งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำ นางสาวนารี เหลืองแสงรุ้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำ นางสาวนารี เหลืองแสงรุ้ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดทำ นางสาวนารี เหลืองแสงรุ้ง
Question Tags วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้จัดทำ นางสาวนารี เหลืองแสงรุ้ง

2 ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้
ใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวัน ในอดีต ปัจจุบัน อนาคต โดยใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการฝึกทักษะ

3 How To Use Question Tag (Tag Question หรือ Tail Question) ได้แก่ คำถามที่ขึ้นต้นด้วยข้อความบอกเล่า (จะเป็นข้อความบอกรับหรือปฏิเสธก็ได้) เสียตอนหนึ่งก่อน แล้วตามด้วยกริยาช่วยและสรรพนาม เป็นรูปคำถามย่อๆ ซึ่งเรียกกันว่า Question Tag อีกตอนหนึ่ง         Affirmative Statement + anomalous verb +n't + pronoun?        Negative Statement , anomalous verb + pronoun? เช่น    Your friend has come back , hasn't he?           Your friend hasn't come back , has he?           She will leave tomorrow , won't she?           She won't leave tomorrow , will she?

4 หลักการเขียน Question Tag
        1. ถ้าประโยคที่มาข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่า ต้องใช้ question tag เป็นรูปปฏิเสธ                 - You eat a lot of oranges , don't you?                                    - They have finished their work , haven't they?         2. ถ้าประโยคที่มาข้างหน้าเป็นประโยคปฏิเสธ ต้องใช้ question tag เป็นรูปบอกเล่า                 - You won't come early , will you?                             - We didn't make      a loud noise , did we?                 

5        3. ถ้าประโยคข้างหน้ามี verb to have
(a) เมื่อ have แปลว่า "มี" จะใช้ tag ว่า haven't หรือ don't ก็ได้          - She has a lot of friends , hasn't she? (แบบ British)                       (b) เมื่อ have แปลอย่างอื่น ที่ไม่ใช่แปลว่า "มี" ให้ใช้ verb to do มาช่วย              - We have lunch at twelve o'clock , dont' we? (=กิน)            (c) question tag ของ "have to" (=จำเป็นต้อง )ใช้ verb to do มาช่วย               - You often have to go to the dentist's , don't you?  4. ในประโยค tag ที่เป็นรูปปฏิเสธ ต้องใช้ รูปย่อเสมอ         - He will come to my party , won't he?

6 5. Question tag ของ I am คื aren't I (เนื่องจาก am not ไม่มีรูปย่อ)
 - I am late , aren't I Question tag ของกริยาช่วย can ,could , may , might , will shall should ,V. be , etc....จะใช้กริยาช่วยเหล่านี้เป็น question tag ได้  - She can do it well , can't she?           - They should obey their teacher, shouldn't they?

7 7. คำว่า "need" (ต้องการ) และ "dare" (กล้า) มีวิธีใช้ 2 แบบ คือ
(a) ใช้เป็นกริยาแท้ tag ก็จะใช้ verb to do มาช่วย             - He needs to go there alone , doesn't he?             - We don't dare to tell a lie , do we?       (ข้อสังเกต ถ้า "need" "dare" ใช้เป็นกริยาแท้ จะตามหลังด้วย to +V1 โดยที่กริยา                     need / dare สามารถผันตามประธานได้ หรืออาจตามด้วย noun ก็ได้)  (b) ใช้เป็นกริยาช่วย tag จะใช้ need / dare เป็นกริยาช่วยใน tag                   - She needn't come onYou dare not Sunday , need she?                

8   8. question tag ของ used to (เคย) คือ didn't หรือ usedn't                      - She used to be his secretary , didn't she (usedn't she)?   9. ประธานที่ใช้ใน tag ต้องเป็น pronoun เสมอ                     - Vinai went to Chiang Mai yesterday, didn't he?                     - The children are playing in the garden , aren't they?                     - The police are searching for a thief , are they  10.  tag ของ would like (=ต้องการ) ใช้ wouldn't     - We'd like to go now , wouldn't we?

