ wouldn't - You'd rather stay at home, wouldn't you - We would rather not go there, would we? 12. tag ของ had better ใช้ hadn't - You 'd better finish your homework, hadn't you? - She had better not go out alone, had she?

10 13. ประโยคคำสั่ง หรือ ขอร้อง (Imperative, order, request ) จะกลายเป็นประโยค สุภาพ ด้วยการเติม question tag ว่า will you หรือ won't you? - Open your book, will you? 14. ถ้าประโยคข้างหน้ามีประธานเป็น There is, There are, There was, There were, - There is a purse in my bag, isn't there?

11 15. Question Tag ของ That is.., This is คือ isn't it ? หรือ is it? - That is not your bag, is it? 16. Question Tag ของ These are, Those are ใช้ aren't they? หรือ are they? - These are her belongings, aren't they? - These are your exercise books, aren't they?

12 17. คำต่อไปนี้คือ few, little, never, rarely, scarcely, hardly, seldom, neither, none, none,, no one, nobody,, nothing มี ความหมายกึ่งปฏิเสธและปฏิเสธ เพราะฉะนั้น tag จะเป็นบอกเล่า - Few students knew the answers, did they? - We have seldom seen such large apples, have we. - You rarely go to the cinema, do you?

13 18. ประโยคที่ใช้ประธาน one ใน tag จะใช้ one เช่น - One wants to be rich, doesn't one? 19. ถ้าประธานเป็น evryone, everybody, everything, no one, nobody, anybody, neither ในส่วน tag ให้ใช้ they เช่น - Everyone likes it, don't they? - Nobody knows the answer, do they? - None of the workmen arrived on time, did they?

14 20. ถ้าเป็นประโยคซับซ้อน ให้ใช้กริยาใน main clause เป็นหลัก ยกเว้น ถ้าใน main clause หมายถึง ตัวเองหรือบุรุษที่ 1 เช่น - He said he could come, did he? - I think he is a good boy, isn't he?

15 การตอบคำถามของ Question Tag 1. ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นบอกเล่า ผู้ถาม คาดหวังคำตอบ Yes 2. ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นปฏิเสธ ผู้ถาม คาดหวังคำตอบ No อย่างไรก็ตาม ในการตอบ คำถามแบบ question tag นี้ให้ยึดหลักความเป็น จริงเป็นสำคัญ เช่น Tokyo isn't one of the biggest city of the world,is it? จะได้คำตอบอย่าง เดียวกัน คือ Yes, it is. 3. การตอบคำถาม We can speak English, can't we? Yes, we can.

16 การออกเสียงประโยคคำถาม Question tag คำถามที่จะได้คำตอบ Yes, No โดยปกติจะ ขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยค แต่สำหรับคำถาม แบบ Question Tag จะออกเสียงขึ้นสูงที่ท้าย You can swim, can't you? ถ้าขึ้นเสียงสูงที่ ท้ายประโยค แสดงว่าผู้ถามไม่มั่นใจนักว่าคุณ ว่ายน้ำได้ ถ้าลงเสียงต่ำที่ท้ายประโยค แสดงว่าผู้ถาม ค่อนข้างมั่นใจว่าคุณว่ายน้ำได้ Vinai won't come to the party tonight, will he? ถ้าขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยค แสดงว่าผู้ถาม ไม่มั่นใจนักว่าวินัยจะไม่มางานปาร์ตี้คืนนี้ ถ้าลงเสียงต่ำที่ท้ายประโยค แสดงว่าผู้ถาม ค่อนข้างมั่นใจว่าวินัยจะไม่มางานปาร์ตี้คืนนี้

17 Good Luck


ดาวน์โหลด ppt Question Tag (Tag Question หรือ Tail Question) ได้แก่ คำถามที่ขึ้นต้นด้วยข้อความบอกเล่า ( จะเป็น ข้อความบอกรับหรือปฏิเสธก็ได้ ) เสียตอนหนึ่งก่อน แล้วตามด้วยกริยาช่วยและสรรพนาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google