9        11. tag ของ would rather (= อยากจะ) ใช้ wouldn't      - You'd rather stay at home , wouldn't you We would rather not go there , would we?        12. tag ของ had better ใช้ hadn't              - You 'd better finish your homework , hadn't you?                   - She had better not go out alone , had she?

10       13. ประโยคคำสั่ง หรือ ขอร้อง (Imperative , order , request ) จะกลายเป็นประโยคสุภาพ         ด้วยการเติม question tag ว่า will you หรือ won't you?           - Open your book , will you?                             14. ถ้าประโยคข้างหน้ามีประธานเป็น There is , There are , There was, There were,                           - There is a purse in my bag , isn't there?                            

11 15. Question Tag ของ That is. , This is คือ isn't it. หรือ is it
      15.   Question Tag ของ That is.., This is คือ isn't it ? หรือ is it?   - That is not your bag , is it?     16. Question Tag ของ These are , Those are ใช้ aren't they? หรือ are they?       - These are her belongings , aren't they? - These are your exercise books, aren't they?                   

12 17. คำต่อไปนี้คือ few , little , never , rarely , scarcely , hardly , seldom , neither , none , none , , no one , nobody ,, nothing มีความหมายกึ่งปฏิเสธและปฏิเสธ เพราะฉะนั้น tag จะเป็นบอกเล่า - Few students knew the answers , did they? - We have seldom seen such large apples , have we. - You rarely go to the cinema , do you?

13    18. ประโยคที่ใช้ประธาน one ใน tag จะใช้ one เช่น                 - One wants to be rich , doesn't one?                      19. ถ้าประธานเป็น evryone , everybody , everything , no one , nobody ,                 anybody , neither ในส่วน tag ให้ใช้ they เช่น         - Everyone likes it , don't they?         - Nobody knows the answer , do they?                         - None of the workmen arrived on time , did they?               

14  20. ถ้าเป็นประโยคซับซ้อน ให้ใช้กริยาใน main clause เป็นหลัก ยกเว้น ถ้าใน main clause    หมายถึง ตัวเองหรือบุรุษที่ 1 เช่น     - He said he could come , did he?     - I think he is a good boy , isn't he?  

15 การตอบคำถามของ Question Tag
1. ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นบอกเล่า ผู้ถามคาดหวังคำตอบ Yes 2. ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นปฏิเสธ ผู้ถามคาดหวังคำตอบ No อย่างไรก็ตาม ในการตอบคำถามแบบ question tag นี้ให้ยึดหลักความเป็นจริงเป็นสำคัญ เช่น Tokyo isn't one of the biggest city of the world ,is it? จะได้คำตอบอย่างเดียวกัน คือ Yes, it is. 3. การตอบคำถาม We can speak English , can't we? Yes, we can.

16 การออกเสียงประโยคคำถาม Question tag
         คำถามที่จะได้คำตอบ Yes, No โดยปกติจะขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยค แต่สำหรับคำถามแบบ Question Tag จะออกเสียงขึ้นสูงที่ท้าย     You can swim , can't you? ถ้าขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยค แสดงว่าผู้ถามไม่มั่นใจนักว่าคุณว่ายน้ำได้    ถ้าลงเสียงต่ำที่ท้ายประโยค แสดงว่าผู้ถามค่อนข้างมั่นใจว่าคุณว่ายน้ำได้     Vinai won't come to the party tonight , will he?       ถ้าขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยค แสดงว่าผู้ถามไม่มั่นใจนักว่าวินัยจะไม่มางานปาร์ตี้คืนนี้       ถ้าลงเสียงต่ำที่ท้ายประโยค แสดงว่าผู้ถามค่อนข้างมั่นใจว่าวินัยจะไม่มางานปาร์ตี้คืนนี้

17 Good Luck


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำ นางสาวนารี เหลืองแสงรุ้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google